2014. december 10., szerda

Putyin a nyugat halálos döfését készíti elő?

Az úgynevezett multi-kulti politika elterjesztése nem a mi kívánságunkra történt. Kieszelője a zsidó hatalmi központ, ellensége és gyökere a fehér "rassz", a faj, többek között a magyar faj, Gömbös, Szálasi, de különösen a német faj Luther-től, Schilleren át egészen Hitlerig. Felvetődik a kérdés, hogy végül is miért?
Mert ezek a fajok akik alapjában felismerték a világ pénzrendszere szervezőinek a kilétét és céljait, amit közismerté tettek. A pszichológiailag és katonailag kiszolgáltatott németeknél kitalálta a zsidó hatalmi központ a világtörténelemben a legnagyobb és egyben egyedülálló jogi bűncselekményét, az úgynevezett nürnbergi nemzetközi katonai tribunált. Ezen terrorista tribunálon keresztül létrejött a "hazugságok gyára", amely a történelmi eseményekről szóló "leírásokba" hazugságait "bebetonozta".


A nürnbergi perek során a katonai tribunál megkezdte az úgynevezett "zsidók kiirtását", mint tényt bizonyítani és ezzel az elkövetkezendő világpolitikát meghatározni. Ezek után létrehozták a nemzetiszocialista vádakat. Jellemzői ezen tárgyalásoknak a nürnbergi példa szerint, hogy a bizonyítékokat, amik a vádlott ártatlanságát bizonyítanák, elutasítják, vagyis nem adnak neki helyet a tárgyalás folyamán. Teljesen mindegy mit tett, de el kell ítélni! Az őrült hazugságokkal hozott ítéletek, a "morális" vezető vonal merénylete volt a német nép ellen. A "Nürnbergi-Tribunál" segítségével a zsidó lobbi, végleg elérte a tisztesség, az őszinteség, szavahihetőség emberiességet jellemző karakterének a fellágyítását. Sikerült a jogállamiság, az igazságosság és a nemzetközileg elfogadott jogokat alapjaiban kiiktatni, kiirtani. A hamis tanúzás, gyilkosságai, az igazságtalanság, legyőzte a civilizáció ősi értékeit: az igazságot, az emberségességet és a jogot.

Nürnberg csak arra volt jó, hogy az ellenfél marxizmus/globalizmus, Hitler idealista elképzelését, a népek szabadságát, tűzzel vassal kiirtsa és a világot egy titkos tervezetben foglaltak alapján rabszolgasorsba döntse. Az ellen-tervezet megsemmisítése úgy, hogy a népek szabadságát hirdető eszme képviselőit egy sátáni lármában megöli. Erre szükség volt, hogy minél nagyobb legyen a hatás a saját tervezetük kivitelezésének megvalósításához. Ezért kellett Nürnberg.
Ma már nemzetközileg is elismert, hogy a Német Császárság nem bűnös az első világháború kirobbantásában. A valóságban, tényleg nem volt okozója az I. Vh.-nak. Ennek ellenére a győztesek már akkor követelték a háborús pereket a legyőzött németek felett.


Évtizedeken keresztül az angolok az utolsó Hohenzoller uralkodót, a háború fő bűnösének tartotta. Az 1918-ba megtartott angol parlamenti választásokon a liberális Lioyd George azzal a jelszóval nyerte meg a választásokat, hogy "akasszuk fel a császárt"!
Már 1919-ben követelték a győztesek a német ártatlan értelmiség kiirtását, de az évtizedes hazugság-propaganda oda vezetett, hogy a németek elhiszik, hogy egyedüli okozói voltak az 1914-es és 1918-as eseményeinek!
Az első Vh. után, a barbár győztesek ténylegesen a Versaillesi "gyilkossági terv" (Scheidemann) 227-230 cikk "büntetési határozat" értelmében, II. Vilmos császárt, a nemzetközileg elfogadott erkölcsi törvények és a szentesített szerződések súlyos megsértésével vádolták és nyilvános vád alá helyezését követelték. 1920.február 3-án a szövetségesek egy kiadási listát nyújtottak át a birodalmi kormányzathoz, melyben ranggal és szolgálati megnevezéssel 895 személy kiadását követelték.

Valójában a Versaillesi-szerződés 228. cikke értelmében kérhették a szövetségesek a "háborús törvények és szokások megszegése miatt", a bűnös személyek kiszolgáltatását és katonai bíróság elé állítását. A háborús bűnösök pere ekkor elmaradt, mert az 1920. január 16-án benyújtott II. Vilmos császár kiadatásáról szóló követelést a holland kormányt uraló Wilhelmina királynő, 1920. január 20-án elutasította.
1919-be nem észrevétlenül, látható volt a weimári-kormány kötődése a szövetségesekhez, de karakterében még mindig nem volt oly romlott - amit nem mondhatunk el a mai német kormányról -, mert a Versaillesi-szerződés pontjai ellenére, egyetlen egy németet sem szolgáltattak ki a szövetségeseknek.

A Versaillesi-"gyilkossági terv" volt a kiváltója annak, hogy Adolf Hitler, a népfelszabadító tervezetével hatalomra került. Rajta kívül, a politikusok nagy többsége megalázkodva a szövetségesek előtt, hozzájárult a német nép kifosztásához. Adolf Hitler volt az, aki megígérte a német nép elleni bűncselekmények befejezését, melyet minden más, karakterében egészséges politikus megtehetett volna. De ennek ellenére senki nem merte megtenni ezt a lépést, mert a győztesek nem voltak hajlandók a német nép ellen a megaláztatást, a kifosztást a jogtalan jóvátételi követelést felhagyni, egy újabb háborút hirdettek meg a német nép ellen.

Ma már nemzetközileg elismert történészek bizonyítják, a korabeli bizonyítékok alapján, hogy Németország nem felelős az I. Vh. kirobbantásért. Maga a drezdai katonai múzeum igazgatója, a történész Mattias Rogg is igazolja, hogy a II. Vh. az I. Vh. következménye. (nagyon sokan tudták és tudjuk, hogy ez így volt, de kénytelen vagyok esetenként közismert személyek idézésére, mert még mindig ott tartunk, hogy a félreoktatott értelmiség még mindig nem képes az őt körülvevő valóságot elfogadni(ok-okozat). Végül is, a két Vh. összetartozik, nem érted a másodikat ha az elsőt nem ismered.


Szeretnék elétek tárni Vladimír Putyin beszédéből egy idézetet, melyet eddig egyetlen egy valamire való politikus a világon nem mert 45-óta kinyilvánítani, annak ellenére, hogy biztos vagyok benne, hogy tudják. 2013.szeptember 19-én a Valdai-Club találkozáson a következőket nyilatkozta Putyin: "emlékezzünk a Versaillesi-szerződésre, mely orosz részvétel nélkül jött létre. Nagyon sok nemzetközileg elismert kutató vallja, hogy Versailles a II. Vh. szülője. Ezzel én egyértelműen egyetértek, mert a Versaillesi-szerződés kimondatlanul igazságtalan volt a német néppel szemben. Ezen megszorítások és terhek alatt összeroppant az ország. Ezzel a következő évszázad irányvonalát is lefektették.

Putyin ezzel igazolja Hitler, 1940 november 8-án elhangzott, az európai népekhez intézett beszédét. Hitler szó szerint: "Mit jelent ezeknek a nemzetközi hiénáknak a demokrácia, vagy a tekintélyalapon nyugvó állam? Nem érdekli őket. Egy van ami őket érdekli: hogy valaki hajlandó-e önmagát kiraboltatni? Igen, vagy nem? Hogy valaki elég buta ahhoz, hogy csendben legyen? Igen, vagy nem? Ha egy demokrácia elég lebutított ahhoz, hogy csendben maradjon, akkor ez jó. Ha egy tekintélyelven nyugvó állam kinyilvánítja, hogy ti továbbra már nem rabolhatjátok ki a népünket, sem belülről, sem kívülről, ez akkor rossz.

És mi van ma?

Maradjunk a nemzetközi porondon, a volt francia miniszterelnök kijelentésénél. Francois Mitterand: "az euró a folytatása a Versailles-nak", Németország fizetni fog, ezt hangoztatták már a húszas években, és ma még mindig fizet. Maastrich a Versaillesi-szerződés háború nélkül.
Mit is mond Putyin: minden embert mészárló univerzális-bűncselekmény, mellyel az I. Vh.-t a német nép ellen tervezték, majd a Versaillesi-gyilkossági tervvel a németeket teljesen kirabolni és megtizedelni szándékozott, ugyanazok felelősek a II. Vh. kitöréséért.
Putyin a 2013. szeptember 19-i találkozón tovább megy megnyilvánulásaiban. Az 1914-óta hangoztatottak, a lemenő nap országa, a nemzet, a Refugium vagy is a "fehér faj", az évezredes európai etnikum kiirtása. A hazugságok tömkelege a két világháború bűnösségéért, közvetve és közvetlen, állandóan követelik a minden elsöprő, pusztító multi-kulti politika folytatását, ezzel megfizetve a múltukban elkövetett "bűncselekményeikért".

Putyin: "van még egy alapvető dolog amire szeretném a figyelmüket ráirányítani. Egyes európia országokban sok szemszögből figyelembe véve a művileg létrehozott multikulturalizmus megalapozásának módját, igencsak érdekes kérdéseket vett fel már önmagában is. Egyesek ezeket a kérdéseket úgy válaszolják meg, hogy ezzel fizetünk a múltban elkövetett gyarmatosításokért. Ez nem véletlen, ahogy ma már sok európai politikus és közismert személyiség, a multikulturizmust nem hogy megkérdőjelezik, de egyszerűen meghiúsultnak tartja. Nem működik az, hogy egy idegen nyelvet egy idegen kultúra alapelemeit, más kultúrájú társadalomba beillesszék. Egy nemzet egységének szavatolásához szükséges, hogy az emberek egy civilizált azonossági fejlődésen menjenek keresztül, mégpedig a közösségüket meghatározó alapelveken keresztül és természetesen a felelősség vállalása a nemzetük alakulása iránt... új kezdetünkkor 1990-ben mondotta Szolzsenyicin, hogy a nemzet fő célja a XX. században a népesség fenntartása... a nemzetünk történései során sajnos az emberélet nem sokat számított.

Ha jól megfigyeljük, Putyin mondanivalóját, észrevesszük, hogy nem fogalmazott meg mást, mint amit Hitler a Harcom című művében leírt:

"Ma harc tombol egy nagy célért: egy kultúra harca a fennmaradásáért. Ez a kultúra átkarol évszázadok óta bennünket Görögországtól Németországig a népek országának felismerése, hogy nevelésben elsősorban nem csak az ismeretek továbbadása a cél, hanem egy egészséges ember létrehozatala."

Putyin tovább: "Oroszország az erejét ma és az elkövetkezendő évszázadban a lakosságának a képzése, a kreativitásának fejlesztése, a pszichikai és tudati egészségének a növelése és nem elsősorban a ásványi kincseinek kibányászása ahhoz, hogy az emberek hazafiságát növeljük, szükségünk van a nagy orosz kultúra és ismerete visszaállítására."

2013. decemberében a gyilkos zsidó bolsevizmust végkép elűzte azzal, hogy a kozákokat, akik Adolf Hitler Wehrmacht hadtestében Sztálin ellen harcoltak, követendő példaképként terjesztette az ifjúság elé. Most ez év vége felé, megfenyegette Németországot és a nyugatot, hogy még több igazság kerül napvilágra.
Nagyon jól tudja, hogy a nyugati politikai rendszer csak is a hazugságokra épül. Ha az igazság nyilvánosságra kerül, az elsüllyedésük megállíthatatlan. Egy Moszkvában megtartott történész-kongresszuson Putyin, a Hitler-Sztálin szerződést nem tartotta rossz ötletnek. Ha valakik nem tudnák, ebben a szerződésben osztották fel Lengyelországot a szovjet és a német birodalom között. Ennek az 1939-ben létrejött szerződésnek a meglétét Moszkva még 1989-ig tagadta.

Putyin nagyon sokáig abba a hiszemben tartotta magát, hogy a nyugat Oroszországot elfogadja és a további NATO általi bekerítéseket nem folytatja, ígéretben tartotta magát az NSZK által kívánt történelmi hazugságokhoz. Még 2009 be Putyin úgy nyilatkozott, hogy a Szovjetunió és a nemzetiszocialista Németország 1934 és 1939 között kötött szerződései "morálisan nem elfogadhatók".

És most mi ez az új irányzat?

2014. november 5-én az orosz fiatal történészek találkozóján Putyin még rátett egy lapáttal, a szovjet történelem egy fontos részét kiigazította. Úgy fogalmazott, hogy az 1939-ben megkötött 'Molotov-Ribbentropp' szerződés, amit Moszkva és Hitler-i Németországa aláírt, egy jó megállapodás volt.

Mitől fél legjobban a nyugat és a Merkel-bagázs? Attól, hogy Putyin a fiatal történészeket utasította, vizsgálják felül a II. Vh. létrejöttének történetét... "én azt hiszem, hogy Churchill volt az, aki szűk körökben úgy fogalmazott: "most a háborúnak kell jönnie".
Úgy gondolom, ezek egyértelmű figyelmeztetések arra, hogy mielőbb kiderül a Hitler mögötti igazság, és napvilágra kerül az úgynevezett "holokauszt" valósága és az akkori zsidó politika. Putyinnak fegyverek nélkül is hatalmas eszköztár áll a rendelkezésére. Több tonna zárolt dokumentum vár arra, hogy számunkra feltárják a megtörténteket. Putyinnak tudomása van arról is, hogy Churchill gyilkolási mániája nem csak a német nép lemészárlására terjedt, ki mert a II. Vh. után követelte Moszkva atomfegyver általi megsemmisítését is. Egy FBI feljegyzésében a következők találhatók: "A világ civilizációjának a megmentése akkor lehetséges, ha az USA elnöke Oroszországot a világbéke veszélyeztetésével megpecsételi, és Oroszországot megtámadja. Ha egy atombombával Moszkva megsemmisítésre kerül, Oroszország "fejetlenné" válik. (deilymail.co.uk, 2014. november 8.)

Nézzük csak a dolgokat, a "világellenség" ördögök, mint Churchill, kicserélhetők. Hitler veszélyt jelentett a világ civilizációjára, Hitler csatavesztése után a "barát" Sztálin következett.


Ez ma úgy van, igy van, Szaddam Hussein egy igaz "barát" volt, majd "az emberiség ellensége". A listát a végtelenségig lehetne folytatni, hogy a lobbyk által kijelölt állam vezetője a "barátból" milyen hamar "halálos ellenség" lesz. Ez emlékeztet újból, a már előbb idézett Hitler 1940-es beszédére.
"Mit jelent ezeknek a nemzetközi hiénáknak a demokrácia vagy tekintélyen nyugvó állam? Nem érdekli őket. Egy ami őket érdekli: ha valaki hajlandó önmagát kiraboltatni? Igen vagy nem? Ha valaki elég buta ahhoz, hogy csendeben legyen? Igen vagy nem? Ha egy demokrácia igen lebutított ahhoz, hogy csendben maradjon, akkor ez jó. Ha egy tekintélyen nyugvó állam kinyilvánítja, hogy ti továbbra nem rabolhatjátok ki a népünket, sem belülről, sem kívülről, ez akkor rossz."

Ha figyelemmel kísérjük a 2006-ban Putyin "Felhívás a nemzethez" című beszédét, ugyanezt találjuk más megfogalmazásban: "ha a saját érdekeiről van szó, Washingtont nem érdekli a demokrácia vagy az emberi jogok... ahogy egy régi mondás tarja: "a farkas tudja, hogy mikor kell zabálnia és ö zabál anélkül hogy a másikat meghallgatná."

Egy időben Putyin országszerte egyre több emlékhelyeket emeltetett a szovjet terror áldozatainak. Ha egyre több emlékhely jön létre, akkor kivédhetetlen, hogy ne kerüljön sor a tettes felismerésére. Nem véletlen, hogy 2013. június 13-án egy zsidó könyvtár felavatásánál Putyin emlékeztette az ott lévőket, hogy az első szovjet kormány összetételét 85%-ban a zsidóság adta.

Ha összevetjük az eseményeket, valóban csak idő kérdése, hogy Putyin a halálos fegyvert az - a II. Vh. igazságát és az akkori zsidó politika ismertetését- beveti, és tudjuk mindannyian, hogy a lobby-rendszer csak is a hazugsággal tartható fent. Ahogy az igazság napvilágot lát, az utóbbi kimúlásra van ítélve.

Az események pozitív alakulása ellenére azért a figyelmetekbe ajánlom, hogy a nagyra tartott hitleri ideológiának a háttérből pénzelője ugyanaz volt, aki ellene harcolt.

A H.Res. 758. törvénnyel kapcsolatos események háttereként még érdemes megemlíteni, hogy az amerikai történelemben még ilyen gyorsan nem vittek keresztül törvényjavaslatot a képviselőházban. A története az, hogy 2014 november 18-án a külügyi bizottság egy rövid tárgyalás után visszaküldte a képviselőházba és december 4-én, tehát 16 nap múlva, 411:10 szavazati aránnyal, valójában egyhangúlag elfogadták. Tudnunk kell, hogy a kongresszus tagjait a lobbi ellenőrzi. A hadiipar, a Wall Street és nem utolsó sorban a texasi olajmágnások. "A háború mindig jó üzlet"! Még megemlíteném, a volt képviselő Dennis Kucinich megjegyzését: "Ez a tervezet Oroszország teljes elszigetelését követeli meg". Értelmezzük érthetően: Készüljünk fel egy Oroszország elleni háborúra.

/Aramis/

Amerika a háború ösvényén...

Az amerikai cionista vezetés felkészült a háborúra. A III. Vh. szenárióját a Pentagon már legalább egy évtizede előkészítette, most elkezdődött az operatív fegyveres katonai síkba való áthelyezése az oroszok ellen. Úgy a szenátusban, ahogy a kongresszusban, törvényjavaslatok lettek beterjesztve melyekben kielégítő háttér-információkkal szolgálnak egy Oroszország elleni háborúhoz.
Nem egy hidegháborúról beszélünk, a biztonsági felépítménye egy hidegháborúnak megsemmisülve. A kelet-nyugati diplomácia gyakorlatban nem működik. Ezt kiegészíti egy erőteljes háborús propaganda. Az ENSZ szinte ignorálja a végtelen háborús bűncselekményeket, amelyet a nyugati szövetségesek végrehajtottak és végre fognak hajtani.

A H.Res. 758 -as törvény, amit az amerikai képviselőház 2014.december 4-én jóváhagyott, (a szenátus még nem hagyta jóvá) nem más, mint szabad keretet biztosítani az amerikai elnöknek és a katonai főparancsnoknak a kongresszus jóváhagyása nélkül, szabad utat engedélyezve egy katonai konfrontációra az oroszok ellen.
A világ biztonsága a tét. Ez a történelmi szavazás valószínűség szerint világszerte milliók életét fogja befolyásolni. Erről természetesen a fősodratú média hallgat, és ez továbbra is fent áll.

A világunk, amit ismerünk, válaszút előtt áll. Moszkva az amerikai és a NATO fenyegetésre reagált. A határai veszélyben vannak. December 3- án az orosz katonai minisztérium bejelentette egy katona-politikai szervezet létrehozását, mely háború esetén a kormány tevékenységeit átveszi.

/Chossudovsky Prof./

Gyakorlatilag az USA és Oroszország felkészült a háborúra. Mindkét fél katonai irányítás bevezetését tervezi, csak egy problémájuk van, Európa, közöttük. Az európai katonai irányítás bevezetése hajszálon, illetve Európa-ellenes korrupt, cionista érdekeket kiszolgáló EU "irányításon" és a tagországok korrupt kormányain múlik. Az s. 2277-es USA törvény európai életbe léptetése azt fogja eredményezni, hogy az EU tagállamainak egy része nem fogadja el, és próbál semleges maradni, egy részük pedig az egyik vagy másik oldalhoz csatlakozna, de nincs "másik" oldal, ahogy "egyik" sem. Az s. 2277-es és a H.Res. 758-as USA törvények indoklásában olyan hazugságok szerepelnek, amelyekről a fél világ tudja, hogy pofátlanul koholt vádak, de igazából nem is ez a lényeges. A lényeg, hogy a cionisták Európát akarják elpusztítani és a maradványait felosztani. A "Molotov-Ribbentropp"-paktum mintájára ezúttal az USA és Oroszország között is készülhetett hasonló "Európa bőrére". Szerencsére ehhez katonának nevezett emberek is kellenek. Remélhetően ezek a mundérba bújtatott emberek, emberek maradnak egyenruhában is, és maguk és családjuk helyett elpusztítják az emberiség, honfi -és embertársaik embernek látszó ellenségeit... mi segítünk...

/Tulok/

Munkavállalók tízmilliói dolgoznak tisztességtelen feltételekkel, embertelen körülmények között, törvénytelenül.

A kiszolgáltatottság egy lelki börtön

A Földön minden embernek lehetősége kellene, hogy legyen olyan munkára, amelyből biztosíthatja alapvető megélhetését. Ennek elérésében a foglalkoztatásnak kulcsszerepe van. Ezért kell minden kormányt felhívni arra, hogy foglalkozzon többet a munkahelyteremtéssel. És nem akármilyen munkahelyek teremtésével, hanem tisztes munkahelyekével. Habár sokszor halljuk azt az érvet, hogy az országok nem engedhetik meg maguknak a magasabb béreket és jobb feltételeket, ezt a rövidlátó gondolatot hamar cáfolnák a hosszú távú eredmények. Ezért a legjobb mód a globális szegénység leküzdésére a tisztes munka. A tisztes munka fogalmát eredetileg az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (International Labour Organisation, ILO) vezette be a nemzetközi életbe, azon vita keretében, amelyet az ILO 185 tagországának képviselői 1999-ben, a nemzetközi szervezet átfogó, XXI. századi céljáról folytattak.
Ha ötvözi a versenyképességet és a társadalmi igazságosságot a tisztes munka, akkor a gazdasági és szociális fejlődés kéz a kézben halad, és ily módon tudatosan elkerülhető az országokon belüli és országok közötti gazdasági és szociális egyenlőtlenségek további elmélyülése- mondjuk mi. Amennyiben megvalósul ez a fejlődési út, annak eredménye, a tisztességes munka. Ez az egyén szintjén azt jelenti, hogy az embereknek lehetőségük van hasznos munkavégzésre, amely korrekt jövedelmet biztosít számukra. A munkakörülmények biztonságosak, és a szociális védelmi rendszerek megfelelő biztonságot nyújtanak a dolgozóknak és családtagjaiknak. Részt vehessenek a rájuk vonatkozó döntések meghozatalában, kifejezhetik véleményüket és szabadon szerveződhetnek érdekeik kifejezésére és megvédésére.
A tisztességes munka hiányára utal például, ha egy országban magas a munkanélküliség és a munkalehetőség hiánya miatt különösen nagy a szegénység, tömegesen és ismétlődően megsértik a munkavállalók jogait, hiányzik az alapvető jövedelembiztonság, a munkahelyeken bizonytalanság és félelem uralkodik, illetve akadályokba ütközik a szakszervezeti vagy munkáltatói szervezkedés, a tisztségviselők félnek a retorzióktól - mint Magyarországon. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) emlékeztetett egy közleményében: hogy százezrek nem találnak munkát, köztük sokan fiatalok - megfosztva ezzel a megélhetést biztosító jövedelemtől. Milliós azok száma, akik teljes munkaidőben foglalkoztatottként sem képesek biztosítani családjuk megélhetését. Ők a "dolgozó szegények", akik gyermekeiknek, a jövő generációjának sem képesek minőségi életet nyújtani. Ezért millió közeli azok száma, akik elhagyják az országot és talán a nemzetüket is a tisztességes bérezés reményében, ha már a külföldi munka sem leányálom. A megélhetés nehézségei mellett sok vállalatnál a növekszik a kiszolgáltatottság, az egzisztenciális kényszerrel visszaélő munkáltatói gyakorlat. Nem csak a közszférában dolgozók keserű kenyere ez, hanem terjed a versenyszférában is.


Várhegyi Kálmán

A technikailag fejlődő világ és a munkanélküliség összefüggései

A gőzgép megjelenése végleg leváltotta a lovakat a munka világában, emléküket csak a lóerő mint mértékegység jelzi. De vajon ugyanezt teszi-e a robotika és a minden területen hódító automatizálás az emberekkel is? A helyzet biztosan nem ilyen tragikus, de kétségtelen, hogy az Egyesült Államok elmúlt harminc éve - és mondhatjuk ezt nyugodtan az egész nyugati fejlett világra - a foglalkoztatás csökkenéséről szólt.

Itt még vennak emberek...itt meg már csak robotok

A hosszú távú statisztikai adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatottság csökken az USA-ban, mégpedig pont azokban az életkori szegmensekben, ahol az a leginkább fáj: a pályakezdőknél és a leginkább aktív 25–54 éves korosztályban. Az 55 év felettiek korcsoportján belül hiába emelkedik a teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya, a teljes munkaképes populációra vetített ráta 1994 óta csaknem 4 százalékkal csökkent. „Nagy vita alakult ki akörül, hogy a munkanélküliség növekedése strukturális vagy ciklikus jelenség-e – mondja Michael Temple, a Pioneer Investments amerikai hitelpiaci elemzésekért felelős igazgatója. Sokan úgy gondolják, az amerikai gazdaság stagnál, leállt az innováció, és a demográfiai tendenciák sem támogatják a fejlődést, ez az oka a munkahelyek csökkenésének. – Nézetünk szerint a demográfia valóban nem támogatja a foglalkoztatás bővülését, és némi ciklikusság is megfigyelhető, de a jelenség fő mozgatórugója minden bizonnyal az élőmunkát helyettesítő technológiai fejlődés” – mondja a Pioneer igazgatója. Temple szerint erre bizonyíték, hogy a munkaképes lakosság és a munkaerő-piaci részvételi arány csökkenése mellett az ipari kibocsátás és a GDP folyamatosan nő. Ez csakis robbanásszerű technológiai fejlődés, a munkaerő hatékonyságának ugrásszerű javulása mellett lehetséges.

A nagy kérdés inkább az, hogy a gépek munkaerőt kiszorító hatása miatt
az emberek végleg a pálya szélére kerülnek-e,
mint a gőzgép megjelenésével a lovak,
vagy a növekvő jólét új munkahelyeket teremt nekik?
„Azt biztosan tudhatjuk, hogy a tudásalapú munkakörökben rendkívüli változásokat hoz az internet és az automatizálás” – mondja az igazgató. Egyes becslések szerint a következő évtizedben a leginkább érintett irodai munkában, értékesítésben, oktatásban, illetve IT-munkakörökben az automatizálás világszerte 100 millió munkahelyet válthat ki, ami jelenleg évi 5-6 billió dollárjába kerül a gazdaságnak és a társadalomnak. Hasonló folyamat játszódik le a robotika révén a gyártósorokon. A robotok iránti kereslet az évtized végéig évi 8 százalékkal emelkedik. A jelenség mögött számos ok húzódik meg. A fő hajtóerő az, hogy a munkaerő költsége gyorsan nő, különösen azokban az országokban, ahova néhány évtizeddel ezelőtt éppen az olcsó munkaerő miatt települt ki a gyártás. Emellett fontos szerepet játszik a folyamatban az is, hogy az új robottechnológiák egyre olcsóbbak, így egyre kisebb beruházással egyre kisebb üzemek is képesek kiváltani az emberi munkaerőt. „Még így sem feltétlenül igaz, hogy mindez a munkanélküliség növekedéséhez vezet Amerikában” – mondja a Pioneer igazgatója. Az elmúlt hatvan év tapasztalatait áttekintve nem találtunk szignifikáns rövid távú összefüggést a kibocsátás és a munkanélküliség között. Laza negatív kapcsolat figyelhető meg csupán, amennyiben a nagy kibocsátásnövekedést produkáló évek után két évvel a munkanélküliség csökken, a kibocsátáscsökkenés utáni időkben viszont emelkedik. Temple szerint ez azt mutatja, hogy a nagy beruházások és fejlesztések idején a foglalkoztatottság ugyan visszaeshet, de az új technológia magasabb képzettségi szinteken munkaerő-keresletet generál, ami később kedvezőbbé teszi a képet. Ráadásul a munkaerő-piaci folyamatokat időről időre erős külső hatások zavarják meg. Az amerikai munkaerőpiacon a gyártókapacitások az ezredforduló előtti két évtizedben az olcsóbb munkaerőt kínáló és egyre jobban megnyíló Kína felé áramlottak. Ez a folyamat az elmúlt tíz évben egy technológiai áttörés miatt megfordult. „A palagáz-kitermelésről van szó, aminek a hatására az Egyesült Államokban látványosan csökkentek az energiaárak. Ez az ország versenyképességét rendkívüli mértékben növelte, főleg azzal párosulva, hogy eközben a klasszikus gyártási helyszíneken, mindenekelőtt Kínában egyre drágább lett a munkaerő” – véli Temple.

A Pioneer igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy az energiaköltségek csökkenése egy évtized alatt a világ második legversenyképesebb gyártási helyszínévé tette az Egyesült Államokat. Ma már csak Kína előzi meg, de költségelőnye a tíz évvel ezelőtti 14 százalékról 4 százalékra csökkent. Mindezek eredményeként meg is indult az ipar visszatelepülése az USA-ba, ami a Boston Consulting becslése szerint oda vezet, hogy az USA exportja az évtized végéig 70-115 milliárd dollárral emelkedik, és 2020-ra 2,5-5 millióval többen fognak a gyártásban dolgozni az országban, mint ma. Mindezek alapján esély van rá, hogy bár az USA foglalkoztatási adatai még elfedik, a valóságban erős pozitív fordulat előtt állunk a munkaerőpiacon. „Ez viszont magában hordozza azt a lehetőséget, hogy a Fed tovább tartja zéró szinten a kamatokat, mint gazdaságilag indokolt lenne, ami súlyos következményekkel járhat” – figyelmeztet a Pioneer igazgatója. Az időn túl is laza monetáris politika ugyanis buborékok kialakulásához, a tőke rossz allokációjához vezethet, ennek eredménye pedig a tőkeáttétel egészségtelen növekedése lehet, ami könnyen egy új krízis alapjává válhat.


Hírfigyelő Szolgálat

Mindennapi tüntetésünk add meg nekünk, ma.... Már mindenki tüntet?

Már mindenki tüntet, ez lassan betegséggé vagy divattá fajulhat, ami veszélyes és silány vagyis eredménytelen. Most az aktuális paciens a dohányjpar egy füst alatt, csak míg kiengedik a gőzt. Ugyanis nincs előremutató jel a kormány egyeztetési szándékáról vagy álláspontjának jelentős módosulásáról a dohányiparban foglalkoztatottakat érintő törvényjavaslatok kapcsán. Így a Dohányipari és Dohánykereskedelmi Dolgozók Szakszervezete (DDDSZ) december 15-e, hétfőre egész napos demonstrációt jelentett be - közölte a szakszervezet.
A Dohányipari és Dohánykereskedelmi Dolgozók Szakszervezete petíció és hivatalos levél formájában is jelezte már a döntéshozók számára aggodalmait, melyek ezidáig csupán csekély meghallgatásra találtak. Az érdekképviseleti szervezet azt írja: más módszer híján a végszavazás várható napján szinte a teljes várost megbénító autós demonstrációt indít a budapesti közutakon, illetve békés, álló demonstrációt hirdet a Parlament elé. Ezzel kívánják felhívni a képviselők figyelmét arra, hogy a benyújtott tervezetek több mint ezer ember munkáját és családjaik megélhetését veszélyezteti, és ne szavazzák meg az ezt kiváltó törvényjavaslatokat. A forgalomlassító felvonulásban közel 400 dohányértékesítésben használt jármű vesz részt, a Parlament elé pedig hozzávetőlegesen 1000 főt várnak.
Milyen jó.... Legalább a közrendészetnek van munkája jó pénzért, ha már mindenki mást bérszinten megnyírbálnak. A szakszervezet kéri a budapesti közlekedésben résztvevők megértését a demonstráció napján várható forgalmi korlátozások, torlódások miatt, és a zavartalan közlekedés érdekében felhívja figyelmüket a BKV kötött pályás eszközeinek használatára. A DDDSZ vár minden szimpatizánst, érintettet a békés tiltakozó akcióra a parlament elé.
A baj ezzel csak az, hogy ez egy-egy szegmense a dolgozóknak, szakterületeknek és így egyéni érdekérvényesítésként fogható csak fel és nem egységes nemzeti érdekként...ami pártrendszert dönthetne akár. De ezek a szakszervezetek valójában jól elvannak a pártérdekekkel és (káosz)rendszerrel szemben sincs semmi kifogásuk, csak zsebbe legyen a megfelelő pénz.

Gölöncsér Miklós

Félpályás beleszólás

December 15-én reggeltől félpályás útlezárásokat szerveznek országszerte a Liga szakszervezetek, amivel "tiltakoznak a kormány munkavállalókat hátrányosan érintő intézkedései, köztük a korkedvezményes nyugdíj eltörlése és a kafetéria többlet adóterhei ellen".
Gaskó István, a Liga Szakszervezetek elnöke szerdán egy sajtótájékoztatón jelentette ezt be, miután a szakszervezeti médiafelületeken jelezték, hogy a közeljövőben várható az útelzárások időpontjának bejelentése. A megmozduláshoz csatlakozik a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, a Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete (Médosz), a Mentő Dolgozók Önálló Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete, illetve a Mozdonyvezetők Szakszervezete. Gaskó István szerint a szakszervezetek nem szívesen mennek az utcára, "természetes alkuhelyük a munkahelyen van".
Valóban azt látni, hogy a szakszervezetek nem nagyon mennek utcára. Pontosabban, akár ki is jelenthető, hogy nem nagyon erőltették a munkavállalók érdekképviseletét, ameddig a Demokratikus Koalíció be nem jelentette, hogy ki akarják kényszeríteni az előrehozott választásokat, és ennek érdekében egyeztetéseket fognak kezdeni a szakszervezetekkel.
Azóta a szakszervezetek igen aktívak lettek. Mindenféle problémáik lettek a munkavállalók jogaival, munkakörülményeivel, - mondtatni, kezdtek visszatérni ahhoz a tevékenységükhöz, amiért szakszervezetnek nevezik őket. Természetesen, a választásokat megelőzően, a munkavállalói érdekképviselet számára előnyös időszakban semmiféle félpályás útlezárás nem volt, sőt, hallani se nagyon lehetett arról, hogy szakszervezetek léteznek.
Most azonban, hogy a radikális atlantisták elveszítették a választásokat és megkezdték a civil látszatú megmozdulások szervezését a kormány megdöntésére, a szakszervezetek újra előkerültek.
Hídfő.net.ru | Gyurcsány a majálison
Most miért nem hallgatnak, ebben a helyzetben, amikor a kormányra egyszerűen semmilyen nyomást nem tudnak kifejteni? Korábban miért nem cselekedtek, amikor lehetőség lett volna nyomást gyakorolni, mert akkor még tét volt a pártok által kapott szavazatok száma? (Most nincs semmi tét. Ha lesz is előrehozott választás, azt 2016-ra tervezik.)
A válasz igen egyszerű: ez egy hangulati előkészítés. December 16-án nagy-nagy összevont látszatcivil tüntetés készül Budapesten. Ha előtte a fél ország megbénul egy napra, az azt a látszatot kelti, hogy most aztán készül valami. Pedig az ilyen félpályás lezárások többnyire abban folytatódnak, hogy másnap mindenki visszamegy dolgozni, és a média is elfelejti a dogot. Egyetlen haszna tehát, hogy attól egy-két napra kormányellenesebb hangulat legyen az országban. Gyurcsány Ferencnek adnak ajándékot a szakszervezetek, nem a munkavállalók érdekeit képviselik. Vajon a vezetőik mennyit kaptak érte?

http://www.hidfo.net.ru/2014/12/10/felpalyas-beleszolas

Medvegyev: a Déli Áramlat leállításáról

Dimitrij Medvegyev orosz miniszterelnök ma egy televíziós interjú során kifejtette, a Déli Áramlat projekt leállítása mögött az áll, hogy Bulgária az Európai Unió és az Egyesült Államok nyomásának engedve nem adta meg az építési engedélyeket. Medvegyev szerint Bulgária nem mint független ország folytatott tárgyalásokat a projektről, hanem mint az EU egy szokványos tagállama, amire nyomás nehezedik Brüsszel részéről.
Hídfő.net.ru | Dimitrij Medvegyev
A bolgár kormány több alkalommal kifejezte támogatását a projekt megvalósulására vonatozóan. Azonban az utóbbi időben néhány hetente változtatta állásfoglalását, és Washington keze is benne van abban a döntésben, amit a bolgár kormány végül meghozott.
Washington aktívan beleavatkozik a kelet-európai országok politikájába, ráadásul olyan mértéktelen módon, hogy az az üzleti kapcsolatokra kiterjed. Az Egyesült Államoktól több mint tízezer kilométerre egy nemzet nem hozhatott független döntést arról, hogy egy másik országgal milyen gazdasági kapcsolatot kíván kiépíteni, hanem végül az amerikai tevékenység határozta meg a döntéshozatalt.

http://www.hidfo.net.ru/2014/12/10/medvegyev-deli-aramlat-leallitasarol

Miért vett az amerikai pénzügyminisztérium több ezer túlélő készletet a bankfelügyelet számára?

Az elmúlt években rendszeresen olvashattunk arról, hogy az Egyesült Államok különböző állami és rendvédelmi szervei, élükön a belbiztonsági minisztériummal (DHS), hihetetlen mennyiségű lőszert, tüntetések leveréséhez szükséges felszerelést és katonai járművet vásárolt.
Bár az amerikai katasztrófavédelmi szervek semmilyen nyilatkozatot nem tettek mostanában, a különböző hadgyakorlatokból és szimulációkból sokan arra következtetnek, hogy akármire is próbál felkészülni az amerikai kormány, az valami komoly esemény lehet.
Természetesen az egyik lehetőség, ami sokakban felmerül, az amerikai gazdaság összeomlása, míg mások inkább egy kibertámadástól tartanak. Igazából a dominókat elindító momentum beazonosítása nem is annyira fontos, hiszen ilyen horderejű események csakis akkor indulnának el, ha már minden készen áll a fináléhoz, gyújtózsinórból pedig nincs hiány.
A lényeg, hogy a hatóságok készülnek valamire, aminek legújabb bizonyítéka, hogy az amerikai pénzügyminisztérium, aminek legfontosabb feladatai közé tartozik az államadósság és a bankrendszer felügyelete, 200.000 dollár értékben rendelt túlélőkészleteket a bankfelügyelet 3814 dolgozója számára.
A megrendelés célja nem világos. A ZeroHedge szerint a túlélőkészletekből minden amerikai nagybank kap majd, köztük a Wells Fargo, a JP Morgan Chase, a Citigroup és a Capital One bankokkal.
48hour-emergency-kit
A készlet tartalma arra enged következtetni, hogy a pénzügyminisztérium egy olyan eseményre számít, amely során 24-48 órára megszakadhat a kapcsolat alkalmazottaival.
A készlet egyebek mellett tartalmazni fogja a következőket:
 • Övtáska vagy hátizsák (amelyben minden tétel elfér),
 • 2400 kalóriás energiaszelet (legalább 5 éves eltarthatósági idővel),
 • 3 palack 2,5 dl-es víz (legalább 5 éves eltarthatósági idővel),
 • 50 darab víztisztító tabletta,
 • Többször használható napelemes takaró,
 • Védőmaszk (porszűrésre),
 • Kapucnis köpeny,
 • 12-órán át világító fényrúd,
 • 1 pár gumikesztyű,
 • Nyakba akasztható síp,
 • 33 darabos elsősegély készlet,
 • Nedves kéztörlő,
 • Dinamóval tölthető AM/FM rádió,
 • Levegőszűrő maszk.
Miért?
Tudnak valamit, amit mi nem? És miért pont a bankfelügyelők kapnak túlélőkészletet?
Az biztos, hogy munkájuknak köszönhetően tisztában vannak az amerikai gazdaság és pénzrendszer kényes helyzetével. Tavaly például, az adósságplafon megemelése körüli huzavonában, figyelmeztetést adtak ki, ami szerint több generáción át tartó katasztrófa sújthatja az Egyesült Államok gazdaságát, ha a kormánynak nem sikerül újabb hitelhez jutnia.
gethomebagMiközben a kétnapos túlélésre tervezett csomagok a legalapvetőbb tételeket tartalmazzák csupán, érdekes tényező, hogy azokat éppen a bankfelügyelőknek szánják. A prepper közösség az ilyen készleteket „Bug Out Bag”-nek vagy a helyzettől függően „hazáig kitartó táskának” (get home bag) nevezi.
Valaki a kormány magasabb köreiben úgy tűnik, látja, hogy milyen veszély fenyegeti az Egyesült Államokat és bár a felkészülés általánosságban véve dicséretes dolog, látva az egyre erősödő társadalmi elégedetlenséget, a rogyadozó gazdaságot és a Fed háttérbevonulását, az időzítés igen „különös”.
Források: shtfplan.com, zerohedge.com, freebeacon.com
http://idokjelei.hu/2014/12/miert-vett-az-amerikai-penzugyminiszterium-tobb-ezer-tulelo-keszletet-a-bankfelugyelet-szamara/

Hongkong: felszámolják a tüntetések gócpontját

Hongkong kormányzója felszólította a liberális demokráciáért tüntetőket, hogy kerüljenek el minden szükségtelen konfrontációt a rendőri erőkkel, akik csütörtökön elkezdik eltávolítani az általuk felállított sátortábort, és azonnali kényszerítő intézkedést alkalmaznak mindenki ellen, aki ellenáll a műveletnek.
A kormányzó 20 órát adott a demokráciapárt tüntetőknek, hogy összepakolják valamennyi ingóságukat és elhagyják a kormánynegyed melletti nagyteret. A sajtóközlemény emlékeztet, hogy a demokráciapárti tüntetők illegálisan foglalták el a köztereket és utakat, így a rendőrség 20 órán belül megkezdi a kiszorításukat. A demonstrálók azóta "visszatérünk" feliratú plakátokat tartanak, jelezvén, hogy nem fognak összeütközésbe keveredni a rendfenntartással, elhagyják a teret, és majd a későbbiekben újra összegyűlnek.
Hídfő.net.ru | Színes forradalom
Hongkongban szeptemberben kezdődött meg a tüntetési hullám az ellen, hogy a kormány nevezi ki a helyi kormányzókat. A tüntetők ehelyett liberális demokráciát akarnak, ahol minden vezetőt közvetlenül választhatnának meg. A későbbiekben a tiltakozóknak a 2017-es elnökválasztásokon induló jelöltek hátterének kivizsgálásával is problémájuk lett, és "szabad választásokat" követeltek. Az eseménysorozatban már számos letartóztatás és kisebb összecsapások történtek. A hongkongi rendőrség többnyire csak a provokátorokat emeli ki a tömegből, így a tüntetések nagy része békés maradt és nem alakult ki olyan fegyelmezetlen, véletlenszerű pusztítás, mint a nyugati országokban szerveződő tüntetések után szokott.
Hongkong 1997-ben nyerte el hivatalosan is függetlenségét, korábban több mint 100 éven át brit gyarmat volt. Ma egy autonóm, adminisztratív régió Kínán belül, garantált gazdasági, jogi és politikai önrendelkezéssel, az "egy ország, két rendszer" elv alapján.

http://www.hidfo.net.ru/2014/12/10/hongkong-felszamoljak-tuntetesek-gocpontjat
allasfoglalas

Vízbefojtás, pofozás, alvásmegvonás, stb… – CIA-kínvallatások

Vízbefojtásos kényszervallatás - Fotó - minnpost.com
Vízbefojtásos kényszervallatás – Fotó: minnpost.com

Végkövetkeztetés: A kínzás nem volt hatékony információszerzési eszköz a terrorelhárításban!

Hazudtak a módszerekről mindenkinek. Megtehették, mert ők állam, az államban.

A szenátus szerint a CIA módszere a beismertnél kegyetlenebb volt.

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) az általa elismertnél “sokkal kegyetlenebb” módszereket alkalmazott az al-Kaida feltételezett tagjaival szemben, a “fokozott vallatások” során, ezekkel kapcsolatban rutinszerűen félrevezette a kormányzatot és a kongresszust, a kínzás ráadásul nem volt hatékony információszerzési eszköz a terrorelhárításban – állapítja meg az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága kedden ismertetett jelentésében.
A dokumentum szerint a CIA titkos börtöneiben George W. Bush elnöksége alatt legalább 119 személyt tartottak fogva (korábban a kémszervezet 98 foglyot ismert el), akik közül 39-et vetettek alá a vitatott vallatási módszereknek. A vallatás legalább egy emberéletet követelt: a leláncolt fogoly kihűlt. Több más fogvatartottat a kimúlás határáig gyötörtek.
A foglyokat több hetes alvásmegvonással, pofozással, falhoz láncolással, a mennyezetre meztelenül való felfüggesztéssel, szűk helyre való bezárással, alsó beöntéssel, jeges fürdővel, szexuális erőszakkal és halállal való fenyegetéssel, valamint több mint három személy esetében a vízbe fojtás imitálásával vallatták.
Ez utóbbi eljárást például Hálid Sejk Mohameddel szemben, aki a 2001. szeptember 11-i terrortámadások állítólagos kitervelője volt, és aki 2002-ben lefejezte Daniel Pearl amerikai újságírót, 183 alkalommal alkalmazták. A vallatás többeknek pszichikai károsodást okozott.
A módszerek egy részét az igazságügyi minisztérium jogászai – egyebek között a vízbefojtás imitálását is – jóváhagyták, másokat nem. A kínzás néha annyira kegyetlen volt, hogy a CIA alacsonyabb beosztású alkalmazottjai kezdeményezték annak felfüggesztését, ám vezetőik a folytatásra utasították őket. Az ügynökség több tagja megkérdőjelezte a kegyetlen módszerek célravezetőségét és törvényességét, de a központ nem engedett.
A jelentésből kiderült, hogy a vallatási eljárás végrehajtóit 80 százalékban megbízási szerződéssel alkalmazták, az eljárásokat két külső pszichológus dolgozta ki (akiknek a cége 80 millió dollárt számlázott a kormánynak), hogy a CIA többnek is nyomát vesztette a 119 fogolyból, és hogy közülük többeket tévedésből fogtak el, zsarolási szándékkal vagy más rabok koholt vádjai alapján tartottak fogva…
Dianne Feinstein demokrata párti bizottsági elnök szerint a CIA és más hivatalos személyek Bush elnököt, Dick Cheney alelnököt, Donald Rumsfeld védelmi és Colin Powell külügyminisztert is félrevezették a módszerekkel kapcsolatban.
“A fogalom bármely mindennapi értelmezése szerint a CIA foglyait megkínozták” – jelentette ki Feinstein.
Barack Obama elnök a dokumentum közzétételét követően azonnal elítélte “az amerikai értékekkel összeegyeztethetetlen” módszerek alkalmazását, amelyek szerinte nem szolgálták sem a szélesebb értelemben vett terrorelhárítási erőfeszítéseket, sem az amerikai nemzetbiztonsági érdekeket. Obama közleményében leszögezte, hogy elnökként meg fogja akadályozni az eljáráshoz való visszatérést.
John Kerry külügyminiszter közleménye szerint a jelentés közzététele ismételten azt bizonyította, hogy Amerika egyik erőssége éppen a demokratikus rend azon képessége, hogy felismerje, elismerje a hibáit és hogy változtasson az irányvonalán.
John Brennan, a CIA jelenlegi igazgatója nyilatkozatban ismerte el, hogy a titkos fogva tartások és a vallatások során követtek el hibákat, de vitatta az általa “hiányosnak és szelektívnek” nevezett jelentésnek azon megállapítását, miszerint a program ne lett volna hatékony. Azt állította, hogy annak segítségével merényleteket sikerült megakadályozni.
Ezzel ellentmondott a vizsgálat azon, 20 eseten alapuló állításának, miszerint a kínzásnak nem volt szerepe a terrorista merényletek leleplezésében, az al-Kaida vezetőinek elfogásában – de még Oszama bin Laden felkutatásában sem.
A szenátusi bizottság szerint a kínzás hatékonyságával kapcsolatos állítások még a CIA belső dokumentumainak is ellentmondtak…
A kedden nyilvánosságra hozott dokumentum a CIA 6 millió iratán és egy 40 millió dollárt felemésztő, öt évig tartó vizsgálódáson alapuló, 6700 oldalas szenátusi jelentésnek mintegy félezer oldalas, cenzúrázott kivonata. A jelentést 25 évre titkosították.
A dokumentum nyilvánosságra hozatalát megelőzően megerősítették az Egyesült Államok külföldi képviseleteinek, bázisainak és egyéb létesítményeinek őrizetét.
George W. Bush 2002-ben titkos határozatban hagyta jóvá a CIA eljárását, amelyet az elnök “humánusnak” és törvényesnek nevezett, és amelyről először csak 2006-ban kapott jelentést. Annak az évnek a szeptemberében elrendelte a titkos börtönök bezárását és a foglyoknak a guantánamói fogolytáborokba történő szállítását.
A vízbe fojtást imitáló eljárás (waterboarding) alkalmazását már 2003-ban leállították, de a többi kényszervallatási módszert csak Barack Obama 2009-ben történt hivatalba lépését követően szüntették meg. A CIA 2005-ben megsemmisítette a kínvallatásokról készült videofelvételeket.
MTI – Szabad Riport

Szibériai tankolás megoldva

Hát Szibériában lehet hogy nincsenek olyan sűrűn az utak mellett a benzinkutak – mint mondjuk Ukrajnában vagy Oroszország európai részén – dehát autózni kell! Az autóhoz meg üzemanyag kell.
Van viszont a tajgában fa! Ezt ismerte föl egy szibériai lakos, és addig – addig fúrt – faragott, amíg összebarkácsolt egy fatüzelésű autót. Fával működteti. De megy ez szénnel is! – csupán szűrő kérdése az egész – vallja büszkén a konstruktőr. Persze az elv régóta ismert, és ő ezt a gyakorlatba ültette át 2014 – ben.
niva1
A gazdaságosság mindenekelőtt! – lehet csinálmányának mottója. A legutóbbi “tankolása” 700 rubelba került. Ennyi pénzért vásárolt 6 tonna faforgácsot egy környékbeli fűrészüzemben. Ez – véleménye szerint 60 ezer rubelnyi benzin árával egyenlő. (A 700 rubel az kb. 3500 magyar forint, a 60 ezer pedig 300 ezer! Nem mindegy!)
niva2
Fatüzeléssel a maximális sebessége a konstrukciónak 90 kilométer / óra. Egy százhúsz kilométeres túrához elegendő 15 kiló fa! Százszor olcsóbban üzemel igy a Niva, mintha benzin működtetné. Azon kívül van még egy praktikus előnye a dolognak – súgta meg Kirill – a feltaláló. Ha hosszabb útra megy az ember, nem kell mást megnézni, minthogy van – e tapor az autóban?
niva3
Ha van – bátran el lehet indulni! Nem kell állandóan az üzemagyagmutatót lesni. Hopp! Ott egy fa! Tankoljunk hát!
niva4
De azért hozzátette: a rendőröket jobb kerülni. Valami oknál fogva nem nagyon dijazzák az ötletét! (Azazhogy: nagyon is díjazzák!)
niva5
Ugyanis nem szabványosított szerkezetről van szó ezesetben.

(Forrás: http://www.kp.ru/daily/26317/3196632)

Ne hagyd magad átverni!

banker-pig-19762682- Levélben értesítik az ügyfeleket az elszámolásról és a forintosításról -

SzRTI: Nagyon szabályszerű lesz minden. – Elméletben legalábbis.

- Hír és kérdések -
Figyelem: Pénzügyi szakszöveg következik a devizahitelek elszámolásáról, – de a devizahitelesnek át kell rágnia magát ezen, sőt, kívülről kell fújni az egészet, – hogy sikeresen tudjon védekezni a bankár disznók rafináltságai ellen.
Mert ugye egy percig sem gondolta-e bárki is, – hogy ezek valaha is megjavulnak?
Nos, hát:
MTI: “Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a múlt héten elfogadta a fogyasztók tájékoztatásáról szóló jegybanki rendeletet is, amelynek célja, hogy az elszámolásról és a forintosításról szóló értesítéseket valamennyi pénzügyi intézmény azonos elvek alapján készítse el, az elszámolás, a szerződésmódosítás és az erről való tájékoztatás szabályszerű legyen. A devizahitelesek jövő tavasszal levélben kapnak majd értesítést az elszámolásról és a forintosításról.
Bethlendi András, az MNB fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatója a jegybank keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a két elszámolási törvény és a kapcsolódó jegybanki rendeletek a tisztességtelen banki magatartásból fakadó fogyasztói károkat – ezek összege mintegy 1000 milliárd forint – kívánják rendezni. Fontos az is, hogy a fogyasztók a jövőben érthető, átlátható, tisztességes árazású hiteltermékekhez jussanak, ezt szolgálja a fair bankolásról rendelkező jogszabály. Végül, a háztartások árfolyamkockázatának megszüntetése érdekében forintosítják a jelzálogfedezetű devizahiteleket.
Az elszámolási törvény hatálya alá nem tartozó – 2010. november 27. után folyósított – hitelek esetében a jegybank vizsgálja az általános szerződési feltételeket (ászf), és a tisztességtelenség gyanúja esetén közérdekű keresetet indít. Az MNB arra számít, hogy sok ilyen per lesz.
A fogyasztóknak az elszámolásról és a szerződésmódosításról küldött levél az elszámolással kapcsolatban tartalmazza majd a tisztességtelenül felszámított összeget; a jóváírt, beszámított, kifizetendő összeget; az elszámolás előtti és utáni adatokról szóló tájékoztatást (lejárt tartozás összege, gyűjtőszámla hitelből, áthidaló kölcsönből eredő tartozás, nem esedékes tőketartozás); a hiteltörténeti adatokat (külön mellékletben) és a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást – ismertette Freisleben Vilmos fogyasztóvédelmi igazgató.
A szerződésmódosítással összefüggésben benne lesznek a levélben a szerződésmódosulás előtti és utáni adatok (nem esedékes tőketartozás, lejárt tartozás, gyűjtőszámla hitelből eredő tartozás, éves kamat, kezelési költség, kamatperiódus időtartama, az új kamatperiódus kezdő időpontja, törlesztőrészlet, a szerződésmódosulást követően fizetendő törlesztőrészlet első esedékessége, kölcsönszerződés lejárata). Része lesz a szerződésmódosulás lényegi elemeiről készített összefoglaló, az új törlesztőrészleteket tartalmazó táblázat, a felmondási jogról és a szerződésmódosulás mellőzésére irányuló lehetőségről szóló figyelemfelhívás, valamint tájékoztatás és a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatás is.
Az elszámolásokat különböző időpontokban küldik meg a fogyasztóknak. A devizaalapú szerződések esetében március 1. és április 30. között kapják meg a hitelesek, kivéve, ha bankjuk peres eljárása 2015. március 1. után fejeződik be, mert akkor a per befejezését követő 60. napig.
A forintalapú, továbbá devizaalapúnak nem minősülő devizahitelek esetében 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között kell megküldeni az elszámolásokat, ha pedig a polgári peres eljárás augusztus 1. után fejeződik be, a befejezést követő 60. napig.
A végtörlesztett fogyasztóknak 2015. november 30-ig kell megküldeni az igényelt elszámolást, az MNB arra számít, hogy többségüknek nem jár vissza pénz az elszámolás után.
Amennyiben a Nemzeti Eszközkezelő (NET) a pénzügyi intézmény elszámolási kötelezettségének teljesítése előtt megvásárolta az ingatlant, az utóbbinak nem kell elszámolnia a fogyasztóval, egyébként igen.
A fogyasztót megillető összeget az élő és a követeléskezelő által nyilvántartott szerződések esetében először a gyűjtőszámla terhére (amennyiben van), majd elsősorban a költségre, azután a kamatra, végül a tőketartozásra kell elszámolni. A költség, kamat és tőketartozás elszámolási sorrendje változhat, amennyiben a fogyasztónak az kedvezőbb, és lejárt tartozása van.
A megszűnt kölcsönszerződések esetében a fogyasztó bankszámlán vagy pénztári kifizetéssel kézhez kapja az elszámolást a szerződés megszűnésekor nem volt fennálló, lejárt tartozása. Ha azonban volt, először a tartozást egyenlítik ki, s a megmaradó összeget kapja meg az ügyfél.
Amennyiben valakinek megváltozott az értesítési címe, a devizaalapú kölcsönszerződések esetében 2015. február 1-jéig, a forintalapú és a deviza kölcsönszerződések esetében pedig 2015. július 1-jéig célszerű ezt bejelentenie.
Annak, akit kifizetendő összegről értesítenek, az elszámolás kézhez vételétől számított 30 napon belül kell bejelentenie a fizetési bankszámlaszámot a követeléskezelő által nyilvántartott, valamint megszűnt kölcsönszerződések esetében, ha pedigcs bankszámlája, az elszámolást végző pénzügyi intézménynél.
A jelzálog fedezete mellett nyújtott végtörlesztett kölcsönök esetében március 1-31. között lehet elszámolást igényelni.
A kölcsön forintra átváltásának és a kamatszabályoknak a mellőzését a módosuló jelzálogkölcsön-szerződés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet kérni.
A fogyasztók részletes elszámolást igényelhetnek, amit a pénzügyi intézmény, illetve a követeléskezelő 5 munkanapon belül köteles rendelkezésére bocsátani.
A panaszt a pénzügyi intézményhez kell benyújtani az elszámolási és forintosítási információkat tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon, vagy a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. Amennyiben a fogyasztó nem elégedett a válasszal, vagy 60 napon belül nem kapott választ, a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) fordulhat panaszával.”
SzRTI: Néhány kérdés: Vajon meghosszabbítják-e a kilakoltatási moratóriumot március 1-től?
Vajon mely esetben folynak tovább a végrehajtási eljárások, – s mely esetben nem?
Vajon megálljt tudnak-e parancsolni az interneten arctalanul folyó ingatlanárverezéseknek, – s a befektetési célú olcsó és tömeges lakásvásárlásoknak, – a devizahitelesek rovására?
Ceterum Censo: És a számlaadósokkal mi lesz?
Szabad Riport

Az USA újabb flottát küld Európába

Az Egyesült Államok megduplázza a Spanyolországban, a Rota haditengerészeti bázison állomásoztatott flottáját. Az újabb haderő-átcsoportosítást azzal indokolják, hogy "megvédik Európát egy lehetséges iráni rakétatámadástól".
Az USA védelmi minisztériumának szóvivője szerint "ezek a hajók arra lesznek használva, hogy ellássák azokat a feladatokat, amit az USA Európa rakétavédelmében vállalt, és része a European Phased Adaptive Approach programnak, ami Európát védené egy Iránból érkező ballisztikus rakéta támadástól." Emellett visszavonnak a spanyol kikötőbe négy, Aegis rendszerrel felszerelt hajót, amit azzal indokolnak, hogy így 10 napra csökken az az időtáv, amíg szükség esetén átszelik az Atlanti-óceánt. A szóvivő szerint ezzel a NATO maximalizálja a műveleti hatékonyságot az Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren, valamint lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy széleskörű haditengerészeti tevékenységet folytasson, beleértve a rakétavédelmet, és a NATO-beavatkozások támogatását.
Az Egyesült Államok azzal az ürüggyel állomásoztat flottát Európában, hogy megvédje Európát olyan fiktív veszélyektől, mint az Észak-Koreából vagy Iránból érkező rakétatámadás. Ezek a "védelmi jelleggel" Európában állomásoztatott hajók időről időre megjelennek olyan háborús gócpontok környékén, ahol az USA nyomást akar gyakorolni a nyugati felforgatás alatt álló térségi országra, például Szíria partjai mentén, vagy a Fekete-tengeren.
Hídfő.net.ru | Atlanti flottaAtlanti flotta - ahol ma is lenniük kellene, vagyis az USA partjainál
http://www.hidfo.net.ru/2014/12/10/az-usa-ujabb-flottat-kuld-europaba
Már a skótok is medvefrásztól szenvednek

A BBC szerint a kutatás a múlt hónapban kezdődött, miután bejelentések érkeztek arról, hogy helybéliek egy tengeralattjáró periszkópját vélték látni a brit nukleáris Trident tengeralattjáró-flotta skóciai támaszpontja közelében.
Ismeretlen tengeralattjárót kerestek napokig a NATO repülőgépei Skócia nyugati partjainál.
A BBC szerint a kutatás a múlt hónapban kezdődött, miután bejelentések érkeztek arról, hogy helybéliek egy tengeralattjáró periszkópját vélték látni a brit nukleáris Trident tengeralattjáró-flotta skóciai támaszpontja közelében.

A brit védelmi minisztérium csak annyit közölt kedd este, hogy tenger feletti járőrözésre alkalmas repülőgépek „korlátozott időtartamú” nagy-britanniai állomásoztatására kért több szövetséges országot. A minisztériumi közleményben nem esik szó arról, hogy ezek a repülőgépek idegen tengeralattjárót kerestek volna, de a BBC és az Aviation Week című repülési-katonai szakkiadvány hírportáljának egybehangzó kedd esti értesülése szerint ez volt a Nagy-Britanniába vezényelt NATO-kontingens feladata.
A médiaértesülések szerint a múlt héten véget ért keresésben az amerikai haditengerészet két P-3 Orion repülőgépe, a kanadai légierő egy CP-140 Aurora típusú gépe, valamint a francia haditengerészet egy Dassault Atlantique 2 repülője vett részt.
Nagy-Britanniának jelenleg nincs ilyen feladatok elvégzésre alkalmas repülőgépe, mivel a 2010-ben kezdődött átfogó stratégiai, védelmi és biztonsági felülvizsgálat keretében a brit kormány leszerelte a korábban tengeri járőrözésre is használt Nimrod felderítő légiflottát.
Arról nincs értesülés, hogy sikerült-e bármilyen tengeralattjárót azonosítani a vizsgált térségben.
Néhány hete Svédország partjainál folyt kiterjedt kutatás, miután a svéd haditengerészet idegen tengeralattjárók jelenlétére utaló jeleket észlelt.
Az utóbbi hetekben számos alkalommal fogtak be célkövetésbe a brit királyi légierő (RAF) repülőgépei Nagy-Britannia felé tartó orosz katonai gépeket, de ezek a repülőgépek egyszer sem sértették meg a brit légteret.
A brit királyi haditengerészet is több ízben orosz hadihajók nyomába szegődött Nagy-Britannia közelében, de incidensek ezekben az esetekben sem történtek.
(MTI)
Bal-Rad komm: Őfelsége skót alattvalóira is átragadt a balti és svéd kór. Medvefrász a neve! A szemeket támadja. A látást. Rettenetes látomások gyötrik a kórban szenvedőket. Minden valószínűség szerint orosz tengeralattjárókat VÍZionálnak. Periszkópokat. A rettenetes orosz armada így borzolja már hónapok óta a NATO alattvalók kuszált idegeit. De hogy a fene egye meg ezeket az orosz tengeralattjárókat! Nem leli őket senki – semmi kereső! Pedig nagyon kutakodnak utánuk. Legalább annyira, mint Nessy után. Tudják olvasóink ki az a Nessy? Hát a Loch Ness szörnye! Az a tavi szörnyeteg. Amelyről már azt is terjesztik, hogy kijár a tengerre! Lehet hogy Nessyt látták? Annak a fejét? Nem is periszkópot?

Újraindult a gázszállítás Ukrajnába

Ukrajnába kedden újra megkezdődött az orosz gázszállítás, napi szinten 43,5 millió köbméter gázt fognak szállítani az országba. Az Ukrtranszgaz szóvivője szerint a gázmennyiség a lakosság mindennapi szükségleteinek fedezésére lesz felhasználva.
Hídfő.net.ru | Gáz láng
A Gazprom szintén megerősítette az információt. A gáztranzit újraindítását eredetileg december 11-re tervezték, az ukrán fél kérésére kezdték el korábban. Ukrajna energiaellátását a nyugati országok nem tudták megoldani, jelenleg újra Oroszországból importálják a földgázt, szenet és áramot.
Ukrajna június 16 óta nem jut orosz földgázhoz, mert a Kijevben lezajlott nyugati puccs kezdete óta 8 hónapon át nem fizettek a megkapott gázmennyiségért. A puccs az EU-párti civil tüntetésekkel kezdődött 2013 novemberében, onnantól februárig már semmit nem fizettek a Gazpromnak. Oroszország a gázszállítás újraindításának feltételeként az adósság törlesztését szabta és az előrefizetéses rendszert, vagyis tegnaptól csak azt a gázmennyiséget kapják meg, amit előre kifizetnek. Kijev november 5-én kifizetett a Gazpromnak 1,45 milliárd dollárt, ami a szállítás újraindításának előfeltétele volt.
Az előrefizetéses rendszert szintén betartja az ukrán fél, mert nem tehet mást. A Gazprom vasárnap megerősítette a hírt, hogy Ukrajna kifizette a 378 millió dollárt a decemberben szállítandó 1 milliárd köbméter gázért, emiatt indítják meg a szállítást.
Az Európai Bizottság, Kijev és Moszkva közti tárgyalások eredményeként Kijev rendezi tartozásait, előrefizetéses rendszerben fizet, cserébe márciusig zavartalan lesz a gázszállítás Ukrajnába és Európába. Ez az úgynevezett "téli gáz-csomag", amiről a háromoldalú tárgyalásokon állapodtak meg.
Ukrajna 378 dollárt fizet ezer köbméter gázért, és a gázszállítás folytatásának feltétele, hogy az ütemtervnek megfelelően még 2014 vége előtt kifizeti a fennálló 3,1 milliárd dolláros tartozását is. Ha ezt nem teszi meg, tél közepén újra leállhat a gázszállítás.

http://www.hidfo.net.ru/2014/12/10/ujraindult-gazszallitas-ukrajnaba

Nem zörög a haraszt…már Belgium is hazavinné külföldön lévő aranyait

Szemmel láthatóan megindult a helyezkedés az arany körül: Németország és Hollandia után Belgium is azt vizsgálja, hogyan hozhatná haza Londonból aranyrúdjait. Egyre többen szeretnék tisztázni, hogy megvan-e még a kölcsönadott aranyuk. Ha ez tömegessé válik és kiderül, hogy mégse mindegyik aranyat tudják kiadni, abból érdekes helyzet alakulhat ki.
rúd
A jelet a németek már 2012-ben megadták. Akkor a Bundesbank bejelentette, hogy – engedve az euróválság miatti belpolitikai nyomásnak – a New York-i Federal Reserve-nél lévő 1528 tonnás készleteiből – ami a teljes német tartalék közel felére rúg – 300 tonnát 2020-ig hazaszállíttatnak, s ugyanígy tesznek a Banque de France párizsi trezorjaiban összesen tárolt 374 tonnával is. Igaz, tavaly júniusban – némi meglepetést keltve – Németország úgy döntött, mégsem nyúl a New York-ban tárolt aranykészletei egy részéhez, mondván, azt biztonságban tudhatja, ezzel már elindította a lavinát. Hiszen visszakozásával a Merkel-kormány csak erősítette azokat a pletykákat, miszerint talán nincs meg hiánytalanul a németek aranya.
A hollandok azt követően repatriálták néhány hete 122,5 tonnányi sárga nemesfémeiket az USA-ból, hogy Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldali Front National vezetője nyílt levélben kérte Christan Noyertől, a Banque de France kormányzójától a gallok külföldön tárolt aranyainak hazaszállíttatását, s most Belgiumon a sor. Vajon ki lesz a következő? Nagyon úgy tűnik, az eurózóna többi tagja is előbb-utóbb bejelentheti igényét – legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy nemrégen közzétették, tartalékaikon belül növelni kell az arany arányát. Idén május 19-én pedig az Európai Központi Bank és 20 európai jegybank aláírta a negyedik Central Bank Gold Agreement-et, mely kimondja, hogy a szeptember 27-étől számított öt éven belül nem szándékoznak jelentősebb mennyiségű aranyat értékesíteni.
(profitline)
Bal-Rad komm: “…Idén május 19-én pedig az Európai Központi Bank és 20 európai jegybank aláírta a negyedik Central Bank Gold Agreement-et, mely kimondja, hogy a szeptember 27-étől számított öt éven belül nem szándékoznak jelentősebb mennyiségű aranyat értékesíteni…” – mert esetleg megtudták, hogy…NINCS IS?! (Ez csak egy kérdés.)
Bizonyos “pletykák” szerint az aranyat a tulajdonos – vagy annak megbízottja – akkor látta utoljára, amikor a trezorba betolták! (Adott esetben akár lehet ennek már közel hetven éve is!) Ugyanilyen “pletykák” szerint ha mégis akadt volna egy – két kíváncsiskodó, aki meg akarta nézni az ő aranyát, letett az ötletről. Nem sokkal a megnézési óhajának közlése után – de még a megtekintés előtt – elhalálozott! Természetesen természetes halállal halt!
Mindettől függetlenül , olvassuk csak el még egyszer a cikk rövidke, ORSZÁGUNKAT érintő “aranyos” megjegyzését. “…a rendszerváltáskor még 65 tonnás aranytartalékát 3 tonnára leépítette…” – Márminthogy Magyarország rendszerváltó elitje tette meg ezt a “leépítést”! “Leépítettek 62 tonnát!
Mennyi lehet ennek az értéke? Mindegy is! – a lényeg, hogy nincs! Legalább tizmilliárd dollárt kóstált! Azaz a netto külső államadósságunk felét érte!
Állami vagyonunk 99 százaléka elfogyott!
Aranytartalékunk 95 százaléka elfogyott!
MANYUP 100 százaléka elfogyott!
Adósságunk TIZENKÉTSZERESÉRE DUZZADT (Nagyon óvatos becslés!)
A nyomorgók száma a lakosság ötven százalékát tesz ki!