2015. január 9., péntek

Franciaország elesett egy 12 milliárd dolláros megrendeléstől a Misztral-ügy miatt

A The New Economic Times pénteki száma szerint India védelmi minisztériuma kivonulhat a franciákkal Rafale vadászrepülőgépek gyártásáról folytatott tárgyalásokból, és inkább orosz Szu-30MKI vadászgépeket vesznek.
Az indiai védelmi minisztérium ugyan 2012-ben megkezdte a tárgyalásokat, de most mégis visszautasíthatja a Rafale gépekre vonatkozó üzletkötést. Ennek indokaként azt nevezték meg; nem bíznak abban, hogy Franciaország átadná a legyártott haditechnikai eszközöket a megrendelőnek.
Hídfő.net.ru | Rafale vadászgép
Ráadásul a Rafale gépek gyártása India részéről igen nagy kiadás, és a más programokra elkülönített anyagi források csökkentésével járt, így nem engedhetik meg maguknak, hogy a Misztral-ügy velük is megtörténjen. A Rafale gépek gyártása miatt többek között háttérbe szorult az indiai Tejas és AMCA gépek fejlesztése.
Bharat Karnad a publikációban kifejti, hogy a francia fél nem mutatott hajlandóságot arra, hogy a technológiát átadják, és az indiai felet nem voltak hajlandók bevonni a gyártási folyamatba. Eközben a Szu-30MKI gépek fele annyiba kerülnének csak, mint a Rafale; Karnad elmondása szerint azon a 12 milliárd dolláron, amit az indiai légierő a 126 Rafale vadászgépre költött volna, a védelmi minisztérium inkább vesz 255 Szu-30MKI vadászrepülőgépet Oroszországtól, amivel logisztikai, kiképzési és karbantartási költségeket is megspórolnak, mivel ez a technológia már rendelkezésre áll.
Franciaország 2014 novemberében kellett volna átadja az orosz megrendelésre gyártott Misztral helikopter-hordozó hajók első egységét, amit Washington politikai nyomására máig nem tettek meg. A hajógyár szakszervezete az átadás elhalasztásakor figyelmeztette a kormányt, hogy ezzel nem csak azt az egy üzletet sodorja veszélybe, hanem a francia gyártók megbízhatóságát vonja kétségbe, és elriaszthatják a további megrendelőket.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/09/franciaorszag-elesett-egy-12-milliard-dollaros-megrendelestol-misztral-ugy-miatt

Horváth Róbert: A HŐSÖK KORA

A kort, amelyben élünk, az adekvát időfelfogás és időátélés szerint Kali-Yugának, vagyis Sötét Korszaknak nevezzük, ahogy az a tradicionális hindu felfogásban és tanításban (Yuga-vada) megjelent. „A holt király megannyi elmosódott arca / Halad fényképszerűen az idő tátongó űrjén át / A tompa dob puffanása és döngése / Nem hősi harc ütem / Ez az óra szürke fogaskereke / Nem hősök lobogói / Vagy zászló melyet röptetni szeretnénk / Ezek nem büszke árbocszalagok / Hanem a bebörtönzött tudat rongyai / A páholyban álló ember csonkjai / Nem hangja vagy szavai / Istennek vagy isteneknek / A porviharok formái ők...”
Végül is csaknem semmit sem mondunk azonban a Kali-Yugáról, ha megmaradunk a moralizáló korkritikák és semmitmondó általánosságok ilyen és hasonló szintjén: „A ciklus utolsó korszaka a Kali-Yuga   „a fekete kor” vagy „vaskorszak”   akkor áll be, amikor a gonoszság túlerőre jut, úgyhogy a jónak és igaznak már elkeseredett küzdelmet kell folytatnia a sötét, anyagias hatások ellen; az élet tele van szenvedésekkel, az igazság elhomályosul, a gonosz gyakran győzedelmeskedik, s a jó elbukik, mert immár csak a szellemi síkon érvényesülhet, az anyagi síkon ritkán tud eredményesen szembeszállni a gonoszsággal.” Szinte semmit nem mondtunk így a korszakról, amely   úgymond   lassan, de biztosan túllépi már Hamvas „Karnevál”-ját is, s amelyről egy hindu Szent Irat, a Visnu Purana így ír: „Végül még a látszata is eltűnik a civilizációnak: az emberek állati létre fognak süllyedni, csupaszon, legfeljebb fakéregbe öltözve fognak járni, az erdők vadon termő növényeivel fognak táplálkozni, az elemek kényének-kedvének kiszolgáltatva. Se férfi, se nő nem él majd huszonhárom évnél hosszabb ideig.”
Nem kell különösebben bizonyítanunk a kapcsolatot, amely a Kali-Yuga s az indiai Kalí (Kali) alakja között áll fenn, aki Maha-Devi („a Nagy Istennő”) vagy Maha-Sakti („a Nagy Úr egyetemes hatalma vagy asszonya”) egy speciális és részleges, „démoni” megnyilvánulása.
Különféle formákban és ideológiai leplek alatt szóródtak szét mára a világban Kalínak, a féktelen és pusztán sötét aspektust képviselő istennőnek egykori, helyi és faji sajátosságokhoz alkalmazott meghatározott kultuszai, félreértve és túlértékelve ezeket, amelyek Durga kultuszaiban tartották eredeti-tradicionális rendeltetésüket. Különböző öntudatlan és hibás formákban terjednek tehát Kalí kultuszai (álkultuszai), amelyek   különösen említett verziójukban   a kasztrendszer végleges összeomlása előtt még a látszatát sem keltették semminemű alávetettségnek és teljes behódolásnak (lett légyen bármilyen aktív is a szóban forgó „tisztelet”) a szóban forgó istennő felé   ellentétben a modern álmítoszokkal és álkultuszokkal, amelyeknek viszont ezek legfőbb sajátjai.
Annak az Istennőnek való alávetettségről van szó, aki „legyilkolt saját fiainak fejéből készült nyakláncot” visel; aki csakis „démoni cselekvést” képes reprezentálni; s akinek ereje egy olyan „démon” (Raktavíra) erejéből származik, akinek „minden csepp elvesztett véréből ezer ugyanolyan démon született, mint ő”. „Egy alkalommal magának Sivának kellett a Kalí által leöldökölt démonok közé vegyülnie, és el kellett tűrnie, hogy a győzelmi táncát járó istennő rátaposson, mert másképpen nem lehetett Kalít [isteni erővel és fortéllyal] észre téríteni, s a világot megmenteni attól, hogy minden összeomoljon.” Egy Istennő „öntudatlan imádata”, aki minden különbözőséget eltöröl; egy Istennőnek való behódolás, akivel „hálni nem lehet, mert ő hál velünk, s nem mi vele” (vagyis aki „urát legyőzte”)   mindez jól reprezentálja számunkra a Sötét Kort vagy Korszakot, amelyet a „feloldódás korának” (the age of dissolution) is neveztek, szemben a „tudatos és szupraracionális feloldással” (Laya).

A PAP, A TITÁN ÉS A TÖMEG
Mint „tömegesedés”   homályosság, alaktalanság  , a principális minőségek eltüntetése és önelveszítés definiálhatjuk a kort, amelyben jelenleg él a földi-emberi világ, s vele együtt mi is, mint földi-emberek. Mint ilyenek, amennyiben együttműködünk a kor erőivel és sodortatjuk magunkat azzal, fokozatosan elveszítünk minden olyan javat, értéket és minőséget, amelyek egy tradíciókban foglalt lehetőséghez, „az Idő birtoklásához”, egyszersmind felülmúlásához, kondíciói alóli felszabaduláshoz vezethetnek. Világos, hogy ezek az „értékek”   mint ilyenek,   végülis csak principális minőségek lehetnek. Sajátként birtokolt és egyszersmind meghaladott hierarchikus „kvalitások”.
Az Idő-felettiség ideája többnyire mint Aranykor és az „Aranykor visszahódítása-visszaállítása” jelent meg a spirituális hagyományokban. Az Aranykor ideájához egy „Sziget” témája és a „totális királyság” gondolata kapcsolódott, amely utóbbi a „mindenki király” maximájának visszfényében is kifejezésre jutott, míg az előbbi „Sziget” (Hyperborea, Thule, Avallon, Ógügié, Leuké) olyan szerzők műveiben hagyta nyomát, mint Homérosz, Plutarkhosz, Plinius, Sztrabón és sokan mások. Nem kell említeni népmeséket, amerikai, sőt, ausztráliai mítoszokat, ahol a „Poláris sziget” Aranykor-témája még homályosabban, de szintén megtalálható.
Az „Idő birtoklásához”, az „Aranykor spirituális restaurációjához”, az Idő-kötelékek alóli felszabadulásához vezető útként azonban azon alapminőségek megismerésének követelménye áll fenn, amelyekké az Idő-felettiséget kifejező aranykori királyi kvalitás az idők folyamán degenerálódott. Nyugati világunk ebben a tekintetben szerencsésnek mondható, mert Hésziodosz révén   az Arany-, Ezüst- Bronz- és Vaskor gondolatának hagyományai révén   rendelkezik olyan saját vonatkoztatási pontokkal, ahonnan a „ciklusok tanításának” említett indiai doktrínája (Yuga-vada) legalább részleteiben megérthető.
A kérdés, amely mindezek értelmében számunkra elsődleges, a következő: Egyfelől, melyik az az „alapminőség”, amelyik az aranykori „mindent betöltő király” állapota után az alászállás első lépcsője; másfelől, melyik az az „alapminőség”, amely a „tömegek korával”, a Kali-Yugával szemben, az első valamiféle többletet mutatja, csekély, ámbár tényleges minőséget az általános disszolúcióval-minőségtelenséggel szemben?
Az Aranykor (Satya- vagy Krta-Yuga) totális-egyetemes, birodalmi-királyi, szoláris, poláris és „arany” voltát az adja, hogy   némiképp paradoxonnal élve   „természet-feletti természetű” volt, a természetfelettit reprezentálta. A világ és a „legfelsőbb centrum” egy volt; egyetlen szétszakíthatatlan, mindent betöltő, ezen „természetfeletti természetét” érvényesítő birodalom.
Az involúció létét a történelem igazolta számunkra, a maga minden politikai, társadalmi, kulturális változásával és átalakulásával, sőt, minden „szelleminek” mondott úton is (amelyek, így, végül, is nem lehettek szellemiek). A Kali-Yuga tapasztalható léte egyébként elég bizonyíték.
Az alászálló tendenciák első lépcsője az Ezüstkor (Treta-Yuga), s megalapozott feltételezéseink szerint e ciklusnak kell lennie annak, amely mint „Sziget” megfogalmazza az Aranykort. Az, elsősorban már mint „cél”, mint „viszonyba állítás” és nem mint szuprarealitás jelenik meg ekkor. Távlatilag, és inkább potencialitásként képviselik. „A Hold [melynek az „ezüst” megfeleltethető fémje] az a feminin csillag, amely nem birtokolja önmagában   miként a Nap   saját fényének princípiumát.” (J. Evola) A királyság, a királyi jelleg dominanciáját felváltja a papi jelleg és tekintély. Távolról, de ide tartozik minden, ami „tanítói”, s csak másodsorban   avagy mint manapság: egyáltalán nem   realizáló és képviselő. Tanítja a magasrendű létét, de nem tanítja, nem taníthatja annak birtoklását. Olyan rátekintés, amely megelégszik az uralomról való „tudással”. Az uralom és uralkodás elvével szemben megjelenik egyfajta „panteista elragadtatottság” és „misztikus extatizmus”. Eltávolodás a szellemi autoritástól. „Innen az átlépés mindabba, ami közvetítés révén meghatározott vagy extrovertált spiritualitás, amelyet [végül] a megbocsátás, a lemondás, a szerető, vagy statikus elragadtatottság attitűdje jellemez. Így ragadjuk meg gyökerében a szoros értelemben vett „vallásos” jelenséget, theisztikus-devocionális változataitól kezdve a misztikusokig”, s hasonlóképpen a jobboldali ideológusok „intellektuálizó” társadalmi reformjait (Molnár, Benoist, Bloom, Sombart, és másokét) is. Az Aranykor „birodalmi állandóságától” mindez vezet át bennünket a Bronzkor vagy Érc-, esetleg Rézkor (Dvapara-Yuga) valóságába. E harmadik alászállási ciklust a titánok „korának”, vagy „világának” is nevezik.
A Bronzkor jelenti tehát az alászállás második lépcsőjét ahhoz, hogy lényegesen határozottan elzárasson előlünk az Idők alóli felszabadulás lehetősége, illetve az Aranykor, amely ennek kifejeződése. A Bronzkor „alapminősége” a titáni. Ennek a jellegnek uralma (ami magát a Bronzkort adja) természetes következménye az Ezüst-kornak: annak papi dominanciája és szemlélődés-központúsága valósággal kiprovokálta a cselekvés férfias erőinek degenerációját, ami a „titáni” egy lehetséges meghatározása. A tudás nem foglalta magában a „virilis” tettet, így állt be szellemi formák elleni reakcióként felfogható maszkulin-animális cselekvési vágy uralma: a titánok kora. A pap lunáris-feminin annyiban, amennyiben ágál a cselekvés ellen; a titán pusztán „maszkulin” és nem szoláris-virilis annyiban, amennyiben támadja és nélkülözi a tudást. Titáni minden, ami merőben harcias, s nélkülözi a szellemi „önfeláldozás” heroikus tettét. Cselekvés-mánia és erőszak jellemezheti, mert hozzánőtt harcának eszközeihez és célpontjaihoz, amelyek nélkül már nem is létezhetne. „Erő győzelme a szellem felett” (J. Evola), érzés győzelme az intellektus felett. Titáni minden, amely abban az értelemben „mozgat”, mert egyébként léte már a „tömegbe” (Vaskor) esne; mindenre szeretné rátenni kezét, mert már nem rendelkezik a mindennel. Teljesen mindegy, hogy ezt minek a nevében teszi   „tradíció”, „szellem”, „értékek”  , valójában nem ezekért teszi, hanem fontosságának és „hatalmának” érzetéért, ami nélkül senki sem volna. Guénon, Burckhardt, Schuon gyakran hívták fel a figyelmet „istenek és titánok (asurák és devák) harcára”: valójában, ha egy titán a cselekvés ellen szól is, nem másért teszi, minthogy „mozgatás vágyának” (a máshoz való tapadás értelmében), saját fontosságának tudatát érezhesse. Érzés, élet és harc (természetesen az „élet” jegyében)   ezek meghatározó irányulásai. Nem nehéz itt felismernünk politikai vonatkozásokban e század valamire még törekvő mozgalmainak ismertető jegyeit is. A titán, mivel alapvető mozgatórugója az őt megsemmisítő tudás elleniség, ha a „minőség” jegyében lép is fel, valójában már „feltaláló”, „kivitelező”, „ügyes” és „okos”, általában „nyelvművelő” és „stilisztikus”. Nem zavarja, hogy valamiképpen ő is mindig kapcsolatba hozható azzal, amit profán világban „szájhősnek” mondanak; az sem, hogy büszkesége nem lehet állandó. Nélkülözi a büszkeség feladásának képességéből származó igazi, önmaga előtti tekintély méltóságát. Harcos, határozott fellépése mögött nem zavarja mindazon kivételes pillanatok lehetőségének az elszalasztása, amelyek megmutatnák számára, hogy valójában miért is „kell” mindig az erőre, vitalitásra és harcra alapoznia. Bátor, de nem rendelkezik lénye megingatásának spirituális érzékenységével, amely a tiszta felszabadulás felé vihetné, ha képes lenne mindezt felvállalni, s olyan „próbatételek” felé elindulni, ahol „maszk”, „fegyver”, „erő”, „önvédelem” azzá válik, ami: nem lényeggé, hanem merőben eszközzé, noha fontos eszközzé. A titán valójában nem ismerheti a harc dionüszoszi mámorának pozitív távlatát, amelyben Apollón   a Hős   megszülethet, sem az aphroditéi tevékenység szépségét, amellyel Apollón együtt élhet.
Azonban: „Ki kell emelni, hogy ha »titánon« azt értik, aki nem fogadja el az emberi kondíciót és el akarja rabolni az isteni tüzet, akkor csak egy vonás választja el a hőstől”. A titáni minőség az, amely   pozitív értelemben   egyszersmind el is választ még a „tömegtől”, „jóléttől”, s mindentől, amely a mai demokratikus polgárság bálvány-imádásának tárgya (a merőben földi „érték”, emberi „súly” és a kényelem jegyében). A titán szembefordul a kényelemmel, amely jelenleg már nem csak az úgynevezett materiális életet határozza meg. Nem kíméli azt, amit nem kell kímélni. „A titán típus ... lényegében a hős matéria prímája”.
A HŐS ÉS A KIRÁLY
A RESTAURÁCIÓS CIKLUS IDEÁJA
A ciklusok és korok vonatkozásában a király mint Aranykor, a pap mint Ezüstkor, a titán mint Bronz-kor, a tömeg   minőségtelensége, egyenlősége, merevsége   mint Vaskor mutatkozik. Az alapvetően szellem nélküli minőségizmus, formalizmus, értékizmus titáni volta végül Vaskorrá lesz, végképp elsikkad és elsikkadhat a Kali-Yuga feloldó tendenciái közepette. A titán tömeg felé gravitál. Evola látta meg és emelte ki   Hésziodosz műve nyomán   azt a lehetőséget, amely a Bronzkor és Vaskor közötti átmenet ciklusként való megragadásában jelentkezik. A titán   a tömegek által képviselt tendenciák felett   itt még Hérosszá, nem szokványos értelemben vett Hőssé alakulhat, aki legyőzve hübriszét és mániáit, „restaurálhatja az Aranykort” (amit, mint mondtuk, itt az Idő kondíciói alól való felszabadulás kifejeződéseként fogunk fel). Ez a lehetőség lenne a „hősök kora” vagy „heroikus ciklus” tapasztalása és megvalósítása. Nyilvánvaló, hogy azok a vonatkozások, amelyek az említett „alap Idő-minőségek” adekvát felfogásának-megismerésének tekintetében általánosan rendelkezésre állnak, a Kali-Yugának megfelelően gyakran férevezethetőek. Mégis, a Kali-Yugán belüli Bronz- és Vaskor (Dvaparalpa-Yuga, Kalyalpa-Yuga) közötti átmenet még hozzávetőlegesen és úgyszólván „háromszáz évig” tapasztalható marad, s megfelelő intellektuális és intuitív beállítottsággal megvilágíthatóak lehetnek ennek azon „benső” megfelelései, amiket megvalósítva a szóban forgó ciklus vagy kor ténylegesen is realizálható.
A Hős alapvetően nem lunaritás és papiság ellenes; birtokolni igyekszik ezek értékeit és lehetőségeit. A Hős ugyanekkor azonban valóban képes túlhatolni nemcsak a titánon, hanem a papon (mint a feminin princípium kifejezőjén) is: képes megőrizni saját-karakterét azon Erő és Hatalom mellett is, amelynek segítségével   mint amilyen a harc és a tudás   átalakult és át fog alakulni. Királlyá válhat, mert képes a papiságot virilis realizációs kvalitásokkal kiegészíteni, amelyek által célját az sem önmagán kívül keresné és találná meg. „A nő [mint a papiság megfelelője is], különösen Özvegyként, az elhallgatás korát, vagyis a tradíciót, a már nem birtokolt erőt vagy hatalmat fejezi ki, azt hogy elveszítette „emberét” és egy új urat, vagy hőst vár: ezzel analóg a fogva tartott „Szűz” jelentése, aki arra vár, hogy kiszabadítsa és feleségül vegye egy erre predesztinált lovag”. A szóláris Héroszok számára „egy ilyen fajta felszabadulás nem jelenti [azonban] a belső feszültség megszűnését, ezért egy további próba a férfias kvalitás adekvát formában történő újramegerősítéséből áll az érzékfeletti síkon, aminek következménye pontosan az Olümposzi [aranykori] transzformáció, annak a méltóságnak az elnyerése, amelyet az iniciatikus hagyományok mindig „királyiként” jelöltek.”
Mindezen összefüggésben a Kali-Yuga nyerhet egy értelmet, mégpedig azt, ami által nemcsak fokozottan tapasztalható, hanem a felszabadító aktív megismerés révén át is törhetők korlátai. A harciasság és a szembenállás principiális „hősiességgé” alakítható, amely képes lesz felismerni és „megtartani a Királyt”. A Kali-Yuga ezen fokozott tapasztalására vonatkozólag itt még a mitikus vonatkozásokat idézzük: „Akkor Visnu Kalki alakját ölti magára a megtestesülésben. Kalki [„a Bűnök Eltörlője”] szigorú tekintetű, ragyogó ifjú képében jelenik meg, koronával a fején, szárnyas, hófehér paripa hátán, kezében karddal, hogy véget vessen a [...] lesüllyedt földi világnak. Fényessége elárasztja az egész Földet, szeméből tűzláng sugárzik, és felemeli vakítóan villogó kétélű kardját. [...] Visnu a végítélet bírájának rettentő alakjában elpusztítja a földi életet, [...] de felmagasztalja azt a kevés igazat, aki szíve mélyén még megőrizte a törvényt.”
*
Az „Aranykor-előttiség” vagy „Aranykor-felettiség” gondolatáról kell még szólni. Az Aranykor ideája mellett, azt nem kizárva, sőt azzal lényegileg ekvivalensen, gyakran megjelent a spirituális hagyomány egy radikálisan-kiélezettebben történelem-feletti koncepciója. Mindez igen kitűntetetté válik a ciklusok tanításához, az „örök visszatéréshez” időközben társult deviatív elgondolások miatt is. Lényegében az abszolút (ćternális) és a relatív (perenniális) örökkévalóság megkülönböztetésének képességéről van szó azzal, hogy „Aranykor-felettit” mondunk. Mindennek értelmében nemcsak a restaurációs törekvések váltak megköveteltté, hanem azoknak ki kellett egészülniük a „párhuzamos valóságok” állításának tudásával, és az abszolút halhatatlanság feltétlenségének metafizikájával.
Ami a ciklusok „örök visszatérésének” gondolatával kapcsolatos deviációt illeti, ez abban áll, hogy a ciklust magát veszik öröknek és feltétlennek, holott az   mint láttuk   mindig meghatározott, feltételekhez kötött. Weöres Sándor egy gondolatát idézhetjük itt, hozzávetőlegesen idézve: „Nem az életük, hanem a haláluk nyúlik évszázadokra vagy évtízezredekre”. Eltévelyedés az, hogy a ciklust pusztán „kint”, a „történelemben” keresik, majd pedig az, hogy a ciklicitásban rejlő visszatérés (amely egyébként perenniális) megnyugvással és könnyed passzivitással, avagy „aranykori utópizmussal” tölti el a legtöbbeket.
László András, René Guénon idevonatkozó feltárásait pontosítva és sokkal világosabbá téve, felhívta a figyelmet a Yuga-vada ismertebb Srs±i „ciklusain” kívül a Pralaya vonatkozásaira is, amely a Kali-Maha-Maha-Yugát követi, s a Sötét Kor minden összezavarodottságának, „minőségtelenségének” mintegy „okkult okát” és szükségszerű következményét képezi. A Pralayát a mitikus interpretációk így összegzik: „Így ér majd véget az utolsó ítélettel a mostani nagy világkorszak. A teremtett világ elpusztul, és helyét betölti a Semmi Óceánja.” „A Föld elpusztul, beáll a korszakkört lezáró nagy Éjszaka sötétsége, s ennek vizei mindent elborítnak.”
„A Pralayán belül az emberi élet Kali-Yuga alatti lesz   függetlenül attól, hogy a »fehérszürke lovon vágtatva megjelenő« (esetleg fehérlófejű Kalki-Avatara a nagy megtisztulás után megmenti az Új Aranykor csíráit jelentő emberek tudati erőit. Noha vannak hullámhegyek és hullámvölgyek a Kali-Yugán belül, a Kali-Yuga   sőt, minden Megnyilvánulás   lényegéhez tartozik az, hogy   a Megnyilvánulások Megnyilvánulatlan Megnyilvánító Urának kivételével   minden hanyatlásban van.” Minthogy Hősök „koráról”, heroikus „cik
lusról” beszéltünk, valójában tehát ez is alávetettje magasabb meghatározóknak, amelyek végül is Kalkit   mint megnyilvánulást   sem kímélik. Mégis, egy igazi heroikus transzmutáció   avagy „próbatétel”   még ezt is érthetővé   abszolúte felülmúlhatóvá   teheti számunkra. A „heroikus transzmutáció” irányulhat elsősorban nem is a „hősre”, hanem a teljesen kondícionálatlanra, s tulajdonképpen minden igazi „heroikus transzmutáció” elsődlegesen éppen csakis az abszolúte kondicionálatlan által valósulhat meg.
Elképzeléseink a szóláris hősről ma inadekvátak és Kali-Yuga-beliek, nem nélkülöznek megannyi „pszichikus” szempontot sem, amelyeknek semmi köze nincs ahhoz a harcoshoz, aki „hőssé alakítható”. Az abszolút halhatatlanság törekvése, a természetfeletti (Idő-feletti) Tradíció pontos ismeretein és birtoklásán keresztül, mégis mindig átvilágítottá tehet mindent; a világban pedig mint „korok” vagy „ciklusok” megismerése, és azok hierarchiája jelenik meg.

http://jovonk.info/2015/01/09/horvath-robert-hosok-kora

Naszrallah: a terrorszervezetek az Iszlám ellen cselekszenek

A Hezbollah libanoni síita mozgalom vezetője szerint a Franciaországban működő terrorista csoportok az Iszlámot, Mohamed prófétát és a Kegyes Koránt is fenyegetik azzal, hogy emberiségellenes bűnöket követnek el.
Szajed Haszran Naszrallah a Mohamed próféta születésének napját jelölő ceremónián tette ezt a közleményt Bejrutban. "Ma megmondom nektek tisztán és egyértelműen, ezek a csoportok fenyegetést jelentenek a térség országaira, és holnap is fenyegetést fognak jelenteni. Egyértelművé vált, hogy ezek a csoportok magára az Iszlámra mint vallásra és küldetésre, a Küldöttre és a Koránra is veszélyt jelentenek."
Hídfő.net.ru | Hasszan Naszrallah
Nazrallah szerint a terrorista csoportok az iszlám ellen cselekszenek, és ezeket a csoportokat ugyanazon körök támogatják, bármely országban is hajtják végre terrorcselekményeiket, ebből a szempontból nem számít, hogy a merénylet helyszíne Afganisztán vagy Franciaország.
Franciaország egyébként azon országok közé tartozik, melyek a Közel-Keleten az Al-Kaida kötődésű terrorista csoportok elsődleges támogatói. Az ISIL Takfiri terrorista szervezetnek szintén fegyvereket és kiképzést biztosítottak, hogy azok Szíriában az Asszád-kormány ellen harcoljanak. Azon térségi országok vezetői, melyek évek óta napi szinten együtt kell éljenek a terrorista fenyegetettséggel, mindannyian tudják, hogy Franciaország is támogatja ezeket a csoportokat. Naszrallah emiatt emlékeztetett, hogy ezek a terrortámadások bárhol is történnek a világon, a támogatók mindig ugyanazon körökből kerülnek ki.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/09/naszrallah-terrorszervezetek-az-iszlam-ellen-cselekszenek

A politikai maffiózók által kifosztott ország népe, nincstelené, esélytelenné tett magyarok tömegei pedig PÁRTSZIMPÁTIÁJUK szerint szidkozódnak a dolgok hallatán.

Nagyjából mostanra kezd kirajzolódni a kép az elmúlt 25 év egyik legjobban felderített korrupciógyanús ügyéről. És azért beszélhetünk csak gyanúról, mert az ügyészség és a rendőrség nem tesz semmit. Azt látva, ami most az ötödik kerületben folyik, még Hunvald György, a hetedik kerültet egykori hírhedt polgármestere is megnyalná, nem csak mind a tíz, de még a tizenegyedik ujját is, ha lenne neki olyan.
maf
Csak az elmúlt két napban olyanok derültek ki, hogy például egy „adminisztrációs hiba miatt” Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester fizetése magasabb, mint amekkora a törvény szerint lehetne. Illetve, hogy Rubovszky György, a parlament mentelmi bizottságának alelnöke, akinek lánya ősszel lett alpolgármester, az V. kerületől havi 300 ezer forintot vitt haza.
Az említett Rubovszky egyébként tavaly tavasszal, Rogán önmagától növekedő lakása ügyében maga vállalta, hogy a korábbi polgármester vagyonosodását, mint a mentelmi bizottság elnöke, kivizsgálja.
Ennek tetejébe, a 444 cikkéből kiderül, hogy Rubovszky cége végezte az értékbecsléseket is, mielőtt áron alul eladták volna a kerület ingatlanait a haveroknak.
Az Átlászó cikkéből kiderül még, hogy Pintér Sándor belügyminiszter cégei, és Habony Árpád kormánytanácsadó vállalkozásai is szereztek áron alul belvárosi ingatlanokat.
A Népszabadság hosszú cikket közöl, amelyből kiderül: egy jogi vélemény már 2013-ban is jelezte, szabálytalanok azok az eladások, amelyekről a szélesebb olvasóközönség most értesül. A Népszabadság hiába kérdezte meg az önkormányzatot a több mint gyanús ügy részleteiről, kérdéseire 25 nap elteltével sem kapott még választ.
Az 5 értékes ingatlant két és fél milliárd forintért felvásároló luxemburgi cég mögött a Blikk megtalálta Heim Pétert, a Századvég munkatársát. Annak a Századvégnek, amelynek Habony Árpád az egyik vezetője.
És hiába tud róla már a nyilvánosság, az ötödik kerület vezetői még így se állnak le: az RTL Klub újabb két áron alul eladott ingatlanról mutatott be bizonyítékokat nemrégiben, amelyek már decemberben cseréltek gazdát.
És ez csak az elmúlt két nap termése. Az elmúlt egy évben több és több bizonyíték került elő az V. kerület háza táján gyűlő visszásságokról.
Amikor korrupcióról beszélünk, akkor nem csak az állami, hanem az önkormányzati korrupcióról is beszélünk. Márpedig ezt a fajta lopást nem szabad szó nélkül hagyni. Ezeknek az embereknek el kell takarodniuk a politikából, és mivel a magyar igazságszolgáltatás nem képes véget vetni a pofátlan korrupciónak, nekünk magunknak kell nyomást gyakorolnunk.
A jelenlegi városvezetésnek le kell mondania, majd vizsgálatot kell folytatni a korrupciós ügyekben!
(magyarinfo)

Elmúlt a Karácsony Donbasszban!

pacsi
Karácsony elmúltával “kezd az erő visszatérni” Donbasszban a népköztársaságiak csapartaiba. Ma már a térség több helyén is tudtára adták a folyamatosan provokáló megszálló hordának, hogy vége a büntetlen lövöldözgetésnek.
kül
(Néhány hónappal ezelőtt a Népszabadság felhánytorgatta a Bal-Rad-nak, hogy “háborús tudósításokkal hergeli a magyar közvéleményt”! Nos Donbasszban-sajnos -háború dúl, amiről a magyar közvéleménynek fogalma sincs! Legalábbis a honi “fősodratúból” nem értesül. Franciaországban lelőttek 15 embert. Ma Donbasszban legkevesebb harminc ember halt meg! MA!)
A mai nap folyamán négy “Grad”-sorozatot lőtt ki Donyeckre a valcmanista latortüzérség. A polgári célpontok ellen nemzetközi egyezményekben tiltott sorozatvető támadásoknak a város “Kujbisev” és “Kijev”-kerületeiben a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint rendkívül sok polgári halálos áldozata van. A DNR ma délutáni jelentése azt is megemlíti, hogy Donyeck északnyugati lakóterületeit harckocsitüzérséggel is pusztította a valcmanista bérgyilkoskorda.
kház
A repülőteret Peszkiből és Avgyejevkából ágyúzták a valcmanisták. A mintegy két hónappal ezelőtt több találatot is kapott “Volvo-Center”-ami a repülőtér szomszédságában volt-ma délután már csak VOLT! A földdel lett egyenlő.
(Сокольники)Szokolnyikit (Крымское)Krimszkojeból ágyúzták a valcmanisták.
Az (“Октябрьская”)”Oktyrjabszkaja” bányaüzem területén ma kora délután a népköztársaságiak csapdájába futott négy, Peszki felől érkezett latortank. Jól működtek a távirányitós tankelhárító rakéták.
(Николаевк)Nyikolajevka és (Новотроицкое)Novotroickoje környékéről a latortüzérség (Докучаевск)Dokucsajevszket lőtte.
rom
(Богдановкa)Bogdanovkából pedi (Стыла)Sztila lakóházait bombázta a barbár horda.
Megélénkült viszont a népköztársasáégiak tüzérsége ma délelőttől. (Солнцево)Szolnycevo, (Петровск)Petrovsz, (Ясное)Jasznoje, és (Еленовкa)Jelenovka melletti ütegeikkel a (Гранитное)Granyitnoje és (Волновахa)Volnovaha-környéki pribékgyülekezeteknek okoztak nem kevés gyötrelmet és veszteséget.
(Красногоровкa)Krasznogorovka és (Невельское)Nyevelszkoje banditáinak sem sok örömben volt részük ma.
A jelentések szerint a népköztársasági erők négy katonája esett el a mai harcok során.
https://balrad.wordpress.com/2015/01/09/elmult-a-karacsony-donbasszban/

Mégis jó befektetésnek nyilvánították az orosz vállalatokat

A világ vezető pénzintézetei hirtelen mégis elkezdték ajánlani a befektetőknek, hogy a legnagyobb orosz vállalatokba - mint a Sberbank és Gazprom - fektessék pénzüket. 2014 novemberében ugyanis, amikor a fővonalú sajtó a rubel válságával volt elfoglalva, Oroszország visszavásárolta külföldi tulajdonban lévő vállalatainak tekintélyes részét, ahogy az korábban a Krím csatlakozásakor is történt (akkor azonban kisebb volumenben).
A nyugati tanácsadó cégek most kezdik felismerni, hogy a rubel válsága nem a befektetési környezet romlását jelenti, hanem részben az új gazdasági unió létrehozásának rövidtávú következménye, részben pedig egy államosítási stratégia része. Így a Merill Lynch, Amerika legnagyobb befektetési tanácsadó vállalata bejelentette, hogy a Gazprom részvényeit a legkecsegtetőbb befektetési lehetőségnek tartja az olaj- és gázipar terén egész Európában, a Közel-Keleten és Afrikában. A szakértők azt prognosztizálják, hogy a Gazprom számára lesz jövedelmező, ha az európai gázpiacon csökken a kínálat a líbiai "polgárháború" és a japán földrengések miatt.
Hídfő.net.ru | Merrill LynchMagasan képzett gazdasági szakértők, de több hónappal le vannak maradva
A Goldman Sachs az egyik legjobb befektetési lehetőségnek a Sberbankot nevezte meg a pénzügyi szektor és a moszkvai értéktőzsdén vehető részvények terén. Előrejelzésük szerint a rubel volatilitása leginkább a Sberbank számára lesz jövedelmező.
Ráadásul, az európai média már jelenti, hogy Oroszország csak megismételte azt a trükköt, amit a Krím csatolását követően is alkalmazott. Nevezetesen, hogy a Krím Oroszországhoz csatlakozása idején fokozott ingások voltak megfigyelhetőek a pénzpiacokon, amit Moszkva arra használt fel, hogy visszavásárolja az orosz exportvállalatok elértéktelenedő részvényeit. 2014 végén pedig néhány nap alatt Oroszország kezébe kerültek vissza jelentős gáz- és olajtartalékok, melyek egészen addig nyugati befektetők kezén voltak. Mindez a rubel gyengülésének köszönhetően valósult meg, valamint a tömegesen terjedő piaci pletykáknak, miszerint a központi bank nem avatkozik be a rubel védelmében, eközben pedig egyre csökkent az olaj ára.
Vezető nyugati tőzsdei elemzők az év végén figyeltek fel arra, hogy valakik a rubel válsága miatt tömegesen és nyomott áron vásárolták az orosz energiacégek, technológiai vállalatok részvényeit, az azonban csak később merült fel, hogy ez egy szervezett művelet volt, amit az orosz kormány megbízásából cselekvő magánszemélyek hajtottak végre. Holger Tsshepits, a Die Welt magazin gazdasági elemzője szerint az orosz aranypiacon is nagy mozgások voltak megfigyelhetőek, Kína és Oroszország feltehetően összehangoltan cselekszik a dollár hegemóniájának ellensúlyozása céljából. Azt hozzátette, hogy a Kreml mostanra komoly lépéseket tett a dollár használatának kiszorítására, és több mint 8 hónapja titokban aranyat vásárol, ami a hivatalos statisztikákban egyelőre nem jelenik meg.
A gazdasági elemző szerint Moszkva tudatosan leépíti dollártartalékát, mivel a jövőben véglegesen felhagy a dollár használatával. Holger kifejtette, hogy Oroszország dollárból vásárolta vissza a külföldi tulajdonban lévő orosz vállalatokat, valamint a rubel stabilizálására is közel 100 milliárd dollárt költöttek (vagyis a dollárt adják, a rubelt veszik). A szakértő szerint a rejtett aranyvásárlás szintén a Kreml geopolitikai stratégiájának része, amivel fokozottan függetleníti magát a dollártól és egyre nagyobb mozgásteret nyer a nyugati szankciók ellenére is.
A fizikai arany egyébként továbbra is menedékként szolgál a globális piacon, és a dollár után egy általánosan elfogadott fizetőeszköz. A fokozott aranyvásárlás emiatt gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államoktól függetlenedés kinyilvánítását jelenti.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/09/megis-jo-befektetesnek-nyilvanitottak-az-orosz-vallalatokat

Az IMF ellenőrzi, hogy a kormány megfelelő intézkedéseket hoz-e

Megérkezett Kijevbe a Nemzetközi Valutaalap (IMF) küldöttsége csütörtökön, hogy megkezdjék a korábbi hitelcsomag mellé megfogalmazott követelések teljesítésének ellenőrzését. Az IMF delegációja január végéig tárgyal az ukrán hatóságokkal, hogy "áttekintsék a gazdasági helyzetet és a kormány által vállalt kötelezettségek teljesítését".
Az ukrán kormány a puccsal való hatalomra jutást követően, tavaly áprilisban vett fel 17 milliárd dollár hitelt, amit két év alatt folyósítanak Ukrajna számára. Ez része annak a nagyobb, összesen 27 milliárd dolláros csomagnak, amit a nyugati országok az általuk hatalomra juttatott kormány életben maradására adnak hitel formájában. Az IMF akkor a csomag első részleteként azonnal át is utalt Kijevnek 3,2 milliárd dollárt. A második, 1,39 milliárd dolláros részletet pedig szeptember elején kapták meg.
Az ukrán pénz - hrivnya - tavaly óta értékének felét elveszítette a dollárral szemben. Az IMF úgynevezett mentőcsomagjának nagy részét így a pénzügyi helyzet stabilizálására fordítják. Tehát semmiféle, fizikailag is látható, kézzel fogható dolog nem származik belőle, hanem a korábbi árfolyamok helyreállításával megindokolják, hogy miért kell az ukrán lakosságnak fizetnie a nyugat felé.
Hídfő.net.ru | Nemzetközi Valutaalap
A puccsal hatalomra juttatott atlantista kormány egy sor megszorító intézkedést vállalt a hiteltörlesztés mellé, ami a szociális kiadások nagy részének eltörlését, a nyugdíjkorhatár emelését jelenti. Emellett az IMF egy erőltetett privatizációs programot szabott feltételül. A semmire elköltött dollár-milliárdokkal indokolt hiteltörlesztés mellé Ukrajna az állami vagyon tekintélyes részét is ki kell árusítsa a nyugati pénzembereknek. Az ország energetikai hálózatának egy részét már nyugati kézre játszották, többek között amerikai cégek kezébe kerültek az atomerőművek.
Ukrajnában az atlantista puccsot követően egy demokratikus felhatalmazással nem rendelkező kormány vette fel a külföldi hiteleket, írta alá az EU-csatlakozással kapcsolatos dokumentumokat, és kezdte meg a hadsereg átállítását a NATO standard használatára. A puccsot követően elnökválasztás útján is egy nyugatbarát oligarcha jutott hatalomra - Petro Porosenko -, aki december elején külföldi állampolgárokat nevezett ki az ukrán minisztériumok élére. A pénzügyminiszternek kinevezett amerikai állampolgár a napokban Berlinbe látogatott, ahol újabb hitelt vett fel az ukrán lakosság nevében.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/09/az-imf-ellenorzi-hogy-kormany-megfelelo-intezkedeseket-hoz-e

Jatszenjuk alapítvány

Jác, ahogy az amcsi barátai hívják ezt a volt bankárt.
A NATO, az USA sponzorálja alapítványát, amit orwelli kifordított nyelvezettel "Open Ukraine"-nak nevez. Én ezt úgy értelmezem, hogy megnyította Ukrajna kapuit a rablókapitalizmus számára.

Jác nem rég Berlinben járt, hogy az oroszellenes politikáját megbeszélje, miután rávette az ukrán parlamentet, hogy Ukrajna katonai blokmentességét feladja. Ezzel szabad útat nyított a NATO-ba való belépésnek.
Ezen a látogatáson, teljesen nyilvánosan a német közszolgálati tévében a fő műsoridőben azt állította, hogy Szovjetunió rohanta le Németországot.

Tudni kell, hogy Németországban, aki a gázkamrákot megkérdőjelezi szigorúan börtönbe kerül, ez a takonypolc meg Auschwitz felszabadítóit 80 millió ember előtt megszállóknak nevezi. Hogy a zsidó származású politikus a holokauszt még élő áldozatait ezzel pofán vágta, úgy látszik nem zavarja Izraelt. Még ennél is jobban milyen perverz politikus tudná kifordítani a világot?

Az orosz kormány felszóllítására, hogy ezt ítélje el a német vezetés, nem jött még semmi válasz. Az USA kutyái most lapulnak a szégyentől, gerincet mútatni képtelenek. Ilyen megalázott állapotba még nem került a 2. vh. után Németország.
[url]
http://europaobje...n_516.html
http://openukrain...t/partners

A Demokratikus Koalíció korrupcióellenes harca nem korrupcióellenes harc, hanem a korrupció monopóliumáért folytatott harc.

A Demokratikus Koalíció újra benyújtja az Országgyűlésnek a 2007-ben elfogadott, a közpénzekből adott támogatások átláthatóságáról szóló korrupcióellenes törvényjavaslatot. A párt ügyvezető alelnöke egy csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette ezt be. Molnár Csaba kifejtette, hogy jelenleg átláthatatlan a pályázati pénzek elosztása, a politikusok és családtagjaik hatalmas összegekhez jutnak hozzá az uniós pályázatokon keresztül.
Hídfő.net.ru | Molnár Csaba
Molnár szerint a törvényt 2007-ben az Európai Bizottság a kontinens legszigorúbb összeférhetetlenségi törvényének nevezte, emiatt törölte el az Orbán-kormány 2010-ben, hogy az uniós pénzek a kormánypárt tagjaihoz és családtagjaikhoz vándoroljanak.
A radikális atlantisták feltehetően szándékosan amiatt adják be újra a törvényjavaslatot, hogy el nem fogadása esetén az alapvető propaganda-elveiket újra hangoztathassák; szerintük a magyarországi korrupciót csak idegen hatóságok bevonásával lehet felszámolni. A DK uniós hatóságok, vagy azok által kijelölt személyek kezébe akarja adni a külföldi források leosztását. Mindez azonban cseppet sem hozná jobb helyzetbe a pártoktól és politikától független embert, a valós civil vállalkozókat: a nyugati hivatalok jogköreinek kibővítésével annyi történne, hogy a brüsszeli források nem a mindenkori kormány holdudvarához vándorolnának, hanem olyan pártok szatellit-szervezeteihez és álcivil csoportjaihoz, melyek a nyugati érdeket képviselik Magyarországon.
A DK korrupcióellenes harcának támogatásával a magyar ember nem kerül jobb helyzetbe. Számunkra semmivel nem lenne jobb, ha Orbán körei helyett Gyurcsány köreihez vándorolnának az uniós források. Sőt, valószínűsíthető, hogy rosszabb lenne; míg a Fidesz elsősorban saját hatalmának bebetonozására fordítja a forrásokat, egy Gyurcsány-kormány ugyanazokat a pénzeket társadalomellenes tevékenységek támogatására (homoszexuális propaganda, stb.) fordítaná. A jelenlegi korrupcióellenes harcnak semmi köze az egyszerű emberhez, gyakorlatilag csak arról dönthetünk, hogy a forrásokat a magyar társadalom bomlasztására költsék, vagy más politikusok zsebébe vándoroljon.
A Demokratikus Koalíció egyik fő érve, hogy ha a politikusok nem tudják egyenes úton maguknak vagy családtagjaiknak leosztani az uniós pénzeket - amiről szerintük egy uniós hatóságnak kellene gondoskodnia -, akkor nem lenne korrupció. Pedig be kell látni, gyakorlati szempontból semmit nem számít, hogy a politikus saját családtagjainak osztja-e a pénzt, vagy megfizet egy idegen strómant, és annak osztja le a pénzeket, cserébe azért, hogy annak egy részét visszajuttassák hozzá. A jelenlegi gazdasági rendszerben és társadalmi közegben lehetetlen kiküszöbölni a korrupciót. A politikusok erkölcstelensége és a materialista gondolkodásmód mindig gondoskodni fog arról, hogy megtalálják a megfelelő kiskapukat a közpénzek ellopásához.
A korrupció felszámolására két reális megközelítés létezik: az anyagi tranzakciók teljes ellenőrzés alá vonása, vagy az uralkodó ideológia megváltoztatása.
Előbbi a fizikai pénzhasználat teljes felszámolását, és a kizárólag virtuális pénzhasználatra áttérést jelentené. Egy ilyen rendszerben ugyanis nem létezne olyan pénzmozgás, amit nem lehet visszakövetni. Pontosan visszafejthető lenne, hogy a leosztott források több személyen keresztül hova jutnak, ami visszatartó erőt jelentene a korrupt politikusok számára, és ellenőrzési lehetőséget adna a hatóságoknak.
Utóbbi pedig a társadalom erkölcsiségének megváltoztatását jelenti; ha nem az anyagi haszonszerzés áll az értékrend középpontjában, a korrupció is egy értelmezhetetlen és céltalan dolog. Mivel ez jelenleg egy kivitelezhetetlen művelet, és a politikusok képtelenek önkontrollt gyakorolni, a helyzeten kizárólag a legradikálisabb gazdasági megoldás változtathat, vagyis a fizikai pénzhasználat teljes beszüntetése. Egy ilyen rendszer kiépítésére azonban nem sok lehetősége van, mert kivétel nélkül minden pártnak érdeke a korrupció kiskapuinak meghagyása.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/09/belpolitikai-vaktolteny-korrupcioellenes-harc

Oroszország megtilthatja, hogy a vállalatok hitelt törlesszenek a nyugati bankoknak

Mihail Degtyarev orosz parlamenti képviselő szerint a nyugati szankciókra a leghatározottabb választ kell adni, és az állam be kell fagyasszon minden, külföldi valutában fizetett, külföldre irányuló banki tranzakciót.
"Ha a nyugat szankciókat hoz és nyugaton ellenséges környezet teremt az orosz vállalatoknak, miért fizessék a vállalataink a külföldi bankok felé fennálló tartozásaikat? Be kell fagyasztani minden, külföldre irányuló, külföldi pénzben tett kifizetést." - mondta a LDPR frakció képviselője. "Nem fizetünk semmit, amíg a nyugati országok észhez nem térnek. Ha kereskedelmi és szankciós háborút hirdetnek ellenünk, ami egyébként teljesen illegális a WTO alatt, ennek megfelelően kell cselekednünk".
Hídfő.net.ru | Mihail Degtyarev
Az Európai Unió és az Egyesült Államok oroszellenes szankcióit 2014 márciusában hozták meg, miután a Krím-félsziget egy népszavazás abszolút többségű igen döntését követően csatlakozott az Oroszországi Föderációhoz.
Amennyiben Oroszország befagyasztja a nyugatra irányuló kifizetéseket, az orosz vállalkozások nem tudják majd törleszteni a fennálló tartozásaikat. A nyugati bankok így újabb, kolosszális veszteséget könyvelhetnek el. Több nagy nyugati bank, többek közt a Raiffeisen Bank már így is veszteségesen működik a térségben és bezárja több kelet-európai kitettségét.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/09/oroszorszag-megtilthatja-hogy-vallalatok-hitelt-torlesszenek-nyugati-bankoknak

Jó tudni!

pályadíj
Beteg a nemzetünk, átkot köpköd a nép,
A roma Orbán országunkat lopta szét,
A zsidó Antal kormány szétszórta fillérekért,
Most! Mi magyarok, harcoljunk jogainkért.

Magyarok, e hon tiétek, uraljátok magyarok,
Ne más náció diktálja e rabságot,
Ébredjetek, csak az éhen haltak szabadok, 
Le a bitang kormánnyal, éljenek a magyarok.

Tegyük rendbe az országot, az anyaföldi szabadságot,
Ne hagyjuk haldokolni az ősi Magyarországot,
Joggal, s ököllel szabadítsuk fel az igazságot,
Magyar, legyél magyar, tépd el az Orbáni rabláncot,

Anatole Hongrois Nürnberg
09,01,2015.

Tovább bonyolódik a francia (?) terrordráma!

Túszokat ejtettek a párizsi merénylők a francia főváros közelében egy településen – közölte az RTL France. Az InfoRádió franciaországi tudósítója szerint a tettesek valószínűleg a szerdai terrorista támadás elkövetői, akik egy 5 fős nyomdában barrikádozták el magukat. A francia belügyminisztérium közlése szerint a lövöldözésnek a korábbi hírekkel ellentétben nincsenek halottai és a hatóságok már tárgyalnak a túszejtőkkel. A túszejtés során legalább két súlyos sérülés történt – értesült az RTL France.
A Kouachi testvérek tapasztalt emberek, keményvonalasok. A dzsihádista logika az, hogy “halj meg fegyverrel a kézben!” – emlékeztet a tv honlapja.
Az egész várost teljesen lezárták a rendőrök, település felett 5 helikopter köröz. A rendőrség azt kérte, az emberek ne hagyják el otthonaikat.
Az InfoRádió franciaországi tudósítója szerint a tettesek valószínűleg a tegnapi terrorista támadás elkövetői, akik egy 5 fős nyomdában barrikádozták el magukat, ahol túszokat is ejtettek.
A francia belügyminisztérium közlése szerint a lövöldözésnek a korábbi hírekkel ellentétben nincsenek halottai és a hatóságok már tárgyalnak a túszejtőkkel. A környékre vezető útvonalakat felfegyverezett katonák és csendőrök őrzik…
Lezárták a párizsi repülőtér egy részét
Lezárták a párizsi Roissy-Charles de Gaulle-repülőtér egy részét péntek délelőtt a francia hatóságok. A létesítmény alig tíz kilométerre található Dammartin-en-Goele-tól, ahol a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap ellen elkövetett véres merénylet gyanúsítottjai egy túszt ejtettek. A repülőtér négy felszállópályájából kettőt zártak le – közölte a polgári légi irányítás.
A FlightRadar24 internetes oldal szerint, amelyen közvetlenül követhető a légi közlekedés, a legjelentősebb francia repülőtérre érkező járatok egy részét más repülőterekre irányítják vagy egy időre feltartóztatják a levegőben, miután a repülőtérnek jelenleg csak a déli leszállópályáin engedélyezik a forgalmat – írja az MTI.
(inforádió)
Bal-Rad komm: A világ egyik legjobbnak mondott titkosszolgálata (francia) orra előtt zajlott az egész terrorakció, amelyben a “kiválóan felkészült, profi merénylők” gyermekded hibák sorozatát követték el.
A terrorizmus ellen hatékony védekezés nemigen létezik. Európa és az USA ráadásul magának termelte ki a bajt. Az utóbbi időkben Németországban egymást érik a muszlim bevándorlás elleni tiltakozások. Márpedig minden jel arra utal, hogy a terrorizmus terjedése és a muszlim bevándorlás között szoros összefüggés van. A liberális világfelfelfogás csődöt jelentett. Európa vagy együtt fog tudni élni a betelepült és egyre nagyobb lélekszámú muzulmánnal-tűrve annak az európai felfogásokkal ellenkező viselkedésmódját-vagy felveszi a kesztyűt, és radikális fellépésre szánja el magát a muzulmán áradattal szemben!
Könnyen elképzelhető, hogy Európa ez utóbbi mellett teszi le a voksot! De hogy véres következményei lesznek-bármilyen döntést hoz is Európa-az már világosan látszik! Ugyanakkor ha tetszik-ha nem: Európa mindenképpen csak Oroszországra támaszkodva (és viszont) lehet eredményes bármilyen döntést is hoz.
Amerika ebben a vonatkozásban már teljességgel érdektelen és mellőzendő. Tanulságai viszont a franciaországi eseményeknek vannak. Számunkra is megszívlelendő tanulságai. A saját megoldásra váró -hasonló-problémáinkkal együtt!

http://www.realjewnews.com/?p=995

Veszett ország

Két hatalmi játszma frontvonalában szenvedünk. Az egyik egyre evidensebben az orosz-német-amerikai vetélkedés, amelyikben mindegyik félnek a többit metsző igényei vannak, és a negyedikként Magyarország megpróbálja védeni -- nyilván nem a maga, hanem Orbán szuverenitását. Orbán szuverenitásának az Európából való amerikai kivonulás és az EU keleti államai fölötti, német érdekszövetséggel moderált orosz dominancia volna a legmegfelelőbb. Nem akar ő Putyin bábja lenni, viszont szívesen maradna németek és oroszok által együttesen finanszírozott autokrata, aki megkérdőjelezhetetlen politikai partnere mindkét nagyhatalomnak még 20-30 éven át.

A másik hatalmi játszmában -- ezzel összefüggésben -- egyre nyilvánvalóbban csakis Orbán belső hatalmi pozíciójáról van szó: kormányzás gyakorlatilag nem létezik Magyarországon, csak hatalmi célú aljasság és erőszak -- ennek vagyunk tanúi a civil szervezetekkel és az utcai ellenzékkel szemben, a hivatalos ellenzékkel szemben (és vele) jóval szélesebb -- a megkenést sem nélkülöző -- spektrumban, de elsősorban és mindenekelőtt a magyar társadalommal szemben, amelynek szavazóképes részének relatív többségét a Fidesz semmit sem szégyellve őriz, az meg semmit sem szégyellve tart ki, és találja meg a valóságtól legelrugaszkodottabb indokokat az autokrácia mellett.

Hogyne lenne nehéz Orbánt leváltani, amikor az egész orbáni mű a leváltása ellenében jött létre, él és funkcionál. Orbánt nem lehet leváltani, amíg legelőször is nem születik meg és válik általánossá a felismerés, hogy ebben az országban kormányzás -- amelynek értelemszerűen racionális és átlátható mércéje volna -- nincs, ezért azt el se lehet rontani, amit megelégelve aztán a nép elzavarhatná a kormányzó többséget. Kormányzás helyett átfogó hatalmi harc folyik, amely harcra ráhangolódott az ország, amely az állásfoglalásaink egyedüli tárgya. A rezsim elérte, hogy a barát-ellenség viszonyon túl kiirtódjék minden a politikából, miközben ez a politika gyarmatosítja a társadalmunk életének egyre több szeletét is. Ebben a hatalmi harcban a domináns erő eszközeit az elnyomottak fizetik, ha jobban ágálnak, annál többet, és semmi sem drága a győzelemért. Mivel azonban a végső győzelem sosem jön el, a folyamatos harc iszonyú mértékű pusztítással jár az emberi és anyagi erőforrásainkban, és az országot minden évben legalább hárommal-néggyel veti vissza a fejlődésben.

A hatalmi harc jegyeit viseli magán az összes intézkedés, azok is, amelyek a hatalmi konstrukció kiépítésén kívül zajlottak az utóbbi öt évben. A hatalmi harchoz (amelynek legalapvetőbb technikája a társadalom szövetének szétszedése és önvédelmi képességeinek lerombolása) tartozik a voluntarista jogalkotás, a dafke intézkedések, a teljesen irracionális gazdaságpolitika, a kegyetlen szociálpolitika, az eddig érintetlen erkölcsi mércéink ledöntése, a valóság lépten-nyomon történő megerőszakolása a propagandában, a látványos korrupció, a leplezetlen hazudozás, a mindent eluraló cinizmus, a totális közéleti agresszió, és általában az országot átjáró embertelenség.

Veszett ország. Orbán pszichéje a mi börtönünk is. Ki kell törnünk, amíg nem gyorsul fel az idő, és kezdi el ezrével szedni az áldozatait. ->

vesterhagen