2016. augusztus 31., szerda

Száműzik a dollárt a török-orosz kereskedelemből

Nihat Zeybekci török gazdasági miniszter azt mondta, Oroszország és Törökország nagy bankjainak bevonásával folyamatban van egy tárgyalássorozat annak lehetőségéről, hogy az egymás közti kereskedelemben átállnak a líra és a rubel használatára.
Zeybekci nyilatkozatáról az Anadolu hírügynökség számolt be. Eszerint a két ország az egymással folytatott kereskedelemből száműzi az idegen fizetőeszközök használatát – ez főleg a dollárt és az eurót érinti -, ehelyett fokozatosan átállnak arra a gyakorlatra, hogy csak a török és orosz pénzeszközökben történjenek a kifizetések.
Oroszország és Törökország kapcsolata azt követően kezdett javulni, hogy Recep Tayyip Erdogan török államfő augusztus 9-én Moszkvába látogatott, hogy rendezze a tavaly novemberi, szíriai incidens kapcsán kialakult helyzetet. Erdogan Szentpéterváron tett látogatásakor maga is kijelentette, hogy a dollár száműzése és helyette a nemzeti valuták használata mindkét fél számára jövedelmező lesz.


http://www.hidfo.ru/2016/08/szamuzik-a-dollart-a-torok-orosz-kereskedelembol/

Talpra magyar !!!

Wir schaffen das


1. Talpra magyar!
Soros György, s az általa milliárdokkal támogatott Hila¬ry Clinton, aki a férjének bölcsen megbocsátott és el is felejtett már minden egykori sza¬xi¬zást a Fehér Ház orális termében, s aki a magánlevelezését összekever¬te az USA kül¬ügyminiszteri „birodalmi” levelezésével, és akit mind-ezek, továbbá nyilvánvaló gyengeelméjűsége dacára is meg¬¬ fognak vá¬lasztani az USA elnökének – nos mindezen fi-gurák a fejükbe vették, hogy a reni¬tens magyar népet „le-fejezik”, annak el¬le¬nére, hogy a nemlétező „Roth¬schild-csoport” egyértelműen támo¬gat¬ja Or¬bán Viktort, de lega-láb¬b¬is a Paks II. zöldre festett beruházási döntését.
Nem tudja a jobbschild, mit csinál a bal? Dehogynem…
2. Migránstanya
Egész Európa azzá lett, és egyre inkább azzá lesz; amint már régen azzá lett az egész Atlanti világ, beleértve az Amerikai Egybesült Államokat is. Mint majmok a majomkenyérfán, úgy rajzanak minden-felé, pedig Elnök mégsem lehet mindegyikükből. Ha elmész az Európai Únió akármelyik nagyváro-sá¬ba, nem tudsz már különbséget tenni migráns és menekült között, mert jól láthatóan a maroknyi ma¬radék bennszülött fehérek menekülnek a több-séget képező színes bőrű jövevények elől.
S végül áldozatul esnek nekik.
3. Nem leszünk
Újra rabok nem akarunk lenni – sem menekülők, sem menekültek -, mert most éppen szabadnak hisszük magunkat, mert az elmúlt 26 évben min-ket is felszereltek laptévével, laptoppal és okos tele¬fonnal, amiktől mi is ugyanolyan egyen-hülyék let¬tünk, mint a többi konzum-idióta, bármerre nézel. Szóval sem okosak, sem rabok nem akarunk lenni újra, csak szabadon hülyék, mint mindenki ezen a Földön, aki csak a perc bűvöletében és élvezetének él. Mi nem lettünk, de nem is leszünk. Maradunk!
4. Sehonnai bitang Merkel
Láttam a banyát ott állani – I saw her standing the¬re -, a dezinformációs sajtótájékoztatón, csak né¬z rám – she just looks at me – a nagy tekintet és te¬kintély nélküli gülü szemeivel; esküszöm, hideg vér¬¬rel hazudott most is, de miközben a szája járt, az álarca átváltozott hüllővé, pont mint a David Ic-ke előadásán bemutatott politikusok arca.
Son of a bitch – valamennyi.
Illuminati – Annunaki – Kígyókirályok – Roth-schild – Zi¬o¬nists. Switzerlandi alagútátadó bak-kecske-üzekedők. Kosfejleves-főző druida barbá-rok. Sir Winston Churchill „méltó” utódai. By the way – David Icke szavaival – a Rothschild Zionism terminus technicus, minden tévhittel és tendenci¬ó-zus félremagyará¬zással ellentétben, nem „rassz”, ha¬¬¬nem egy világuralomra szakosodott titkos társa-ság, más néven az Illuminati, vagyis a Sátán Zsina¬gó¬gája (vö. Jelenések Könyve 2.9)
Midsummer démon imádói (Bohemian Grove).
5. Gyűjtőtábor
Ez az! Én bizony úgy látom, hogy ez a fészkes pán-európai EU, ez egy rohadt nagy koncentrációs tá-bor, ahová kvóta szerint lehet bejutni, kijutni meg sehogyan sem, csak előre megtervezve, mint az an¬golok. Törökország egy görög trójai faló, amelyik hol az Iszlám Állam (ISIS) fedőnevű fiktív alakulat vezető háttérhatalmának tűnik, hol meg Mercedes-gyártó, milliós szakmunkás áradatnak, hol viszont hamis szír útlevelek gyárának, ahol mindenki ja¬nu¬ár elsején született. De hogy ez az önpuccsista Erdogan titokban összehált a Merkellel, az holt si¬cher. Tankokkal hozzák a szíreket az EU-ba…
A pancser-puccs szeptember 11. török változata.
6. Romlott Nyugat
A „Nyugat”, ami egyenlő az egykori Nyugat-Római Császár¬ság¬gal, és amelynek erkölcsi nívója semmit nem javult, inkább tovább romlott. Az USÁ-val kie¬gé¬szít¬ve az Atlanti Paktumot alkotja, amely a Sátán felségterülete. Különösen az USA – a Föld első és legerősebb szabadkőműves állama -, a Brit Kirá¬lyi Bi¬ro¬dalom (City of London) és az Európai Ú¬nió, amely szabadkereskedelmi egyezményből a vi¬lág immár második szabadkőműves államszövetsé¬gévé nőt¬¬te/növi ki magát, a meghasonlott Német¬or¬szággal és a velejé-ig romlott, évszázadok óta hitet¬len Franciaország-gal az élén.
7. Iszlám gyarmat
Az Európai Únió egész története során potenciális iszlám gyarmat volt. Az oszmán hódítás a közép-kor¬¬ban még nem érhette el végcélját, mert a ma-gyar hűség és hősiesség mindig megmentette a Pá¬pa álszent birodalmát attól, hogy iszlám kalifátus legyen belőle. Ami akkor nem ment Szulejmán ere¬jével, az most megy török - + ISIS – csellel, Merkel hazaárulása révén.
8. Migráns-kvóta
A cél nyilvánvaló: egész Európa feltöltése muszli-mok¬kal. De van egy kivétel: Magyarország. Itt most rátérnék arra, miért is támogatja újabban a nem-létező „Rothschild-csoport” a Paks II. szerző¬dést, il¬letve a nagyonis meghatározóan létező vé¬le¬mény- és világpolitika-formáló Roth¬schild-dinasztia (Roth-schild-Zionism) Orbán Viktort, és az ő migráns-po-li¬tikáját, miközben Soros György nagy serényen sa¬ját kre¬a¬tú¬rája el¬len tevékenykedik. Hát pont azért, mert a Rothschild-dinasztiának van egy bal és egy jobb keze is, és mind a két kezéből eszik valaki. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Fidesz nyíltan dekla¬rált „testvérpártja” az izraeli LIKUD, továbbá még azt is, hogy Magyarország nem telepíthető be nyak¬ló nélkül muszlimokkal, hiszen Magyarország vala¬hol Izrael zsidó lakosságának „tartalék-országa”, ar¬¬ra az igen valószínű esetre, ha az ENSZ és a Roth¬schildok által 1948-ban kreált műállam alatt for¬róvá válna az „otthoni” talaj. (Jó ez így, mert egy¬részt Ma¬gyar¬ország - mint befogadó ország – min¬dig a legnagyobb zsidó-diaszpórának adott otthont, másrészt „jó okból” most majd a Rothschildok által ve¬zényelt Izrael fogja megvédeni Magyarországot az Illuminátusok által vezényelt iszlám (arab) invázió¬val szemben.) Ahogy Olaszország pl. simán feltölt¬hető muszlimokkal, úgy Magyarország nem. Az isz¬lám ugyanis a cionizmus legveszekedettebb ellen¬sé¬ge, amint ez Albert Pike III. világháborús tervéből is egyenesen következik.
Mellesleg megjegyzendő, hogy minden „szent¬nek” ma¬ga felé hajlik a keze. Ennek szemmel látható kö¬vetkezménye, hogy nagyjából az Alcsút-Nyíregyhá¬za nyomvonal mentén hazánkban egy „régi-új zsi¬vány rassz” gyors elő¬retörése figyelhető meg; a va¬gyonosodásban, a közha¬ta¬lomban és a közmédiá¬ban egy¬aránt. A „belső rassza¬ink” érdekei is vég¬képp szöges ellentétben áll¬nak mindenféle iszlám be¬ván¬dorlással, ami nyilván felborít(hat)ná az eddig kia¬la¬kult/kialakuló etnikai, vallási status quó-t.
9. Áldó imádság
Béke porainkra. Ennek az egésznek – ami az előt-tünk kifejlődő Armageddon – „jó vége” nem lehet, és nem is lesz. Mi, magyarok semmiképpen nem állhatunk a Sátán mellé; sem a bal, sem a jobb ol-dalán. Történelmi példákkal bizonyítható, hogy az eddigi „szélsőséges” politikai kicsapongásaink mind Magyarország felszabdalásához, megcsonkításához, növekvő és gyorsuló kizsákmányolásához, politikai (evilági) kom-petenciánk és jelentőségünk folyama¬tos leértékeléséhez, vagyonvesztéshez és az egyéb¬ként kiváló képességű ma¬gyar nép szétesésé¬hez, fo-gyásához és végső elszegényedéséhez vezettek. Szakrális (mennyei) jelentőségünk nem csök¬kent, sőt, egyre fokozódik, mert a Szentkorona Tan, mint „szellemi/lelki nemzeti-jogi kuriózum” vissza¬állítá-sa egyre ége¬tőbb szük¬ségszerűség, amelynek globá¬lis alkalmazása nél¬kül az idő kereke sem zök¬kent¬hető vissza, nél¬küle nem állhat helyre az Ég és a Föld természetes (online) kapcsolatrendszere. Luci¬fer és tár¬sai evilági tobzódásának, megfékezésének egyetlen ellenszere a Szentkorona Tan lehetne.
Ezért áldó imádság védjen minden igaz magyart, azt a népet, amelyik megalkotta Isten jogállamát.

10. Orbán kontra Vona
Vona Gábor azt nyilatkozta, hogy „elvette a Jobbik lelkét”. Hát ez – ha így van, márpedig ő csak tudja, mit beszél! – nagy butaság volt! Ugyanis ha kivo-nod a Jobbikból az átgondolt, józan radikalizmust, nem marad más, csak a bőgatya és a fütyülős ba-rack. A rászavazók száma nemhogy nőni nem fog, de meredeken csökken. Az a baj, hogy – úgy tűnik – Vona Gábor mindenáron – bármi áron! – Orbán Viktor valós ellenfele akar lenni a 2018-as ország-gyűlési választásokon, és váltig azt hiszi, hogy a „néppártosodás” záloga a cukiság-kampány. Téved! A cukiság-kampány mindenekfelett kontra-produk¬tív. Vona Gábor ugyanis minden, csak nem cuki. Addig „hiteles”, ameddig radikális – minden ügy¬ben. Nagyon kilóg a lóláb! Vona Gábor nem hisz – ő mondta – a párt-demokráciában, de pártként akar „demokratikus” választásokat nyerni. Ez fából vas¬ka¬¬ri¬ka. Mostantól senki nem hiszi el, amit mond… Milyen stratégia következhet ebből? Önkéntes vere¬ség? Ennek semmi értelme. Mondhatnánk – egye¬sek mondják is -: Vonának elment a maradék esze. Pedig nem így van. Épp az, hogy megjött. Arra szá¬mít ugyanis, hogy 2018-ban a Jobbik semmikép¬pen nem győzhet; akkora lesz viszont a kormány¬váltó néphangulat, hogy a Fidesz csak koalícióban lesz ké¬pes kormányt alakítani. Ezért addigra sza¬lon¬képes koalíciós partnerré kell néppártosodnia…
Vona Gábor igazából 2022-re készül. Mert addig-ra…
11. Orbán kontra Merkel
Nagy kérdés, hogy kinek lesz „koalíciós partnere” Vona Gábor 2018-ban? Mert egyáltalán nem biz-tos, hogy Orbán Viktornak. Az ő gondolatai ugyan-is már nem itthon járnak. Túl fiatal ahhoz, hogy még 15-20 évig sikerrel játssza itthon, Magyaror-szá¬gon ezt a „polgári Magyarország” blődlit. Ennek a blöffnek egy-két év múlva befellegzett… Orbánt ennél jóval nagyobb feladatra jelölték és nevelték ki 30 évvel ezelőtt, és ma már egészen tisztán körvo¬na¬lazódik, hogy mire. De előbb nézzük Angela Mer¬kel asszonyt, a keletnémet csoda-kancellárnőt. Ez a nő Európa szeptember 11-ének megvalósítója. Jól ismerjük már a trükköt, hogy „valami újnak” – ami mindig a háttérhatalom fokozódó koncentrációját és centralizációját készíti elő! – a bevezetése csakis a népakarat legitimációjával lehetséges, hiszen de¬mokráciában élünk, vagy mi a szösz. Pont ezt céloz¬za a halálos veszedelem, az iszlám fergeteges és tö¬meges betelepítése Európába. Mikor már bent lesz¬nek 8-10 millióan – nem vagyunk már ettől olyan messze! -, akkor kiderül, hogy a csodakancellár-nő tévedett. Wir schaffen das nicht! De akkorra már Európa menthetetlen lesz, ezért a veszedelem keze¬lése valami egészen újat követel. És akkor – csodák csodája! – eljön a Megmentő, aki már sok évvel ko¬ráb¬ban megmondta a tutit. Egyedül ő mondta meg, mindenki más azt hitte, hogy majd olcsó béresek, gyorstalpalóval szakmunkássá kiképzett migránsok százezrei fognak Mercedeseket és BMW-ket, Audi¬kat sorozatgyártani úniószerte – aki pedig kevésbé tanulóképes, az majd mosogat és szemetet szállít, míg a derék németek, franciák és hollandok majd a lábukat lóbálják… Egyedül a Megmentő tudta, mi¬ként kell ezt a Sorosék által is buzgón előidézett és tá¬mogatott migráns-válságot lekezelni. Türelemmel ki¬várta, amíg eljön a pillanat, az ő nagy pillanata. Mert akik kiválasztották, épp’ erre készítették fel. Hogy ő legyen a felkent mesterséges Megmentő, a végső idők „szükségszerű kreatúrája”. Highway to Hell. Semmi nem az, aminek látszik. (A látszólag leg¬jámborabb bárányból lesz a legvérszomjasabb Fe¬¬¬ne¬vad, midőn a jóslat betellik.) És akkor az EU-ból létrejön az Európai Egyesült Államok – mint a ha¬ta¬lom szükséges legmagasabb koncentrációja -, és első elnökének azonnal megválasztják a Meg¬men¬tőt. A politika és a történelem dialektikus…
12. A Kígyókirályok ébredése
Bizony, dialektikus… És ismétlődik. Amikor kellett egy Napóleon, lett egy Napóleon. Amikor kellett egy Hitler, csináltak egyet. (Ha nem „csinálják meg”, ta¬lán még ma is szobafestő lenne, aki időnkint ok-kult hatalmakkal álmodik, s ügyes keze éjjelen-ként rú¬nákat róna a sötétség kárpitjára…) Amikor kel¬lett egy Bush (vö. Mabus), csináltak neki egy Osza¬ma bin Ladent is, hogy együtt ledönthessék a WTC-tornyokat. Miközben az USA Orwell rémállamává fejlődhetett a kitalált lökéshullámok hatására. Ma már készen áll a nagy mű: rendőrök és négerek lö¬vik szüntelen egy¬mást fényes nappal, mindenütt, a nyílt utcán. Az in¬diánokat egykor mind egy szálig ki¬¬irtó, majd fekete afrikaiakat tömegesen rabszol¬ga¬ság¬ban tartó eu¬¬rópai telepesek állig felfegyverzett késői utódai már Afganisztánt, Irakot, Líbiát, Szíriát bombázzák/bombázták eszeveszetten, de csak az-ért, hogy onnan a muszlim lakosság – fekete-fehér – egyenesen Európába meneküljön. S mint gigan¬ti-kus emberi sáskahad, letarolja azt a kultúrát is, ahonnan egykor a büszke indiánirtók származtak. Végszóra jön Hilary Clinton, a Cecil Rhodes alapít-vány¬ban kiképzett 33-as fokozatú boszorkány, hogy learassa a Földön mindazon mérgezett gyümölcsö-ket, amelyek összes magvait napjainkig, személye-sen ura és parancsolója, maga Lucifer vetette el.
13. Soros György
És most, Európa végveszélyében, a bibliai végidők el¬ér¬kez¬tekor az Annunaki-Rothschild-Illuminátus-Kí¬gyó¬¬király felébred, és a saját farkába harap. So-kan szidják ma Soros Györgyöt, a Királynővel együtt az angol fontot is sikeresen meg¬hekkelő amerikai¬/ma¬gyar milliárdos spekulánst, hogy „Nyílt Társada¬lom” nevű, valójában zártosztály-szerű klánjával min¬denütt a saját embereit igyekszik pozícióba he¬lyezni; - saját embereit, akiket stratégiai célokkal elő¬re-gyártott társadalom-manipuláló alapítványai¬ban előrelátóan direkt ezek végrehajtására képzett ki.
Most elérkeztünk írásom legkényesebb részéhez. A első Fidesz-kormány (1998-2002) sosem került vol¬na hatalomra (1) a Kisgazdapárt szövetsége nélkül (2) A Soros Alapítvány igen jelentős anyagi támoga¬tása nélkül. Emellett a Fidesz – ma is uralkodó – vezető kádereinek és holdudvarának 80 %-a Soros-ösztöndíjakkal tanult; minden politikai vezetői ké¬pes¬sége megszerzését Soros Györgynek köszönheti. Konkréten az 1998-as választási kampányhoz a Fi¬desz többszáz-milliós nagyságrendű támogatást ka¬pott. Mivel akkoriban gazdasági szakértőjük vol¬tam, 2 éves szakértői munkámért nekem is jutott ebből nettó 12 ezer néhányszáz forintnyi megbízási díj… Miközben a Fidesz térdig járt a pénzben…
Hogy nem tudja az Illuminátus ördög bal keze, mit csinál a jobb? Ugyan már! Merő szemfényvesztés, parasztvakítás az egész. Nagyon jól tudja! De ebben a sátáni szereposztásban mindenkinek megvan a ma¬ga szerepe, aztán azt jól-rosszul eljátssza. A Roth¬schildok és a Sorosok szolgáltatják a pénzt és a zenét – fütyülnek -; Orbán meg Hilary táncolnak. Hol előre, hol meg vissza. Hol meg egymással szem¬ben, hiszen a látszólagos ellentétek hitelesebbé te¬szik a melodrámát. Pénz beszél – kutya ugat…
Wir schaffen das…
Még mit nem!
14. A fák az égig nőnek
Végezetül egy idézet következik a „Ténytár” blogról, immár a fősodraton kívül, mintegy bónusz adalék-ként annak bizonyítására, hogy egyrészt ma semmi nem az, aminek látszik, másrészt bármi és az el¬len¬¬ke¬zője is sorozatban elhitethető a széles töme¬gek¬kel, ők ugyanis naívak és hiszékenyek, egész éle¬tükben csak a megélhetésüket és a Rothschild-kamatokat kergetik, így sem gondolkozni, sem em¬lékezni nem marad elég szabad idejük.
„Nem titok, hogy Orbán Viktor, Németh Zsolt és Szájer József is Soros György támogatásával ta-nulhatott nemzetközi hírű amerikai egyeteme-ken. A miniszterelnök 1988 áprilisától a Soros Ala-pítvány támogatásával működő Közép-Európa Ku-ta¬tó¬cso¬port munkatársa volt, majd 1989 szeptem-be¬ré¬től az Alapítvány ösztöndíjával az oxfordi Pem-b¬roke College-ben az angol liberális filozófia törté-ne¬¬tét tanulmányozta (megjegyzésem: jó, hogy nem az anarchizmust, mint egész életében kizárólago-san pl. Bozóki András. – Cz. L.) Soros-ösztöndíjjal tanult az Oxfordi Egyetemen Szájer József, a Fidesz EP-képviselője és Németh Zsolt külügyi államtitkár is. Egykor az alapítvány támogatásában részesült még Kövér László házelnök és Stumpf István alkot¬mány¬bíró is. Azt már kevesen tudják, hogy Grú¬ber Károly nagykövetünk, a brüsszeli állandó képvise¬let kül-és biztonságpolitikai hivatalának vezetője ok¬leveles politológus végzettségét a Közép-Európai Egyetemen és a Budapest és New York State Uni-ver¬sity-n szerezte. Hasonló a helyzet még Kumin Fe¬renc¬cel is (2012-től a második Orbán-kormány nemzetközi kommunikációért felelős helyettes ál-lamtitkára), ő 2001 és 2004 között koptatta a CEU padját. Kovács Zoltán államtitkár 1992-ben az el-sők között került be a frissen alapított Közép-Euró¬pai Egyetemre, ahol 2002-ben még PHD-fokozatot is szer¬zett. Kovács ráadásul kiemelkedő szakmai ta¬nulmányutakat is köszönhet Soros Györgynek, hi¬¬szen 1994 és 1995 között egyéves ösztöndíjjal Ox¬fordban tanulhatott a The Queen’s College-ban. De Orbán Gábor, az NGM adó-és pénzügyekért felelős államtitkára is Soros Györgynek köszönheti, hogy Dallasban, a St. Mark’s School of Texas-on ta¬nulhatott.

A Bibliában olvashatjuk Saul szinte hihetetlen tör-ténetét, aki sok éven át a keresztényeket, Jézus követőit üldözte, sokukat meg is gyilkoltatta. Aztán egyszer csak „csodát látott”, és legott megfordult a damaszkuszi úton. Idézet a wiki¬pédiából:
„A bibliai elbeszélések szerint úgy kétezer évvel ez-előtt egy Saul nevű ifjú, „gyűlölettől lihegve” Jeru-zsálemből Damaszkuszba tartott, hogy fogságba ves¬se a kivégzett Jézus követőit, akik hittek Jézus Krisztus feltámadásában. Minden másképpen tör-tént, mint ahogy elképzelte. Az úton megjelent neki Jézus, s megkérdezte tőle: „Saul, Saul – miért üldö¬zöl engem?” Saul összeomlott, tehetetlenné vált, meg is vakult, s magába fordult, majd egy bizonyos idő elteltével már tanítvánnyá akart lenni. Azonban hosszú időbe tellett, míg a keresztények elhitték a meg¬térését. Hiteles változásának egyetlen feltétele volt: mindent bevallani. „Igen, Saul voltam, de Pál lettem” – vallotta meg. Csak így válhatott apostollá, majd vértanúvá.”
Az egyszeri ember azt hinné – mert ezt is beadták neki -, hogy Saul esete egészen kivételes. Most be-bizonyítottuk, hogy Saul/Pál esete a magyarországi „rend¬szerváltás” során tömegesen megtörtént, hi¬szen akik ifjúkorukban még „cápalátogatásról” vi¬ho¬rásztak, középkorúvá érvén – elfelejtve/¬meg¬ta¬gad¬va Soros-tanulmányaikat – alázatos keresztény¬demokraták¬ká változtak át. Ennyi konvertitát még a prédikáló Jézus sem látott, de még Seszták Ágnes sem a Magyar Nemzettől! (Még a Demokrata főszer¬kesztő-helyetteseként, kedvenc mondása így szólt: „Laci, vajon most miről írtál? Hogyan lesz a …..-ból kereszténydemokrata? Ha-ha-ha!”) Nos, ezt a mon-dást engedelmével most kissé átalakítom! „Kedves Ágnes! Hogyan lesz a Soros-janicsárokból ifjú rend-szer¬váltó hős, majd valamennyiükből Magyarország keresztény¬demokratá¬nak álcázott vezető elitje? Ha-ha-ha!” Lám, hamis mítoszokból csak átláthatatlan köd gerjed, magyar feltámadás, felzárkózás – soha.
De az átlagember elhiszi – mert ezt is elhitették ve¬le -, hogy a fák sosem nőnek az égig. (Mi azonnal el¬hittük, pedig ők máig nem is vallottak be semmit.) Salák-Bobor¬jánnal szólva:
Pedig de…!
Vác, 2016. augusztus 31.

Czike László

2016. augusztus 30., kedd

Dánia a határon fog visszafordítani minden “menedékkérőt”

Dánia rendőrség hidfo.ru
Dánia kormánya azt tervezi, hogy elrendeli minden menedékkérelem elutasítását, ha a dublini rendszer megszűnik működni, és nem tudják visszaküldeni a migránsokat abba az országba, ahol először beléptek az EU területére.
A bevándorlás-, integráció- és lakhatásügyi minisztérium keddi közleménye szerint Dánia egy olyan helyzetre készül, amiben a dublini rendszer megszűnik működni, és lehetetlenné válik a migránsok visszaküldése azokba az országokba, ahol először átlépték az EU határát és regisztrálva lettek. Egy ilyen helyzetben a kormány egy új törvénnyel lehetővé teszi, hogy az összes, újonnan érkező migránst a határon visszafordítsák, és minden új menedékkérelmet megtagadjanak.
A közlemény szerint emellett számos más intézkedésre is készülnek, többek között anyagi szempontból kevésbé vonzóvá teszik az országot a migránsok számára, azáltal, hogy megvonják a bevándorlóknak járó juttatásokat. A minisztérium közleménye szerint ezt az összeget ehelyett inkább azoknak az országoknak adják támogatásként, melyekben jelenleg is háború van, és a bevándorlás forrásországaivá váltak.
A bevándorlásügyért felelős miniszter, Inger Stojberg ezen felül arról számolt be, hogy a jövőben szigorúbb ellenőrzést folytatnak majd azok körében, akik állandó tartózkodási joghoz akarnak jutni Dániában. Az ilyen személyek körében a titkosszolgálatok a korábbinál kiterjedtebb preventív és nyomozati tevékenységet folytatnak majd, és szigorú háttérellenőrzéseknek vetik alá azokat a külföldieket is, akik bármilyen fajta szociális juttatást igénybe akarnak venni Dániában.
A miniszter bejelentése szerint idén már kevesebb migráns érkezik az országba, de ez még mindig tízezernél nagyobb számot jelent, ami jóval több annál, mint amennyit az ország el tud viselni, emiatt ezt a számot tovább csökkentenék. A közlemény szerint Dánia egy olyan rendkívüli helyzetre készül, ahol “újabb rés keletkezik” az európai országok határvédelmein, és Dánia saját maga kell gondoskodjon a határsértések megakadályozásáról.


http://www.hidfo.ru/2016/08/dania-a-hataron-fog-visszaforditani-minden-menedekkerot/

2016. augusztus 29., hétfő

A TTIP-tárgyalások leállásával csődöt mondott a globalizmus

Sigmar Gabriel német alkancellár megerősítette, hogy csődöt mondtak a Transzatlanti Szabadkereskedelmi és Befektetési Partnerséggel kapcsolatos tárgyalások. A TTIP-tárgyalások leállásával megtört a globalizáció folyamata.
A német alkancellár kijelentette, hogy a TTIP-el kapcsolatos tárgyalások már kudarcot vallottak, csak ezt “senki nem volt hajlandó nyíltan elismeri”. A tárgyalássorozat folytatása az utóbbi hetekben lehetetlenült el, miután az Amerikai Egyesült Államok nem volt hajlandó kompromisszumot kötni, ehelyett egyoldalúan, saját feltételeivel akarta ráerőltetni az egyezményt Európára.
A formálódó egyezmény számára a végső csapást az jelentette, amikor májusban Franciaország nyílt fenyegetést fogalmazott meg, miszerint nem fogják aláírni az egyezményt, ha az az európai fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi irányelvek fellazításához vezetne. Francois Hollande azt is egyértelműen kijelentette, hogy “soha nem fogadják el” ezt az egyezményt, mert sérti Franciaország szuverenitását, és kizárólag az amerikai vállalatok érdekeit szolgálja.
A TTIP-el szembeni általános ellenállást azonban nem csak az mutatta, hogy Németországban több százezres tüntetések zajlottak az egyezmény ellen, majd európai vezetők is elkezdtek ellene fordulni, hanem, hogy valószínűleg a TTIP erőltetése is hozzájárult a britek Európai Unióból való kilépéséhez. Barack Obama amerikai elnök az uniós tagságról tartott júliusi referendum előtt megpróbált nyíltan beavatkozni a brit közéletbe, és kijelentette, hogy a britek még hosszú éveken át nem lehetnek részei a TTIP-nek, ha kilépnek az unióból. Ezt azonban a kilépést támogató közéleti személyiségek közül sokan egy lehetőségként értelmezték: úgy lehet kimaradni a TTIP egyezményéből, ha az emberek Európai Unióból kilépésre szavaznak. Az Obama kijelentését követő napokban ez vált a kilépési kampány egyik mozgósító üzenetévé, és ennek hatására néhány nap alatt 5 százalékkal nőtt meg a kilépést támogatók aránya.
A tárgyalássorozat során formálódó egyezmény felszámolta volna az európai fogyasztóvédelmi előírásokat, hogy így lehetővé tegye az amerikai génmódosított termékeket értékesítő vállalatok térnyerését Európában. A TTIP emellett létrehozott volna egy újabb nemzetek feletti bíróságot, ahol a multinacionális cégek legális úton nyomást gyakorolhattak volna a tagállamok kormányaira, ha a piaci érdekeiket sértve érzik. Sigmar Gabriel szerint azonban a tárgyalássorozat végleg elbukott.
Az utóbbi hónapok során amiatt erősödtek fel a TTIP létrehozását erőltető törekvések, hogy az egyezményt még Barack Obama elnökségének lejárta előtt megkössék. Az amerikai elnök azt akarta, hogy a TTIP része legyen az ő “hagyatékának” – de ehelyett sikeresen meggyőzte a briteket arról, hogy inkább az Európai Unióból kilépést válasszák. Obama szerencsétlen lépése emellett a politikai-gazdasági globalizmus folyamata szempontjából is mérföldkövet jelent, hiszen ez alkalommal a “helyi” érdekek felülírták a nemzetközi elit újabb globális struktúra létrehozására vonatkozó igényeit; amiatt nem jöhetett létre a TTIP, mert Európa és az Amerikai Egyesült Államok érdekei több téren éles ellentétben állnak egymással.


http://www.hidfo.ru/2016/08/a-ttip-targyalasok-leallasaval-csodot-mondott-a-globalizmus/Franciaország a TTIP leállítására szólítja fel Európát

Matthias Fekl francia külkereskedelmi államtitkár felszólította az európai országokat, hogy állítsák le a Transzatlanti Szabadkereskedelmi és Befektetési Partnerséggel kapcsolatos tárgyalásokat.
“Franciaország követeli a TTIP-tárgyalások leállítását” – a politikus kedden azt mondta, szeptemberben, az EU kereskedelmi minisztereinek pozsonyi találkozóján fogják előterjeszteni a kérdést. Kijelentése egybehangzó a Sigmar Gabriel német alkancellár által mondottakkal, miszerint Brüsszel nem volt hajlandó teljesíteni Washington bizonyos követeléseit az egyezményre vonatkozóan, emiatt a tárgyalások ellehetetlenültek. Az amerikaiak a környezetvédelmi irányelvek, a bankrendszer és befektetői jogok tekintetében álltak elő olyan követelésekkel, ami Európa számára jelentős visszalépés lenne, és kizárólag az amerikai befektetők érdekét szolgálja.
A TTIP az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közt nem a szó szoros értelmében vett szabadkereskedelmi övezetet hozna létre, hanem többek között felállítana egy újabb nemzetek feletti bíróságot, aminek fennhatósága lenne a szerződést elfogadó országok kormányai felett. Az egyezmény ebből a szempontból nem egy tisztán gazdasági megállapodás, hanem sokkal inkább tekinthető rejtett államalapítási kísérletnek, ami egy multinacionális cégek által kormányozott transzatlanti államot hozott volna létre.

http://www.hidfo.ru/2016/08/franciaorszag-a-ttip-leallitasara-szolitja-fel-europat/

Matolcsy újabb költekezései – Ez a nyár is a luxusról szólt

Miután tavasszal kiderült, hogy alapítványain keresztül az MNB fideszes haveri köröket tömött ki pénzzel, abban lehetett reménykedni, hogy visszavesznek az ész nélküli költekezésből. Ezzel szemben ez a nyár is a Matolcsyhoz köthető luxusingatlan-bizniszről szólt.
Manapság igazán kifizetődő a jegybankelnök rokonának lenni, hiszen nemcsak Szemerey Tamás - a jegybankelnök unokatestvére - jutott hozzá olcsó MNB forráshoz, hanem Matolcsy fia is jól járt, aki amellett, hogy jókora luxusingatlannal gazdagodott, még egy bútorgyárat is venni tudott Szemerey segítségének köszönhetően.
Ezzel gyakorlatilag új szintre emelkedett a haveri kapitalizmus, hiszen a Fidesz-közeli emberek már a látszatra sem adnak. Nem telik el nap úgy, hogy ne jelenne meg legalább egy hír arról, hogy valamelyik Fidesz-közeli ember haverja, közeli vagy távoli hozzátartózója valamilyen zsíros megrendelést kapott, vagy kedvező feltételekkel jutott hozzá hitelhez.
Újabb ingatlanvásárlások
Ez a nyár sem telt el anélkül, hogy az MNB és annak alapítványai, illetve a jegybankelnökhöz köthető személyek ne vásároltak volna meg jó néhány ingatlant mindenféle racionális magyarázatot nélkülözve. Matolcsy György hóbortja nem olcsó mulatság: 2014 óta már több tízmilliárd forintot szórtak el fővárosi és vidéki ingatlanokra, annak ellenére, hogy 2014-ig egyáltalán nem merült fel, hogy a jegybanknak új épületekre lenne szüksége.
A jegybank magyarázata szerint az ingatlanok többsége oktatási célra kell, mivel a jegybanki alapítványok kiemelt célja a hazai közgazdasági és üzleti képzés fejlesztése, valamint doktoranduszok támogatása. Jól tudjuk, hogy a Matolcsy vezette jegybank ez alatt azt érti, hogy a fiatalokra rá kell erőszakolni az unortodox gazdaságpolitika hitvallását, még annak ellenére is, hogy a Matolcsy György által kitalált új gazdaságpolitikai vonal csúnyán megbukott 2012-ben.
A legnagyobb idei, az MNB-alapítványokhoz köthető ingatlanfejlesztés a Széll Kálmán téri Postapalota 7,7 milliárd forintos fejlesztése. Az épület korábban 7 milliárd forintért került az Optima Befektetési Zrt.-hez, amely az MNB-alapítványok közel 260 milliárd forintos vagyonát kezeli.
Matolcsy György unokatestvérének, Szemerey Tamásnak az érdekkörébe tartozó Raw Development Kft. is újabb fejlesztésekbe kezdett, most éppen a Budai Várnál építenek luxuslakásokat és hotelt. Matolcsy György unokatestvére, annak bankja (Növekedési Hitelbank Zrt.) és cége korábban azzal keltett feltűnést, hogy számos túlárazott megrendeléshez jutott az MNB-alapítványoknál, valamint az unokatestvér bankja kedvező feltételek mellett jutott jegybanki forráshoz. A kivitelező és beruházó cég formálisan nem köthető Szemereyhez, mivel ebben az esetben nem lehetne a Növekedési Hitelbank a finanszírozó. Azzal azonban, hogy érdekeltségi körébe tartoznak ezek a cégek, számos aggályt felvet a beruházás.
A Matolcsy-rokonoknak nagyon jól megy
Persze nem ez az első furcsa ügy, amelyben Szemerey Tamás neve a középpontba kerül. Miután az MNB-alapítványoknak nyilvánosságra kellett hozniuk, hogy mire használják fel a közpénzeket, a jegybankelnök unokatestvére központi figurájává vált a pénzszórásnak: az érdekeltségi körébe tartozó cégek közül nemcsak ingatlanfejlesztéssel foglalkozó vállalkozások jártak jól, hanem a New Wave Productions médiavállalkozás is, amely az Origo és a VS.hu kiadója.
A Szemereyhez köthető Növekedési Hitelbank térhódítása is a jegybanknak köszönhető. A MNB-alapítványok korábban "érdekes" befektetési döntéseket hoztak: az NHB Banknál 2014 és 2015-ben a jegybanki alapkamatnál alacsonyabb kamat mellett kötöttek le betétet, nagyon alacsony költségű forráshoz juttatva Szemerey bankját.
Nemcsak Matolcsy unokatestvérének, hanem fiának is jól ment az elmúlt időszakban. Amellett, hogy luxuslakással gazdagodott a bőkezű unokatestvér támogatásával, még gyártulajdonossá is vált Matolcsy Ádámból. A veszprémi Balaton Bútorgyár megvásárlásához Szemerey bankja, a Növekedési Hitelbank adott hitelt, és talán azt sem lehet kizárni, hogy a forrás a jegybanki hltel programból származott eredetileg, amelyből jócskán jutott a Szemerey bankjának.
Nevetséges Századvég tanulmány
Jól járt a Századvég is, amely annak ellenére nyerte el az MNB közbeszerzési pályázatát, hogy jóval drágább ajánlatot tett konkurensénél. Annak ellenére, hogy Koppint-Tárki kettős 700 millió forinttal olcsóbb ajánlatot tett, végül a mérleg nyelve egy mintatanulmány volt, amelynek szubjektív megítélése alapján 100/10 arányban a Századvég nyert.
A Fidesz-közeli cégcsoport mintatanulmánya egy rövidke dolgozat, amely három újszerűnek mondott egészségügyi eszközt mutat be, ám a monetáris politikához, vagy egyéb jegybanki tevékenységhez viszont nem sok köze van. A Transparency International (TI) Magyarország által kiperelt dokumentumokból az is kiderült, hogy a sikerhez vezető tanulmány mellőzi a komolyabb módszertani eszközöket, és még normális hivatkozási jegyzéket sem tartalmaz.
A kormánypárthoz köthető Századvég nagyon jól járt a közbeszerzéssel, ezt is tudni lehet a TI által közzétett dokumentumokból:
– Egy magyar nyelvű briefing darabja 1,1 millió forint, az angol nyelvűé másfél millió, egy szakértői workshop pedig 1,3 millióba kerül a cégnél. A konkurens pályázónál ezek darabja körülbelül harmadába lett volna.
– Óránként 25 ezer forintért adnak tanácsot az MNB vezetőinek, a Koppint-Tárki párosnál ez 10 ezer forint lett volna.
– Egy infógrafika darabját nettó 550 ezer forintban mérik.
Mindez azért fontos, mert az MNB közpénzekből gazdálkodik, és mint látható, ha haveri cégről van szó, akkor nem jelent problémát a túlárazás.
Kémekkel veszi körül magát a jegybankelnök
Valószínűleg az MNB-vel kapcsolatos negatív sajtó - amelynek mint látható, van alapja, és a sorozatos botrányok vezethettek odáig, hogy Matolcsy György kémvezérrel, katonai elhárítóval és TEK-es harci kiképzővel erősítette sorait. A jegybankelnökről mindig is köztudott volt, hogy kevesekben bízik meg, és a botrányoknak köszönhetően az elmúlt 1-2 évben pedig sokan kieshettek a bizalmi köréből. A jegybank biztonságával kapcsolatos erősítések azt a célt szolgálhatják, hogy az eddiginél kevesebb információ szivárogjon ki. Persze a megfélemlítésnek is kiváló eszköze, ha kémekkel töltenek fel egy állami intézményt. Bukott kémfőnökökkel a soraiban Matolcsy saját pozícióját is megerősítheti, hiszen ahogy a mondás tartja: az információ hatalom, és a politikai elitről sokat tudó titkosszolgálati képviselők biztosíthatják jegybankelnöki tisztségének megtartását.
Bár Orbán Viktor jobb kezének eddig is stabil volt a pozíciója, az utóbbi hónapok botrányai, és a látványos összejátszás a rokonokkal és haverokkal számos olyan kínos pillanatot eredményezett, amit nem volt könnyű kimagyaráznia a kormánypártnak. Matolcsy törvényekkel való bevédése is hatalmas kapufa lett, miután mind az Alkotmánybíróság, mind a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy nem lehet eltitkolni az MNB költekezéseit, a látványos kormánypárt-jegybank összejátszás pedig erős muníciót adott az ellenzék kezébe. Emiatt talán mégsem olyan stabil Matolcsy pozíciója, mint azt korábban gondoltuk, így ez is közrejátszhatott abban, hogy a jegybankelnök kémekkel vette körül magát.TényTár

2016. augusztus 28., vasárnap

Merkel nem jelenti be, indulni fog-e a választásokon

Angela Merkel német kancellár elhalasztotta arra vonatkozó döntésének bejelentését, hogy 2017-ben újra indulni fog-e a választásokon, miután számos német vezető ellenzi újbóli jelöltségét, és kiderült, hogy a német társadalom többsége sem támogatja.
A Spiegel német lap szerint Merkel bejelentését már korábban várták, de a kancellár elhalasztotta azt, miután komoly nézeteltérés alakult ki közte és Horst Seehofer bajor miniszterelnök közt. A bajor politikus nem támogatja Merkel újbóli indulását, elsősorban a kancellár bevándorláspolitikája miatt, amit a CDU testvérpártja vállalhatatlannak tart. Szakértők szerint Merkel számára komoly politikai csapást jelentene, ha a bajor miniszterelnök támogatása nélkül kellene újra indulnia a posztért.
Németországban legközelebb 2017. augusztus 27. és október 22. közt tartanak szövetségi választásokat. Merkelt elsőként 2005 novemberében nevezték ki kancellárrá, és harmadik mandátumát tölti a poszton. Augusztus elején azonban a ZDF televízió Politbarometer kutatásából kiderült, hogy Merkel támogatottsága egy +5 és -5 közti skálán 1 pontra süllyedt, és a tömeges bevándorlás, a hónapok óta tartó terrorveszély miatt fokozatosan romlik a kancellár közmegítélése.
Egy most vasárnap nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy a német választók több mint 50%-a nem támogatja, hogy Merkel újra induljon a választásokon. A Bild számára készült kutatás alapján Merkel megosztó személyiséggé vált Németországban; a lakosság mintegy 42%-a támogatja őt, több mint 50%-a pedig már azt sem támogatja, hogy újra induljon a választásokon.

http://www.hidfo.ru/2016/08/merkel-nem-jelenti-be-indulni-fog-e-a-valasztasokon/
A
németek többsége nem akar bevándorláspárti kancellárt

Angela Merkel 3 hidfo.ru

Újabb mélypontra jutott Angela Merkel német kancellár közmegítélése: a németek ma már olyannyira elutasítják a “befogadás politikáját”, hogy többségük azt sem támogatja, hogy Merkel újra elinduljon jelöltként a választásokon.
Egy vasárnap nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatásból kiderült, hogy a német választók nincsenek megelégedve a multikulturális társadalommal, amit Angela Merkel migránsok millióinak betelepítésével próbál megvalósítani Németországban. A Bild számára készült kutatás szerint a lakosság mintegy 42%-a támogatja őt, több mint 50%-a azonban már azt sem támogatja, hogy jelöltként újra induljon a választásokon.
Merkel támogatottsága az utóbbi egy folyamán épült le, miután a kancellár egy év alatt 2,14 millió migránst engedett be Németországba, és a nyilvánvaló lakossági ellenállás ellenére sem volt hajlandó felhagyni az idegen népcsoportok letelepítésével. A nem-európai migránsok többsége nem tud beilleszkedni az európai társadalomba, a szövetségi rendőrhivatal adatai szerint egy év alatt több százezer bűncselekményt követtek el “menedékkérők”, miközben ugrásszerűen nőtt a nemi erőszak esetek száma. A Bild am Sonntag számára készült felmérés szerint a német lakosság több mint fele nem várná meg, hogy Angela Merkel kitöltse mandátumát 2017-ig, ehelyett a kancellár azonnali lemondását akarja.
Novemberben a Bild am Sonntag akkori felmérése alapján még a lakosság 45%-a támogatta Merkelt, de azóta számos olyan esemény történt, aminek hatására a kancellár támogatottsága nagy mértékben csökkent; a Kölnben történt tömeges szexuális zaklatások, valamint több nyilvános gyilkosság és terrortámadás után minden alkalommal tovább romlott Merkel közmegítélése. A kancellárnak ezúttal nem volt szerencséje a választók naivitásával: vasárnap az ARD televíziónak nyilatkozva már nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, miszerint 2017-ben indulni fog-e a választásokon, ami arra utalhat, hogy Merkel maga is tisztában van azzal; politikai pályafutása a végéhez közelít.

http://www.hidfo.ru/2016/08/a-nemetek-tobbsege-nem-akar-bevandorlasparti-kancellart/
Végig félrebeszélt Angela Merkel

Angela Merkel hidfo.ru
Az Európai Unió szankciós politikája hosszú évek óta sújtja az európai vállalkozásokat, de a német cégek nem tudtak megbirkózni Angela Merkel despotikus hatalmával. A kancellár végül bevallotta: valójában Németországnak is érdekében áll az oroszellenes szankciók eltörlése.
Augusztus 19-én Angela Merkel német kancellár egyike volt azoknak a politikusoknak, akik a vezető eurázsiai hatalmak gazdasági együttműködése elé állított akadályok fenntartása mellett érveltek. Hétfőn azonban a kancellár már ellenkező pozíciót képviselt; arra tett utalásokat, hogy Németországnak érdekében áll az Oroszország elleni szankciók eltörlése. Az International Business Times beszámolója szerint Merkel hétfőn azt mondta, Németország “határozottan érdekelt abban, hogy a szankciók eltörlésre kerüljenek”, és “amint haladást ér el a minszki egyezmény végrehajtása, Berlin javasolni fogja a szankciók enyhítését”.
Angela Merkel korábban az ARD német televíziónak nyilatkozva nem válaszolt arra a kérdésre, hogy 2017-ben újra indulni fog-e a választásokon. A német lakosság több mint fele ellenzi jelöltségét, és ebben nem csak a migrációs válság, hanem a szankciós háború is szerepet játszott. Míg a migránsok beengedése a többségi lakosság körében rombolta a kancellár megítélését, a német üzleti körök az Oroszország elleni szankciókat követően fordultak el a kancellártól, aki politikai alapon hozott gazdasági korlátozásokat, ezáltal komoly veszteségeket okozva a német vállalkozásoknak.
Alekszej Fenenko, az Orosz Tudományegyetem Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok tanszékének kutatója szerint Merkel azt az elgondolást támogatja, miszerint Németország természetes szerepe, hogy a kelet-európai országok vezetőjeként funkcionáljon, és mivel ezekben az országokban a hatalmi elitek a Szovjetunió összeomlása óta oroszellenesek, ennek következtében Merkel egy oroszellenes blokk vezetőjévé vált. A kancellár politikájában beállt fordulat szerinte annak köszönhető, hogy Merkel felismerte az Oroszországgal folytatott gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket, emellett a kelet-európai országok szintén érdekeltek a kereskedelem zavartalanságának helyreállításában.

http://www.hidfo.ru/2016/08/vegig-felrebeszelt-angela-merkel/

2016. augusztus 27., szombat

Új jobboldali szervezet tiltakozik az erőszakos lakosságcsere ellen

Németország identitárius hidfo.ru
Szombaton a német identitárius mozgalom kilenc tagja mászott fel a Brandenburgi kapura, hogy figyelemfelhívó akcióval tiltakozzanak a nem-európai népcsoportok betelepítése, és a hatóságok látványos tétlensége ellen. A Tagesspiegel beszámolója alapján rekord sebességgel igazoltatták őket, és “faji gyűlöletkeltés” miatt indul eljárás ellenük.
Jobboldali aktivisták foglalták el a Brandenburgi kaput szombaton – írja a Tagesspiegel német lap. A beszámoló nem győzi hangsúlyozni, hogy a figyelemfelhívó akciót szervező csoportot “régóta figyeli a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal”, és a rendőrök azonnal igazoltatták őket.
Az indentitárius mozgalom akciója a hatalmi elit felelőtlenségére, a hatóságok tétlenségére, és a tömeges bevándorlással járó iszlamizálódás veszélyeire akarta felhívni a figyelmet. Bár a német rendőrök december végén közbeavatkozás nélkül nézték végig, amint a kölni dóm környékén közel-keleti és afrikai migránsok csoportosan követnek el szexuális zaklatást fiatal nők ellen, az identitárius mozgalom tagjai ellen valamiért azonnal és határozottan felléptek. A Tagesspiegel szerint az aktivistákat igazoltatták, és “faji gyűlöletkeltés” miatt indul eljárás ellenük.

“Faji gyűlöletkeltés” – nem akarnak Közel-Keletet csinálni Európából
A lap emellett kötelességtudóan sorolja, hogy ki mindenki ítéli el a tiltakozó akciót. Michael Müller, Berlin polgármestere például azt mondta, ez egy “undorító cselekedet” volt, aminek az a célja, hogy
aláássa a demokráciát a békés, toleráns Németországban.
Müller köszönetet mondott a rendőrségnek a gyors fellépésért – de ez még nem minden, a Tagesspiegel egy CDU-s politikus, Frank Henkel véleményét is azonnal közölte, aki szerint szintén undorító volt az akció.
A politikailag korrekt német sajtó azóta elkezdett szakértőket nyilatkoztatni, miszerint szorosabb ellenőrzés alatt kell tartani az online közösségi médiát, mert az identitárius mozgalom ott hatékony toborzó tevékenységet folyat, és támogatóik száma gyorsan nő.


http://www.hidfo.ru/2016/08/uj-jobboldali-szervezet-tiltakozik-az-eroszakos-lakossagcsere-ellen/

Freie Welt: Washington szócsöveként működik a német sajtó

A Freie Welt német lap szerint a német sajtó külföldi propagandatevékenység részeként terjeszt negatív képeket bizonyos országokról, és szándékosan nyomást gyakorol a német politikusokra, amikor eltérnének az amerikai vezetők által elvárt külpolitikától.
A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy a legnagyobb német sajtóorgánumok nem csak ferde képet közvetítenek más országokról, hanem határozottan nyomást gyakorolnak a német politikusokra és gazdasági vezetőkre, ha azok nem az amerikai külpolitikát követik.
“Miközben Angela Merkel kancellár és Frank-Walter Steinmeier külügyminiszter viszonylag józan nyilatkozatokat tesz Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban, a sajtó ezzel ellentétben előszeretettel használ éles megfogalmazásokat.” A lap szerint ezzel megpróbálnak nyomást gyakorolni olyan politikusokra, akik nem ellenséges viszonyra törekszenek Washington riválisaival, hanem józanabb hangot ütnének meg, és kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekednének.
A német média “a transzatlanti propagandagépezet részévé vált”, ami jól láthatóan az amerikai vezetők hangulatváltásait követi, miközben teljes mértékben figyelmen kívül hagyja Németország érdekeit. – írták. “Ha valaki szemügyre veszi az elmúlt három év során megjelent publikációkat, azt láthatja, hogy a német média nem Berlin szócsöveként cselekszik, ehelyett a szövetségi kormány elleni külföldi nyomásgyakorlás eszközévé vált, ami állandó nyomás alatt tartja a szövetségi kormányt, a politikusokat, és ennek megfelelően formálja a közvéleményt.”
A szerző szerint ez a trend számos tényezővel magyarázható. Egyfelől, a média megpróbál alkalmazkodni a nézőközönséghez, emellett alkalmazkodik a szponzorok és befektetők elvárásaihoz is. Egy másik ilyen tényező az újságírók és az úgynevezett “hatalmi központok” közti kapcsolat. Az újságírók munkakörükből adódóan megpróbálnak belső információkhoz jutni, de ez a kapcsolat bizalmas viszonyt követel meg, ami ellenkező irányba is felhasználható; az informátorok gyakran olyan személyek, akik szándékosan próbálják manipulálni a közvéleményt, és ennek részeként akár idegen országok titkosszolgálati érdekérvényesítése is utat törhet.
A szerző azzal magyarázza a médiában megfigyelhető ilyen irányú változást, hogy az újságírók korábban a helyi hatóságokkal és vállalatokkal próbáltak minél kiterjedtebb bizalmi kapcsolathálót kiépíteni, idővel azonban egyre többen csatlakoztak különféle transzatlanti szervezetekhez. Ezek a kapcsolatok kiváló lehetőséget adnak a karrierépítésre, de eközben követelményei is vannak – “akik ilyen szervezetekhez csatlakoznak, idővel nem képesek elfogulatlan képet adni a világról, hanem kapcsolathálójuknak megfelelően elkerülhetetlenül a transzatlanti integráció mélyítését fogják képviselni”.
Továbbá, a kisebb sajtóorgánumok nagy hírügynökségektől való függése is súlyosbít a helyzeten – írták. A sajtóorgánumok többsége nem végez elég színvonalas munkát ahhoz, hogy piaci alapon biztosított legyen a működése – ehelyett befektetőkre, szponzorokra vannak utalva, hogy ki tudják fizetni alkalmazottaikat. A költségek minimalizálására törekvésből következően, a kisebb sajtóorgánumok a nagy hírügynökségek anyagait veszik át, a híreket pedig olyan értelmezési kerettel közlik, ami nem áll ellentétben anyagi támogatóik elvárásaival. Ez a sajtóorgánumok nagy többségére igaz, a Freie Welt szerint azonban a német sajtóorgánumok nagy többsége amerikai elkötelezettségű, mivel amerikai befektetők és szponzorok pénzén működnek. Ez az úgynevezett “független sajtó”, ami valóban független a kormánytól és az államtól – ehelyett egy másik kormány és másik állam érdekeit képviseli Németországban.


http://www.hidfo.ru/2016/08/freie-welt-washington-szocsovekent-mukodik-a-nemet-sajto/

2016. augusztus 26., péntek

Kivonulhatnak a német fegyveres erők Törökországból

Egy német országgyűlési képviselő, Rainer Arnold újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a német hadsereg a Törökországból való kivonulást fontolgatja, mert a török kormány nem engedélyezi a hivatalos látogatásokat az Incirlik bázison.
Elmondása szerint a Bundeswehr tegnap kezdett hivatalosan is foglalkozni a kivonulás lehetőségével. Ennek részeként a török katonák elhagynák az Incirlik légibázist, a légierő pedig a Tornado gépeket Jordániába vagy Ciprusra helyezné át.
Egy a két ország közt régóta húzódó diplomáciai vita vezetett oda, hogy Törökország megtiltsa a német politikusok Incirlik létesítménybe tervezett látogatásait. Ez a diplomáciai konfliktus látható formában júniusban jelentkezett, amikor a német parlament az 1915-ben az Oszmán Birodalom területén zajló tömeggyilkosságokat népirtássá minősítette. Az örmény népirtás elismerésének törvénybe iktatása oda vezetett, hogy Törökország megtiltotta, hogy a német politikusok látogatásokat tegyenek azokban a létesítményekben, ahol Törökország területén német katonák állomásoznak. Cem Özdemir, a Zöldpárt egyik vezetője azt mondta, ha ezek a látogatások nem lehetségesek, akkor a német katonák haza kell térjenek Németországba.
Rainer Arnold, a szociáldemokraták szóvivője szintén kijelentette, hogy amennyiben a politikusok a török kormány tiltakozása miatt nem látogathatnak el a német katonákhoz, ebben az esetben meg kell kezdeni a német fegyveres erők kivonását Törökországból. Elmondása szerint ez “rémálom lenne” Németország számára, hiszen az áthelyezés miatt további költségek merülnek fel, emellett komoly logisztikai kihívások elé néz a Bundeswehr a következő hónapokban. A kivonulást követően a német katonák nem az amerikaiakkal közösen folytatnák a térségben zajló tevékenységet, hanem külön létesítménybe helyezik át őket egy másik térségi országba.


http://www.hidfo.ru/2016/08/kivonulhatnak-a-nemet-fegyveres-erok-torokorszagbol/

Törökország titkos tárgyalásokat folytatott szíriai vezetőkkel

Szíria hidfo.ru
Izmail Hakki Pekin, a török fegyveres erők volt hírszerző vezetője egy interjú során kijelentette; közvetítőként részt vett egy titkos tárgyalássorozaton, amely a Törökország és Szíria közti kapcsolatok rendezését célozta.
A volt hírszerző tiszt az orosz Szputnyik hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, személyesen részt vett öt titkos találkozón a szíriai hírszerzés illetékeseivel. Elmondása szerint nem bocsátkoztak közvetlen tárgyalásokba, ehelyett közvetítőkön keresztül kezdődött meg a kapcsolatok rendezése, miközben ugyanilyen tárgyalások zajlottak Oroszországgal is. Az öt találkozóból kettő még 2015 folyamán, három pedig már idén történt.
Pekin elmondása szerint ezek az informális találkozók főként a szíriai biztonsági helyzetet tárgyalták – a szíriai hírszerzés tájékoztatta őket az országban zajló bizonyos történésekről, és megállapították a kapcsolatok helyreállításának feltételeit, mely szerint Törökország és Szíria egy közös biztonságpolitikai koncepció mentén együttműködést kezd.
A török vezetés Szíriával kapcsolatos politikája akkor kezdődött megváltozni, amikor Ahmet Davutoglut Binali Yildirim váltotta a miniszterelnöki poszton. Yldirim már annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a szíriai kormányban elsősorban barátot kell látni, nem ellenséget. Az algériai al-Watan lapban megjelent értesülések szerint az algériai kormány közvetítésével is tárgyalások zajlottak Szíria és Törökország közt. Később Törökország nyílt hadmozdulatot indított észak-Szíria kurdok által lakott régiójában, ahol megkezdte a függetlenség kikiáltására készülő kurd fegyveres erők felszámolását.


http://www.hidfo.ru/2016/08/torokorszag-titkos-targyalasokat-folytatott-sziriai-vezetokkel-a-katonai-beavatkozas-elott/

2016. augusztus 25., csütörtök

Ezúttal sem indítják újra Európát

Merkel Hollande hidfo.ru
Látványossága ellenére semmilyen eredményt nem hozott Matteo Renzi olasz miniszterelnök, Angela Merkel német kancellár, és Francois Hollande francia elnök találkozója.
Tiberio Graziani, a Geopolitikai és Társadalmi Tudományok Intézetének elnöke az eseményt követően arra mutatott rá, hogy a Ventotene szigeten történt találkozó volt az európai vezetők első csúcstalálkozója a britek kilépése óta. Bár Matteo Renzi a megbeszélést követően kijelentette, hogy “az európai projekt nem ért véget”, mindhárom vezető sokkal inkább saját belpolitikai problémáival van elfoglalva, ahelyett, hogy az Európai Unió “fragmentálódásának” folyamatát visszafordítanák.
“Minden, amit a gazdasággal, közös biztonsággal és a migránsokkal kapcsolatban mondtak, nem volt egyéb, mint üres frázisok sokasága. Különösen, ha a védelmi kiadások drámai esését, a kutatási és kulturális források megvonását tartjuk szem előtt, ami most Olaszországban történik.”
Graziani ugyanakkor azt mondta, az európai országoknak a NATO tagjaként teljesen értelmetlen és hasztalan lenne az USA iránymutatását követniük a Földközi-tengeren, hiszen elsősorban egy európai probléma, azon belül is olasz probléma, amivel Európa a térségben szembe kell nézzen.
“Renzi reménykedik az úgynevezett európai projekt újraindításában, mert ez már kezdetektől az ő elgondolása volt. A végén azonban semmilyen eredményre nem jut ez a törekvés. Tisztában kell lennie a tényekkel, gazdasági tekintetben ez a háromoldalú találkozó elsősorban az EU német-domináltságát hivatott hangsúlyozni.”
A szakértő szerint ez az úgynevezett “újraindítás” elképzelhető ugyan, de az Európai Unió jelenlegi hatalmainak politikai és gazdasági súlyától függ minden. Olaszország pedig egyre rosszabb pozícióba kerül ebben a viszonyrendszerben. “Európa vezető alakjai ma már nem rendelkeznek olyan mértékű eltökéltséggel és határozott jövőképpel, mint az európai integráció kezdetekor Altiero Spinelli, Colorni és Rossi. Olaszország egy mediterrán ország; hacsak nem tudja határozottan megoldani a migránsproblémát, és nem válik olyan szereplővé a régióban, ami képes biztosítani a stabilitást, és amire a szövetségesek méltán támaszkodhatnak, az egész európai kontinens szenvedni fog.”
Júniusban egy népszavazáson a britek 51,9%-a döntött az Európai Unióból kilépés mellett. Nem sokkal a referendum eredményének bejelentését követően David Cameron brit miniszterelnök – aki az uniós tagság fenntartása mellett kampányolt – bejelentette lemondását.


http://www.hidfo.ru/2016/08/ezuttal-sem-inditjak-ujra-europat/

Kiderült, hogyan múlt el az ősi maja civilizáció

Chichen Itza hidfo.ru
Amikor hirtelen válik elégtelenné a vízellátás, a magasan fejlett társadalmak is hirtelen tűnnek el. A kutatók szerint azok élhették túl az ősi maja városok katasztrófáját, akik eleve úgy éltek, hogy nem voltak valamelyik nagyváros központi vízellátására utalva, és nagyobb víztartalékkal sem rendelkeztek.
Egy a Water Resources Research újságban megjelent elmélet szerint éppen az vezetett az ősi maja városok gyors eltűnéséhez, ami gyors növekedésüknek is kulcsa volt. Azok a víztározók és alagutak, melyek lehetővé tették a városi lakosság esetében nagy létszám elérését, függőséget is teremtettek; a víztartalék hirtelen megcsappanása ahhoz vezetett, hogy a nagyvárosok lakossága is egyik pillanatról a másikra “tűnt el”.
A maja civilizáció több évszázadon át létezett, majd számos elhagyatott várost, műemléket hagyott maga után a Yucatán-félszigeten; a társadalom az elmúlás martalékává lett, miután az emberek elhagyták a városokat. A tudósok régóta vitatták a maja civilizáció felemelkedésének és gyors hanyatlásának körülményeit, mígnem 2012-ben víztározók és alagutak komplex hálózatát tárták fel, ami igazolta azt a hipotézist, miszerint a maja civilizációval az aszály végzett. Később számos arra mutató bizonyíték is előkerült, miszerint az innovatív, mesterséges vízhálózat, ami lehetővé tette Tikal metropolisszá növekedését, csak súlyosbította a szárazságot mint csapást.
Az járt jól, aki kerülte a nagyvárosi életet
A Bécsi Egyetem kutatói tanulmányozták a vízellátás szűkössége és a maja társadalom eltűnése közti összefüggést. Modellezték egy 80000-100000 fős lakosságú tipikus maja város működését; ebben a modellben számos eltérő aspektus szerepet kapott, többek közt a vízszint és túlélés közti kapcsolat, a lakosság növekedése és az élelmiszer/víztartalék mennyisége közti kapcsolat, stb. Kiderült, hogy
ez a rendszer csak akkor volt sikeres, ha bőséges volt a vízellátás.
Már a vízellátásban bekövetkező legkisebb mértékű csökkenés is drámai lakosságcsökkenéshez vezetett. A kutatás szerint a nagyobb esőzések, a nagyobb készletek lehetővé tették ugyan a lakosság gyors növekedését, de a víztöbbletre utaltság egyben szoros függést is kialakított; kiszolgáltatottá tette őket a vízellátás tekintetében, fogékonnyá téve ezeket a társadalmakat a gyors létszámcsökkenésre. Linda Kuil szerint így a tartalékok nem csak a túlélést jelentették, hanem a halál okává is váltak a hosszú aszály idején.
A szegénység volt a túlélés kulcsa
A kutatás szerint azok a városok, melyek kiterjedt tározó-rendszereket és alagúthálózatokat építettek ki, gyorsabban növekedtek és komplexebbé váltak, de éppen emiatt túlzó mértékű ráutaltságban is léteztek, hiszen a komplex rendszer működtetése hamar lehetetlenné vált egy hosszabb száraz időszakban. A vízszint esésekor ezek a városok nagyságrendekkel több embert veszítettek, mint a kevésbé komplex rendszerekkel működő, kisebb városok, vagy azok a városok, melyek egyáltalán semmilyen tartalékkal nem rendelkeztek.
Ez az elmélet arra szolgál magyarázattal, hogyan lehetséges, hogy a nagyobb maja városok pillanatok alatt eltűntek, miközben a kisebb települések túléltek. Ugyanakkor, ez az elmélet vonatkoztatható – sőt, fokozottan ajánlott vonatkoztatni – a mai társadalmakra is, hiszen épp a napokban a német kormány arra hívta fel a figyelmet, hogy a társadalom a modern infrastruktúra viszonylatában teljes ráutaltságban létezik, emiatt kezelhetetlen katasztrófa lenne egy a központi vízhálózat elleni terrortámadás.


http://www.hidfo.ru/2016/08/a-szarazsag-vitte-el-a-maja-civilizaciot/

Törökország a kurd milíciák ellen harcol észak-Szíriában

Törökország Szíria hidfo.ru
Binali Yildirim török miniszterelnök szerint a szíriai Jarablus régiót nem csak a terrorszervezetektől, de a kurd milíciáktól is meg kell tisztítani.
A miniszterelnök szerdán a Haberturk televíziónak nyilatkozva azt mondta, a nemrég indított Eufrátesz Pajzs hadművelet célja, hogy minden extrémista csoportot felszámoljon a török határ túloldalán, beleértve az Egyesült Államok által támogatott és felfegyverzett kurd milíciákat is.
“A szíriai ellenzék átvette az ellenőrzést Jarablus felett, és elkezdett kontroll alá vonni más településeket is a térségben. A régió egészét meg kell tisztítani a szíriai kurdok fegyveres erőitől.”
Korábban Recep Tayyip Erdogan török államfő is közölte; a török hadsereg az Iszlám Állam elleni harc céljából átlépte Szíria határait, emellett felvették a harcot a kurdok fegyveres erőivel, melyek a Törökországban terrorszervezetté nyilvánított Kurdisztáni Munkáspárt irányítása alatt állnak.
Egyfelől a szíriai török beavatkozás egy idegen ország elleni agressziónak minősülhet, hiszen nincsenek információk arról, hogy ez a hadmozdulat a szíriai kormány engedélyével zajlana. Másfelől, Törökország saját területi egységét védelmezi ezzel a hadmozdulattal; megpróbálják megakadályozni, hogy a kurdok egységesen ellenőrzés alá vonjanak területeket a török-szíriai határ mentén. Törökország területén mintegy 14,5 milliós kurd kisebbség él, ezáltal Törökország területi egysége is megbomlana, ha Szíriában a kurd fegyveres szervezetek független országot hoznak létre.
Az Amerikai Egyesült Államok kiképzésben részesíti és fegyverzi a kurd milíciákat, Törökország pedig terrorszervezetté nyilvánította és betiltotta ugyanezeket a csoportokat, ami régóta feszültség forrása volt a két ország közt.


http://www.hidfo.ru/2016/08/torokorszag-a-kurd-miliciak-ellen-harcol-eszak-sziriaban/

Olimpia Budapesten? Csak a fideszes oligarchiáknak lenne jó...

Orbán szerint Budapest a megfelelő város: megfelelő időben és megfelelő helyen van ahhoz, hogy 2024-ben házigazdája legyen a nyári olimpiának. Az ország gazdasági állapota miatt, továbbá a megkérdezett emberek többsége szerint azonban egyáltalán nem kéne erőltetni az olimpia hazai megrendezését.
1960 óta az olimpiák döntő része gazdaságilag veszteséges vállalkozás volt. Rió például most legkevesebb 4,6 milliárd dollárt (1280 milliárd forintot) bukik a rendezésnek köszönthetően. A kormánykörök akkor mégis miért ragaszkodnak ennyire a budapesti olimpiához? A válasz egyszerű: egy hazai rendezésű olimpia rengeteg elnyerhető pályázatot, azaz megszámlálhatatlanul sok pénzt is jelenthet Orbán oligarcháinak. Akár Garancsi István, akár Mészáros Lőrinc a rendezés ürügyén még több stadiont, sportcsarnokot vagy éppen lakóparkot építhet majd fel.
d_yt20160819062.jpg
Olimpiák tanulságai – Mennyi az annyi?
Véget ért a riói olimpia, és már készülnek az összegzések arról, hogy „tokkal-vonóval” mennyibe is került az olimpia végül. Eredetileg 14 milliárd dollárt (3900 milliárd forintot) szántak az olimpiai büdzsére, a végösszeg azonban úgy 20 milliárd dollár (5600 milliárd) körül lesz.
Összehasonlításul: a budapesti olimpiai projekt hivatalos, a Pricewaterhouse Coopers (PwC) tanácsadó cég által készített megvalósíthatósági tanulmánya szerint a magyar olimpia teljes költsége 774 milliárd forint lenne. Ez az összeg azonban igen messze lehet a valós költségektől, hiszen ebben még nincsen benne egy sor egyéb, például infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos kiadás. Az mindenesetre látszik, hogy jóval kevesebb pénzből készülünk megrendezni egy világeseményt, ami egyrészt lehet dicséretes (mégsem annyi pénzt dobunk ki az ablakon költünk), viszont kérdéses, hogy akkor milyen színvonalat sikerül majd produkálni a korábbi olimpiákhoz képest.
Hogy megéri-e ez az egész, ha csak az anyagiakat nézzük? A válasz egyértelműen az, hogy nem. Egy brit tanulmány szerint például Rió az olimpiának köszönthetően legkevesebb 4,6 milliárd dollárt (1280 milliárd forintot) bukott. Montreal (1976) az olimpia után 30 évvel, 2006-ban tudta csak kifizetni a játékok miatt felvett gigantikus hitelének utolsó részletét. Pekingben 3,6 milliárd dolláros bevétel állt a jóval 40 milliárd dolláros költségekkel szemben, de 2012-ben Londonban is csak 5,2 milliárd dollár jött be 18 milliárdos kiadás mellett – írja a hvg.hu. Ezen számok mellett emlékezzünk meg azokról a kormánypárti tervekről, amelyek szerint a budapesti olimpia bevételeiből tennék helyre a magyar egészségügyet.
Nem kishitűségről, egyedül csak gazdasági realitásokról van szó akkor, amikor az olimpiai rendezés ellen érvelünk: egy sor tanulmány, összehasonlítás látott már napvilágot, hogy miért nem éri meg Magyarországnak olimpiát rendeznie. A legegyszerűbb példát nézve: nem lehet véletlen, hogy a 2004-ben olimpiát rendező Görögország most az államcsődhöz igen közeli, hatalmas pénzügyi-gazdasági válságban szenved.
atheni-olimpia-9_1_1_1.jpg
Egy görög stadion ma, amely az olimpiára épült
Forrás: A 2004-es athéni olimpia romjai
Csak a Fidesznek és a holdudvarának lenne jó az egész
Ha ilyen kockázatos befektetésről van szó, miért is akarja ennyire a Fidesz a budapesti olimpiát? Egyrészt, már úgyis sokat lehet lopni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mi fogjuk majd elnyerni a rendezés jogát, mivel a rengeteg hirdetés, reklám és megvalósítási tanulmány elkészítése már most is sok pénzt hozhat a konyhára.
Korábban már összegyűjtöttük (pl: itt) mindazokat a korrupciógyanús ügyleteket, amelyek a budapesti olimpia körül vannak.
Másrészt, Jules Boykoff amerikai politológus szerint, akinek a szakterülete az olimpiák politikatörténete, azt nyilatkozta a vasarnapihirek.hu-nak, hogy míg a mindennapi ember számára kevés előnnyel jár egy olimpia megszervezése, a jó kapcsolatokkal rendelkező politikai elitnek és a multiknak igenis gyümölcsöző az egész befektetés.
Már a 2017-es úszó-világbajnokság példáján keresztül is valószínűsíthetjük, hogy egy budapesti olimpia esetén vagy Garancsi István, vagy Mészáros Lőrinc még több stadiont, sportcsarnokot vagy éppen lakóparkot építhet majd fel a rendezés ürügyén. Egy budapesti olimpia rengeteg elnyerhető pályázatot, azaz megszámlálhatatlanul sok pénzt is jelenthet majd Orbán oligarcháinak.
Az emberek többsége is hasonló módon gondolkodik, legalábbis a Publicus Intézet, a Vasárnapi Hírek megbízásából készített felmérése szerint, akik a közvélemény-kutatásukban a budapesti rendezésű olimpia megítélését vizsgálták.
A felmérés szerint tíz emberből közel hatan (57 százalék) gondolják azt, hogy a Fidesz-közeli vállalkozókat gazdagítaná az olimpiára költött pénz, és a rendezés senki másnak nem érdeke valójában. Ezzel leginkább a Jobbik szavazók és az olimpiát nem támogatók értenek egyet (78 és 73 százalék), és ebben a kérdésben a Fidesz szavazói és az olimpiát támogatók azok, akik másként gondolkodnak - 62 és 48 százalékuk nem ért vele egyet.
A Publicus felméréséből az is kiderült, hogy a válaszadók háromnegyede (75 százalék) szerint az olimpia túl sokba kerülne, és a pénzt másra kellene költeni, míg kétharmad (64 százalék) szerint az ország egyszerűen túl szegény az olimpia megrendezéséhez.
A kutatás szerint az olimpia helyett a válaszadók kétharmada (61 százalék) az inkább egészségügyet, egyharmada (28 százalék) az oktatást fejlesztené, míg egyötöd (17 százalék) a szegénységet számolná fel. Sokan költenének még az munkahely-teremtésre (14 százalék), az infrastruktúra fejlesztésére (9 százalék) és magasabb fizetésekre (8 százalék).
Az egészségügy fejlesztése a Jobbik és az MSZP szavazók számára a leginkább fontos (69 és 62 százalék), de a Fidesz szavazói körében is az első helyen van (46 százalék). Az oktatás fejlesztése az MSZP szavazók és a bizonytalanok számára a legfontosabb (45 és 30 százalék), míg a Fidesz szavazók körében ez csak a negyedik legfontosabb cél (15 százalék), mert a szegénység felszámolása és a munkahelyteremtés megelőzi.
Vissza kéne térni a realitások talajára
Budapest mellett Róma, Párizs és Los Angeles van még versenyben. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2017 szeptemberében, limai kongresszusán választja majd ki a 2024-es rendezőt. Ahogy korábban is írtuk: pusztán presztízsből ugyanis nincs értelme kockáztatni a költségvetési stabilitást (és vele az EU-s forrásokat), sokkal jobb helye is lehet azoknak az ezermilliárdoknak. Csak akkor éri meg a projekt, ha biztosan megtérül, ennek azonban kicsi az esélye. Félő, hogy a létesítmények Athénhoz hasonlóan Budapesten is idővel lerobbannának és üresen állnának, ez pedig korántsem nevezhető költséghatékonynak.
Jules Boykoff, a fentebb már idézett amerikai politológus véleménye az, hogy a budapestieknek nagyon óvatosnak kell lenniük, ugyanis a rendezéssel idáig csak azok gazdagodtak, akik a társadalom nyertes oldalán álltak, éppen ezért, mint nyilatkozta: jobb lenne, ha a budapestiek egy kicsit visszavennének a tempóból, és átgondolnák a dolgokat, mielőtt pályáznak.”

TényTár

2016. augusztus 24., szerda

Szeptembertől lehet jelentkezni az új határvadász századokba

határvadász hidfo.ru
A következő hónapokban megkezdődik a Készenléti Rendőrség állományának bővítése. Háromezer állás van betöltetlenül; a jövőben a migrációs nyomás csak fokozódni fog, szeptember 1-től lehet jelentkezni a magyar-szerb határ fegyveres őrizetére.
Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2016. augusztus 24-én sajtótájékoztatót tartott a Készenléti Rendőrség Nagytanácstermében, ahol kifejtette, hogy Magyarország déli határai mentén további háromezer határvadászra van szükség, így a Készenléti Rendőrség szeptember 1-től toborzást kezd Határvadász Bevetési Osztályainak állományába.
“A tavalyi évben 1,5 millió illegális bevándorló érkezett Európába, az idei évben pedig már közel háromszázezer. Afrika felől naponta ezrek érkeznek Európa partjaihoz. Líbiából közel egymillió bevándorló kíván útnak indulni, Törökországban hárommillió bevándorló várakozik.”
A rendőrfőkapitány kifejtette, hogy Magyarországnak fokozódó migrációs nyomással kell számolnia, és nem csak az országhatárokat, hanem egyben Európa határait is itt kell megvédeni. “Az Európai Unió tagállamainak fő feladata a külső schengeni határok megbízható őrizete, a zöldhatáron a szabályozatlan módú átlépés meggátolása.” – mondta.
A tájékoztató szerint a kormány augusztus 10-én döntött arról, hogy a rendőrség határvadász egységeinek létszámát háromezer fővel növeli, tekintettel arra, hogy Magyarország a jövőben a migrációs nyomás fokozódásával kell számoljon.
A tájékoztató szerint az illegális bevándorlás következtében a “közbiztonsági deficit” jelentkezhet, azaz számolni kell a közrend megbomlásával, ha nem valósul meg a déli országhatárok teljes őrizete. Emiatt van szükség a határvadászokra, akiknek lehetősége van arra, hogy még az országba érkezés előtt elfogják a potenciális bűnözőket.
Határvadásznak bárki jelentkezhet, aki betöltötte 18. életévét, és a pályázati felhívásban megfogalmazott követelményeknek megfelel. A jelentkezők a felvételt követően kéthónapos alapképzésen esnek át, mely modul záróvizsgával fejeződik be. Ekkor a jelentkezők munkavállalói jogviszonyban lesznek, és bruttó 150 ezer forintos bérért állhatnak szolgálatba. A modulzáróvizsgát követően hivatásos állományba kerülnek 12 hónapos próbaidőre, kinevezésre kerülnek rendőr őrmesternek, és tovább fognak tanulni négyhónapos modul keretében, ahol őr-járőr rész-szakképesítést fognak szerezni.
Megfelelő jelentkezői létszám esetén folyamatosan indulnak a moduláris képzések – egy újonnan jelentkező személy összesen hat hónapos moduláris képzést követően kezdheti meg tevékenységét járőrtársként. A tájékoztató szerint “az állomány a készenléti rendőrségnél rendben lévő kialakított ruházattal, fegyverzettel, rendészettechnikai eszközökkel, híradó- és informatikai eszközökkel lesz ellátva és felszerelve.”
http://www.hidfo.ru/2016/08/szeptembertol-lehet-jelentkezni-az-uj-hatarvadasz-szazadokba/

A török titkosszolgálat is formálhatja a politikát Németországban

Török tüntetés Németország hidfo.ru
Több mint hatezer embert szervezett be a török titkosszolgálat Németországban, hogy kémkedjenek az Erdogan-rezsimnek a németországi török közösségek után. A Zöldpárt szerint amennyiben ezek az állítások igaznak bizonyulnak, Berlin felül kell vizsgálja a Törökországgal való együttműködést a hírszerzés terén.
Vasárnap a Die Welt német lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Németország mintegy hárommilliós török közösségéből több mint hatezer lehet azoknak a száma, akik a török titkosszolgálat számára folytatnak információgyűjtést. A Bundestag már megkezdte ennek “kivizsgálását”, a Zöldpárt szerint azonban ha ezek az állítások igaznak bizonyulnak, az elegendő indokot szolgáltat arra, hogy Németország felülvizsgálja a török titkosszolgálatokkal folytatott együttműködést, az informátorokat pedig a hatályos törvényeknek megfelelően felelősségre kell vonni.
“Következménye kell legyen, mert amiről beszélünk, az Németországban bűncselekmény. Kémtevékenységről, vagy talán annál többről van szó.”
A lap szerint a török titkosszolgálat kémgyűrűi a Németországban élő török kisebbségeket figyelik. Hans-Christian Ströbele, a Zöldpárt képviselője azt mondta, ezek az informátorok közreműködhetnek olyan török származású személyek megfélemlítésében, akik kritikát fogalmaznak meg a török kormánnyal szemben – emellett annak veszélye is fennáll, hogy ezáltal megpróbálnak politikai érdekérvényesítést folytatni Németországban a török származású képviselőkön keresztül.
Az ennek kapcsán nyilatkozó politikusoknak olyan vádat szegeztek, mely szerint Németország titkosszolgálatai hosszú éveken át tudtak erről a tevékenységről, de szemet hunytak e felett, és engedélyezték a török kisebbség megfigyelését. Ströbele szerint a valóságban nem ez történt, és Berlin felül kell vizsgálja a Törökországgal folytatott titkosszolgálati együttműködést, hiszen a török hírszerzés e szerint a kétoldalú megállapodásokat figyelmen kívül hagyva, függetlenül cselekszik Németországban, és megpróbálhat befolyás alá vonni török származású országgyűlési képviselőket.
Ezek a tények egészen új kontextusba helyezik a német kormány bevándorláspolitikáját is, hiszen felmerül annak lehetősége, hogy idegen országok formálják a kormány migrációval kapcsolatos döntéseit. A török titkosszolgálatok érdekeltek a bevándorlók tömeges beengedésében, hiszen a migráció egyik fő útvonala Törökországon halad át, így a migránstömegekkel nemhivatalos fedett ügynökök tízezreit küldhetik Európába anélkül, hogy ez feltűnést keltene.


http://www.hidfo.ru/2016/08/a-torok-titkosszolgalat-is-formalhatja-a-politikat-nemetorszagban/

2016. augusztus 23., kedd

A németek a lakosságot mozgósítják a határok megvédésére

Egy NATO-misszió részeként a német polgárok is részt kell vegyenek katonai létesítmények építésében, és a kormány által tárgyalt civil védelmi koncepció részeként a határvédelem segítésében is részt kell majd vegyenek.
A DPA hírügynökség által megszerzett dokumentum szerint “amennyiben valós igény mutatkozik a határok megvédésére”, civilek kell támogassák a német hadsereget, hogy rendelkezésre álljon a határvédelemhez szükséges eszközállomány. Ez elsősorban azt jelenti, hogy magánvállalatokat vonnak be a határvédelemhez szükséges infrastruktúra biztosításához.
Most jön majd jól a drótkerítés, amit tavaly emberi jogokra hivatkozva nem akartak Magyarországnak eladni.
A DPA szerint a kormány holnap fogja elfogadni az új civil védelmi koncepciót. Ennek keretében döntés születik arról, hogy magánvállalatok bevonásával fogják biztosítani a határvédelemhez szükséges feltételeket, többek között a honvédséget így látják el a határ menti járőrfeladatok elvégzéséhez szükséges járművekkel, és üzemanyagkészlettel.
A tervezet azt is magában foglalja, hogy a kormány fenntartja annak jogát, hogy meghatározott időszakokra korlátozza bizonyos élelmiszeripari termékek elérhetőségét.
A tervezetben emellett az áll, hogy egy a telekommunikációs cégek elleni kibertámadás esetén a német kormány fenntartja annak lehetőségét, hogy korlátozza a hírközlést.
A dokumentum kiszivárogtatásakor a német közösségi médiában intenzív vita kezdődött arról, hogy a kormány valószínűleg vissza akarja állítani a sorkatonai szolgálatot.


http://www.hidfo.ru/2016/08/a-nemetek-a-lakossagot-mozgositjak-a-hatarok-megvedesere/

A NATO-ról és a terrorizmusról értekeztek Minszkben

A NATO kelet-európai terjeszkedése által jelentett fenyegetésről egyeztetett az orosz biztonsági tanács és Belorusszia biztonsági tanácsa. A téma szorosan összekapcsolódik a nemzetközi terrorizmus kérdéskörével; mindkét biztonsági fenyegetésre a térségi országok szorosabb katonai együttműködése lehet válasz.
Orosz részről Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács vezetője, Belorusszia részéről pedig Sztaniszlav Zas, Belorusszia biztonsági tanácsának vezetője irányította a Minszkben zajló tárgyalásokat. Kedden a felek közös közleményt adtak ki, miszerint a találkozó során elsősorban a NATO kelet-európai terjeszkedése által jelentett fenyegetéssel, illetve kihívásokkal foglalkoztak, emellett kiemelten foglalkoztak a nemzetközi terrorizmus kérdéskörével.
A találkozó során annak lehetőségéről értekeztek, hogy a térségi országok szorosabb katonai együttműködéssel, és a nemzetközi katonai jelenlét fokozásával reagáljanak a NATO és a terrorizmus terjeszkedésére. Ennek részeként fokozni fogják az együttműködést a békefenntartó alakulatok kiképzése és eszközellátása terén. A két ország szakértői emellett megvitatták azokat a jogi változtatásokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy megvalósuljon a nyomozóhatóságok és a bevándorlást kontrolláló intézmények közti hatékonyabb együttműködés.


http://www.hidfo.ru/2016/08/a-nato-rol-es-a-terrorizmusrol-ertekeztek-minszkben/

2016. augusztus 22., hétfő

Juncker: rossz találmány a nemzeti határvédelem

Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker szerint a nemzeti határok a legrosszabb dolog, amit politikusok eddig feltaláltak.
A brit ITV hírcsatorna szerint Juncker hétfőn az Alpbach Európa Fórumon azt mondta, a nemzethatárok a politikusok által valaha feltalált legrosszabb dolgok. A fórumon nyilatkozva a politikus ismételten kijelentette, hogy Európa “szolidaritást kell vállaljon” a menekültekkel – ami alatt ő azt érti, hogy be kell engedni mindet -, és a britek rossz döntést hoztak azzal, hogy kilépnek az Európai Unióból.
Theresa May brit miniszterelnök rövid időn belül nyilatkozatában reagált Juncker kijelentésére. E szerint a britek fontosnak tartják saját határaik ellenőrzését, és ebben a tekintetben a döntés a brit lakosságé, nem az uniós hatóságoké.


http://www.hidfo.ru/2016/08/juncker-rossz-talalmany-a-nemzeti-hatarvedelem/