2014. október 19., vasárnap

Az Alkotmány KÖTELEZ!!! (Nyílt levél a Rendőrség személyi állományához!)

Tisztelt Főkapitány Úr, Egykori Kollégák, Tanítványok, Rendőrök!

Az állampolgárok mellett a rendőröknek is fontos, hogy ismerjék a magyar alkotmányos rendet, megértsék a politikusok alkotmánysértését, alkotmányellenes puccsát, és hazaárulásuk következtében előállt Alkotmányos Válságot, a kettős állam helyzetét. Azt a helyzetet, amiben az ország van, és ami miatt a rendőrök is kiszolgáltatottak, megalázhatók, zsarolhatók és kényszeríthetők. A helyzet pontos megértése és a megoldást adó jogszabályok ismerete a diktatúrát elszenvedő nép és az esetlegesen bűncselekmény elkövetésére kényszerített rendőrök számára egyaránt megmutatja a kivezető utat. Ezt egykori kiképzőként, volt tanárként kötelességem leírni a magyar nép és a rendőrök segítése érdekében.

A rendőrség és a rendőr az ÁLLAM szolgája. Feladatait és jogait az állam alkotmánya és a rá vonatkozó törvények határozzák meg. A rendőrnek mindig pontosan TUDNI KELL, hogy mely állam alkotmánya és törvényei azok, amelyeket be kell tartson, amelyek alapján JOGSZERŰ eljárást folytathat vagy kell folytasson. A rendőr akkor lesz "népének szolgája és védelmezője", ha az államot a területen élő nép, a magyar nép hozza létre. Jelenleg NEM EZ a HELYZET!

Magyarország 2011 óta Alkotmányos Válságot él meg, mert területén jelenleg 2 (kettő) állam és annak jogrendszere EGYSZERRE létezik. És a rendőrre MINDKÉT ÁLLAM JOGRENDJE VONATKOZIK! Létezik egy érvényes, az állam minden szükséges kellékével rendelkező állam. Ez a magyar nép ezer évnél régebbi alkotmányos rendje és ideiglenes alkotmánya alapján az ezer éves Magyar Állam (ideiglenes nevén Magyar Köztársaság). Azért létezik még, mert a magyar állam országgyűlési képviselőinek 1989 óta NINCS JOGA a magyar alkotmányos rendet meghatározó ideiglenes alkotmányt hatályon kívül helyezni, és NINCS JOGA ezzel az ezer éves magyar államot megszüntetni. Ezért az ezer éves magyar állam JOGILAG ma is létezik, jogrendje ÉRVÉNYES és megsértőivel szemben ALKALMAZHATÓ. És ezt a jogrendet alkalmazni is fogja a magyar nép, amikor az általa újjáépített jogfolytonos magyar állam újra működik.

És létezik a magyar állam MELLETT egy másik "állam", a politikai "elit" által, a magyar állam joga szerint közjogilag ÉRVÉNYTELEN Alaptörvénnyel létrehozott és működtetett, terület és legfőbb államhatalmi szervezet nélküli Magyarország nevű DIKTATÚRA, mely NEM a MAGYAR ÁLLAM!!! Ez az állam a hazaáruló országgyűlési képviselők segítségével 2012. január 1-től elfoglalta a magyar államot, és azóta ÚGY TESZ, mintha ő volna a magyar állam. A képviselők esküszegése, alkotmánysértése és hazaárulása abban nyilvánult meg, hogy megalkottak egy alkotmányellenes (jogilag érvénytelen) Alaptörvényt. Majd a Magyarország nevű állam létrehozásával KÍSÉRLETET TETTEK az ALKOTMÁNYOS REND MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, ezzel az évezredes magyar állam megszüntetésére. Miközben a MAGYAR ÁLLAM JOGA (az ideiglenes alkotmány) NEM TESZI LEHETŐVÉ a képviselőnek olyan ÚJ ALKOTMÁNY megalkotását, amivel hatályon kívül helyezhetnék az ideiglenes alkotmányt. (Mert azt csak a nép teheti meg.) A képviselők ezzel - és az alaptörvényben a magyarországi nép önrendelkezési jogának elvételével - mégis MEGTETTÉK.

Ebben az alkotmányellenes helyzetben a rendőr is kiszolgáltatottá vált. A diktatúra a Rendőrség szervezete fölött is megszerezte az uralmat, és rá kényszerítette az érvénytelen alaptörvény szerinti állam jogrendjét, joga szerinti működést.
A RENDŐRSÉG MA NEM a MAGYAR NÉP, nem a Magyar Állam rendőrsége, és nem a nép hatalmának, államának fenntartása érdekében működik. Hanem egy magyar államot megszálló, a hazaáruló politikai "elit" által irányított, a magyarországi nép felett diktatúrát gyakorló IDEGEN ÁLLAM erőszak szervezete, az egyes rendőr meg a DIKTATÚRA ZSOLDOSA, aki így semmi tiszteletre nem számíthat a magyar néptől. Mert a rendőr jelenleg a nép feletti diktatúra egyik fenntartója és kiszolgálója.

Tehát a hazaáruló politikai "elit" a Magyarország nevű diktatúra létrehozásával befejezett kísérletet tett az ALKOTMÁNYOS REND megváltoztatására. Ez eddig a legsúlyosabb alkotmánysértés, de még NEM BŰNCSELEKMÉNY. Ez a cselekmény két feltétel együttes teljesülése esetén válik bűncselekménnyé: 1. Ha a magyar nép (vagy annak egy része) - az ezer éves alkotmányos rendje alapján, egy jogszerű Alkotmányos Ellenállás keretén belül - úgy DÖNT, hogy BÉKÉS módon VISSZAÁLLÍTJA az évezredes magyar alkotmányos rendet, és a jog eszközével FELSZÁMOLJA a politikai "elit" alkotmányellenes államát. 2. A diktatúra a befejezett kísérlete, a jogellenesen megváltoztatott alkotmányos rend védelme, annak véglegessé tétele érdekében a rendőrség segítségével (erőszakot alkalmazva vagy azzal fenyegetve) lép fel Magyarország alkotmányos rendjének HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT fellépő tüntetők ellen. Mert AKKOR a rendőrség fellépése BŰNCSELEKMÉNY LESZ, "Alkotmányos rend ERŐSZAKOS megváltoztatása". Mert onnan kez dve a diktatúra (az alkotmányos rend jogellenes megváltoztatása) ERŐSZAKKAL történik. Mert a tüntetőt NEM LEHET azzal vádolni, hogy tettével a diktatúra alkotmányos rendjét akarta felszámolni. Egyrészt a Magyarország nevű államnak nincs alkotmánya (csak alaptörvénye), tehát alkotmányos rendje sincs (csak alaptörvényi rendje). Másrészt a tüntetők nem akarják megváltoztatni a Magyarország nevű állam "alkotmányos" rendjét. Ők a magyar állam alkotmányos rendjét akarják HELYREÁLLÍTANI. BÉKÉSEN, az alaptörvény hatályon kívül helyezésével, és a Magyarország nevű állam felszámolásával. Tehát a tüntetők cselekménye NEM MERÍTI KI a törvényi tényállást, a rendőrök ALKALMAZÁSA viszont IGEN! Egy alkotmánysértés az súlyos, elítélendő cselekedet és politikai következménye kell legyen, de a rendőrség fellépéséig NEM BŰNCSELEKMÉNY. Bűncselekménnyé a rendőri fellépés teszi!

Ezzel, a politikai "elit" által ALKOTMÁNYELLENESEN létrehozott diktatúrával, a Magyarország nevű, de NEM MAGYAR állammal szemben a magyar népnek évezredes ALKOTMÁNYOS JOGA a büntetlen ellenállás, és a HATÁLYOS ideiglenes alkotmány alapján ALKOTMÁNYOS KÖTELESSÉGE a jogszerű fellépés az alkotmányos rendjének megvédése, az ezer éves magyar állam alkotmányos rendjének helyreállítása érdekében! Tehát amikor a nép nem a kormány ellen tűntet, hanem Magyarország ALKOTMÁNYOS RENDJÉNEK helyreállítását követeli, akkor a nép az alkotmányos KÖTELEZETTSÉGÉT teljesíti, ezért a jog a népet védi, és aki fellép ellene a diktatúra védelmében, az a legsúlyosabb bűncselekményt követi el! Mert a nemzetközi jog 1967, az ideiglenes alkotmány 1989 óta a NÉPET védi!

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 2.§ (2) bekezdése 25 éve (!) '89. október 23 óta kimondja: "MINDEN HATALOM A NÉPÉ". És az alkotmány nem csak a néphatalom elvét mondja ki, és nem csak a nép hatalmának megvédéséhez ad jogot a népnek, hanem a megvédésének kötelezettségét is kimondja. (ugyanott (3) bekezdés: "Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom ... kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben ... mindenki jogosult és egyben köteles fellépni." ) Márpedig a Magyarország nevű állam Országgyűlése KIZÁRÓLAGOS HATALMAT gyakorol, már az érvénytelen állama létrehozásával is, amivel megfosztotta a népet az önrendelkezés, a beleszólás jogától. Ezt erősíti meg az Alaptörvény módosítása felett önmaguknak adott (!) KIZÁRÓLAGOS hatalmuk. "Alaptörvény 1. cikk (2) Az Országgyűlés
a) megalkotja és módosítja Magyarország Alaptörvényét; illetve 8. cikk (3) Nem lehet országos népszavazást tartani
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről..."

Tehát a magyar állam joga egyértelműen KÖTELEZI a magyar népet a kizárólagos hatalmat megvalósító politikai elit és annak diktatúrája elleni fellépésre. Márpedig ami alkotmányos kötelezettség, az nem büntethető!

Összegezve: A magyar alkotmányos rend MÉG NINCS megváltoztatva, csak súlyos KÍSÉRLET történt erre a politikai "elit" részéről. Ha a magyar nép (vagy annak akár egy tagja is) a magyar alkotmányra hivatkozó Alkotmányos Ellenállás keretén BELÜL, Magyarország alkotmányos rendjének helyreállítását követeli, a Magyarország nevű diktatúra (és annak egyetlen erőszak szerve, egyetlen "zsoldosa" se) NEM NYÚLHAT HOZZÁ!!! Mert ha megteszik, azzal nem csak a magyar állam, hanem még a diktatúra jogrendje szerint is BŰNCSELEKMÉNYT KÖVETNEK EL. Nem csak az egyes rendőr követi el, hanem annak minden felettese a főkapitányig bezárólag. A rendőrség felhasználása (fellépése) miatt pedig a teljes politikai elit elköveti ezt a bűncselekményt, a miniszterelnökig bezárólag. Mert a diktatúrájuk onnan kezdve ERŐSZAKRA épül, és az már életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető.

"Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása
254. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő."

A fentiekre tekintettel a magyar nép feletti alkotmányellenes diktatúra BÉKÉS felszámolásában a rendőrség (és minden egyes rendőr) KULCSSZEREPET tölt be. Mert a magyar nép ezt a diktatúrát mindenképp fel fogja számolni, és az egyes rendőr és a rendőrség hozzáállásán múlik, hogy ezt a rendőrök segítségével BÉKÉSEN teszi meg, vagy az alkotmánysértő politikai "elit" ellen indított 4. magyar szabadságharcával. A rendőr és a rendőrség jogszerű magatartásával ezt a szabadságharcot, a szabadság fegyverrel, véráldozattal és gazdasági pusztítással járó kivívását lehet megelőzni, és a folyamatot BÉKÉS RENDSZERVÁLTÁS keretén belül tartani. Ahol a rendőrség jogszerű és BÉKÉS fellépése a garancia a diktatúra felszámolására, a magyar állam alkotmányos rendjének helyreállítására. Tájékoztató a rendőrség és annak személyi állománya részére:

Mi a rendőrség és a rendőr feladata egy Alkotmányos Válság idején?

Amit a rendőrnek TUDNI KELL: - A Magyarország nevű állam NEM a MAGYAR ÁLLAM, nem a magyar nép állama. Hanem egy külső, megszálló állam diktatúrája a magyar nép felett, aminek megszüntetése a magyar nép alkotmányos JOGA és KÖTELESSÉGE. - Az alkotmányos rend helyreállítása után a magyar nép államának szüksége lesz az átmenet BÉKÉS végrehajtását lehetővé tevő minden egyes rendőrre, és a nép el fog járni minden bűncselekményt elkövető rendőrrel szemben. - Az Alkotmányos Ellenállásban részt vevő személyek a magyar állam HATÁLYOS JOGA szerint, Magyarország alkotmányos rendjének helyreállítása érdekében lépnek fel, a Magyarország nevű érvénytelen államot békésen és jogszerűen MEGSZÜNTETNI akarják, és nem annak alaptörvényi rendjét akarják megváltoztatni - Az Alkotmányos Ellenállás nyilvános meghirdetése 2013.11.22-én megtörtént, ezért lehetőség van az Alkotmányos Ellenállás jogi védelme alatt a diktatúra ellen fellépni. És a két legfontosabb tudnivaló: - Aki az Alkotmányos Ellen állás keretében fellépő személyek ellen erőszakot alkalmaz, az életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtható bűncselekményt követ el. - A rendőrségi törvény 12.§ (1) bekezdése alapján a rendőrnek "Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bűncselekményt követne el."

Amit a rendőrnek TENNI KELL: - Értelmeznie kell, majd tevékenysége során figyelembe kell vegye a fent leírtakat. - A rendőrség a nép és a diktatúra politikai harcában nem léphet fel erőszakosan a diktatúra védelmében, a nép ellen, mert azzal a legsúlyosabb bűncselekményt követi el. A rendőrség feladata a diktatúra BÉKÉS felszámolásának, a magyar alkotmányos rend helyreállításának biztosítása. - A rendőrnek saját törvénye előírásának megfelelően meg kell tagadnia a bűncselekmény elkövetésére adott utasítást, nem léphet fel erőszakkal az Alkotmányos Ellenállás keretében fellépő magyar állampolgárok ellen.

És mielőtt a diktatúra hazugságokkal támadásba lendülne: Ez a levél és a végén levő tudnivalók a rendőrség és a rendőrök TÁJÉKOZTATÁSÁRA, a diktatúra jogi helyzetének bemutatására szolgál. Abban segíti a rendőrt és a rendőrség vezetőit, hogy JÓ DÖNTÉST hozzanak. Nem minősül utasításnak, felhívásnak, bujtogatásnak, kényszerítésnek vagy zsarolásnak. Csak egy nyugdíjas rendőr tudásának és tapasztalatának, helyzetéből adódó új ismereteinek átadása volt kollégái részére. Azért, hogy miközben segít a magyar népnek az önrendelkezése visszaszerzésében, megóvja volt kollégái életét, megszüntesse kiszolgáltatottságukat, értelmet adjon hivatásuknak és megmutassa, hogy milyen szerepet tölthetnek be a magyar nép szabadságának kivívásában.

56-ban se a tiszteknek, se AVH-s sorkatonáknak nem volt lehetősége megtagadni a bűncselekményre utasító parancsot. Csak az azonnali vagy a későbbi felelősségre vonás közül választhattak. Ma a nemzetközi jog is a nép mellett áll, és a rendőr is megtagadhatja a bűncselekményre adott utasítást. Ma a rendőrnek van választási lehetősége. Választhatja a népet, választhatja a BÉKÉT!

Budapest. 2014. október 19.
Geri Tibor ny. alezredes

Üzenet Ghánából: AZ Ebola járvány nem valós, csak azok az emberek betegedtek meg, akiket a Vöröskereszt beoltott

Egy Ghánában élő ember azt állítja, hogy az amerikai kormány vitte oda az Ebolát, hogy biztosítsák az olajellátásukat (többek között a számos egyéb ok miatt), és hogy a hazájában mindenki tudja ezt. Az Ebola járvány csak azért történt, hogy egybeessen az ENSZ 3 fő oltási kampányával. Egy egyetemi professzor állítja, hogy az Ebola egy biológiai fegyver, melyet az Egyesült Államok Afrikában tesztel, és a CDC (Járványügyi Ellenőrző és Megelőző Központ) birtokában volt a vírus szabadalma csaknem fél évtizedig. Miért van az amerikai kormánynak szüksége egy vírus szabadalomra? (1) A világnak ezt tudnia kell!

Nana Kwame írta:

"Az embereknek a nyugati világban tudniuk kell, hogy mi történik Nyugat-Afrikában. Egyszerűen hazudnak!! Az 'Ebola' mint vírus nem létezik, és nem 'terjed'. A Vöröskereszt hozta a betegséget 4 bizonyos országba 4 konkrét ok miatt, és csak azokat érinti, akik kezelést és injekciót kaptak a Vöröskereszttől. Ezért a libériaiak és a nigériaiak elkezdték kirugdosni a Vöröskeresztet az országaikból, és jelentést tesznek a hírekben az igazságról.

Az okok

A legtöbb ember egyből az "elnéptelenedésre" gondol, mely kétségtelenül a Nyugati köztudatban folyton jelen van, amikor Afrika kerül szóba. De biztosíthatok mindenkit, hogy Afrika sohasem néptelenedett el napi 160 ember megölése miatt, miközben több ezren születnek naponta. Tehát a valódi okok sokkal kézzelfoghatóbbak.

Az első ok

Ezt az oltóanyaggal megvalósított betegséget, az "úgynevezett" Ebolát azon végső cél miatt hozták be Nyugat-Afrikába, hogy csapatokat küldhessenek Nigéria, Libéria és Sierra Leone földjére. Ha emlékeznek, Amerika megpróbált eljutni Nigériában a "Boko Haram"-hoz (2), de ez a kísérletük összeomlott, amikor a nigériaiak elkezdték elmondani az igazságot. Nincsenek ELTŰNT LÁNYOK. A globális támogatás a padlóra került, és egy újabb okra volt szükség, hogy csapatokat küldhessenek Nigériába, és ellopják az új olajtartalékokat, melyeket felfedeztek.

A második ok

Sierra Leone a világ legnagyobb gyémánt szállítója. Az elmúlt 4 hónapban sztrájkok voltak, és megtagadták a gyémánt kitermelést a szörnyű munkakörülmények és a rabszolga fizetés miatt. A nyugat nem hajlandó tisztességes bért fizetni a forrásokért, mivel abban az elképzelésben él, hogy ezek az emberek a túlélésük érdekében hajlandóak egy tál rizsért és némi segélyért cserébe örökre olcsó rabszolgamunkát végezni számukra. Ezen ok miatt szintén csapatokat akarnak küldeni a helyszínre Sierra Leonéba, hogy kényszerítsék a bányászokat a sztrájk befejezésére. Ez már nem az első alkalom, hogy ez történik. Ha a bányászok megtagadják a munkát, akkor csapatokat küldenek még akkor is, ha meg kell ölniük, és le kell cserélniük őket, mert az egyetlen vágyuk az, hogy a gyémánt továbbra is áramoljon ki az országból. Persze az, hogy több hadjáratot indítsanak, hogy külön-külön megtámadják ezeket az országokat, túl gyanús lenne. De valami "Ebolához" hasonló dolog egyszerre tenné ezt lehető vé az egész térségben...

A harmadik ok

A nigériai olaj ellopása, és Sierra Leone bányászathoz történő visszakényszerítése mellett szintén csapatokat küldtek, hogy KÉNYSZERÍTSÉK a védőoltás beadását (halálos "Ebola" méreg) azoknak az afrikaiaknak, akik nem olyan bolondok, hogy szívesen lássák őket.

3000 katonát küldtek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy ez a "méreg" továbbra is terjed, mert újra el kell mondani, hogy csak az oltással terjed! Ahogy egyre több és több hír jelenik meg Libériával kapcsolatban, hogy hazugságokkal és manipulációval tájékoztassák az amerikaiakat és az egész világot, egyre többen és többen tagadják meg, hogy meglátogassák a Vöröskeresztet. Az osztagok ráerőltetik az emberekre a "védőoltásokat", hogy biztosítsák az Ebola járvány látható megjelenését. Ezen felül védeni fogják a Vöröskeresztet a libériaiaktól és a nigériaiaktól, akik jogosan dobják ki őket a saját országukból.

A negyedik ok

Nem utolsósorban ennek az Ebola "járványnak" a MEGJELENÉSÉT (az amerikaiakat nem fogja elérni) arra fogják felhasználni, hogy megijesszenek sok millió embert, hogy oltassák be magukat "Ebola vakcinával", és hogy ez egy országos méretű járvány. Már elkezdték olyan történetekkel, hogyan hozták be Amerikába, és hogy megjelent Dallasban, hogy a fehér orvosokat meggyógyították, de a fertőzött fekete embereket nem szabad kezelni, stb.

Amit tesznek, hogy hagyják a feketéket, hogy akarják a vakcinát, mivel úgy tűnik, hogy a "gyógymódot" visszatartják a feketéktől. Tömegesen fognak rohanni, hogy megkapják azt, és akkor komoly lesz a probléma. Mindazzal együtt, amit az idei évben megtanultunk a vakcinákról, azt gondolhatnánk, hogy megtanultuk a leckét. Minden, amit tehetünk, hogy reménykedünk, mert ők arra számítanak, hogy a tudatlanságunkat kihasználva befejezhetik a tervüket.

Kérdezd meg magadtól:

Ha az Ebola valóban emberről emberre terjed, az ellenőrzött védőoltások terjesztése helyett, akkor a CDC és az Egyesült Államok kormánya miért engedi továbbra is a repülőjáratokat ezen országokba és vissza mindenféle szabályozás nélkül, VAGY ÚGY EGYÁLTALÁN?

El kell kezdenünk mindezeken gondolkodni, és megosztani az információkat globálisan, mert nem mondják el a Nyugat-Afrikában élő emberek szempontjait. Hazudnak a saját érdekükben, és nincs elég hang és lehetőség, hogy segítsen megosztani a valóságot.

Százezreket öltek, bénítottak meg és tettek fogyatékossá ezekkel és más "új" vakcinákkal a világ minden táján, és végül tudomást szereztünk róluk. Most mihez kezdünk mindezzel az információval?"

Az eredeti írás itt olvasható:
https://www.facebook.com/notes/nana-kwame/ebo-lie/10202862436634177

Egy libériai születésű és amerikai egyetemen oktató professzor egy cikket írt a Libériai Observernek azt állítva, hogy az Ebola az USA bioterrorizmus kísérleteinek az eredménye. (3) Dr. Cyril Broderick többek között azt állítja, hogy Afrikában, különösen Nyugat-Afrikában évek óta tesztelik az újonnan megjelenő betegségeket, különösen az Ebolát.

"A WHO-t és számos más ENSZ ügynökséget hoztak összefüggésbe az afrikai országok kiválasztásával és arra történő csábítással, hogy vegyenek részt a tesztelésben, hogy támogassák az oltásokat."

"Jelentések szólnak olyan történetekről, miszerint az amerikai védelmi minisztérium finanszírozta az Ebola kísérleteket embereken, olyan kísérleteket, melyek csupán néhány héttel a guineai és sierra leonei járvány előtt kezdődtek." - állítja egy riport az International Business Times-ban. (4)

Ami szintén megtörténik, hogy az Ebola kitörése egybeesik az ENSZ vakcina kampányaival. A gyógyszeripari és biotechnológiai iparágak szépen profitálnak az Ebola válságból, amikor a biovédelmi-kutató tábornokok, magas rangú tisztviselők és ENSZ hivatalnokok zavartan írnak alá több millió eurós kutatás-fejlesztési szerződéseket.

Elég "véletlen" egybeesésnek tűnik, hogy a legkorábbi kitörés Guineában történt, egy időben az Egészségügyi Világszervezet (WHO), és az ENSZ gyermek ügynökségének (UNICEF) három fő vakcina kampányával. Legalább két oltási kampányt hajtott végre az Orvosok Határok Nélkül szervezet, miközben ezen vakcinák közül többet a Sanofi Pasteur állított elő, egy francia gyógyszerészeti cég, melynek fő részvényese a Rothschild-csoport.

Természetesen a Rothschildok működtetik szinte a világ összes bankját, és van egy körülbelül 500 trillió dolláros családi hálózatuk. Ők azok ezen a bolygón, akik profitálhatnak ebből az egészből.

Videó:

Új Világtudat
(1) - http://www.google.com/patents/CA2741523A1?cl=en
(2) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram
(3) - http://www.liberianobserver.com/security/ebola-aids-manufactured-western-pharmaceuticals-us-dod
(4) - http://www.ibtimes.co.uk/ebola-caused-by-red-cross-other-conspiracy-theories-1469896

Kapcsolódó:
Ebola: a propaganda mátrix újabb fordulója - Ne tévesszen meg újra!
Nagy őszi offenzíva indul a nácionisták ellen annak dacára, hogy az összeesküvés tömeggyilkosságokkal fenyeget
Mi a különbség egy vezető és egy mester között?
Új magassági rekordot ért el a függőlegesen fel- és leszálló rakéta: Grasshopper 325 méteres teszt
Ebola átverés - A CNN és a The New York Times krízis színészeket használ az ebola pánik fokozására

AZ ECHO TÉVÉS LEHAZUDJA TÖRTÉNELMÜNKET


Világpanoráma VIDEÓ
Magyarország német megszállását előkészítő Veesenmayer jelentéseit tárja fel Szaniszló Ferenc.
Magyarország 1944. március 19-i német megszállása előtt pár hónappal a a birodalmi külügyminisztérium különleges ügyekkel foglalkozó megbízottja dr. Edmund Veesenmayer SS-Standartenführer mérte föl országunk közállapotait, és készítette elő a német inváziót. A legkedveltebb magyar dal, a Kossuth nóta a maga sorával "ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni" is jellemzi a magyarok passzív alapbeállását. És ha figyelembe vesszük az itt évszázadokon uralkodó törökök vérségi beütését, még az úgynevezett ősmagyarok nomádszerű jellemére is következtethetünk. A cigányzene, annak művelése, és közkedveltsége a mai napig is világosan bizonyít. Itt vannak annak mélyebb összefüggései és okai, hogy a magyar miért nem antiszemita - írta dr. Edmund Veesenmayer SS-Standartenführer, a zsidó deportálások végrehajtója, még a magyarországi német megszállás előtti hónapokban készített országjelentésében. (MH reklám)
ZSIDÓK PROPAGANDISTÁJA LETT
A TÁNCSICS-DÍJAS TÉVÉS
Szaniszló Ferenc fenti műsorába rendszeresen hívja meg véleményformálásra (agymosásra) közkedvelt barátait, úgy mint a zsidó „Gyurikámat” (Nógrádi György), a zsidó „Janikámat” (Drábik János) a zsidó „Lacikámat” (Bogár László) és még sokan másokat, akik ebből a belterjes körből kerülnek ki. A közismert tévés a becenevükön szólítgatja jóbarátait... Szaniszló valójában újságíró-szerkesztő, de úgy tetszeleg a képernyőn mintha történész lenne, pedig nem az. Persze a történelem kérdéseiről bárkinek lehet véleménye, állásfoglalása, de ez nem jelenti azt, hogy valaki – idegen megbízói kivánsága szerint – lehazudja valós történelmünket, a németekkel való kapcsolatunkat a II. világháború alatt és főként annak utolsó két évét. Szaniszló amit művel, főleg az utóbbi években, az olcsó propaganda a zsidók szolgálatában. Szaniszlót egyáltalán nem zavarja, hogy milyen tévében dolgozik. Gyakran előfordult, hogy adása előtt pár órával még a vérkommunista-marxista áltörténész uszítgathatott és hazudozhatott az 1945-46-os vérbíróságokról, de Szaniszló becsukja a szemét és bedugja a fülét, mert nem akar tudomást szerezni tévéjének más műsorairól, aminél ő is működik évek óta. A többi magyarellenes szennyműsorról van szó, ami a tévéjében megy, pl. a volt mazsihiszes Vámos György részéről is, de más műsorokat is említhetnénk. A szemellenzős Szaniszló látszólag úgy adja el műsorát mintha az a saját fejéből, saját értékitéletéből fakadna, valójában a zsidók által tollba mondott mérgező hazugságokat adja elő, méghozzá úgy, mintha ő találta volna fel a spanyolviaszt. Mintha ő fedezne fel olyan történelmi tényeket és eseményeket, amiket a témával foglalkozók régen tudnak. Úgy adja elő a II. világháborúrhoz kapcsolódó történeteit, értékeléseit mintha azok valós történelmi tények lennének és minden úgy volna, ahogy azt ő előadja, holott amiket állít azoknak legtöbbször az ellenkezője az igaz. Csak egy példa. Az egyik közelmúltbeli adásában Adolf Hitlert, a III. Birodalom vezérét és kancellárját úgy adta elő műsorában, mintha Hitler a nemzetközi zsidók (a „háttérhatalom”) ügynöke lett volna, hivatali működése alatt és a II. világháború idején. Ilyen vad hazugságokat ritkán lehet hallani, ezért is jegyezzük meg. Jellegzetes fogás a zsidósajtóban – amit Szaniszló is követ –, hogy valódi tényeket, valódi történéseket összekever kitalált hazugságokkal, féligazságokkal és a legfontosabb történelmi tényeket ezenközben elhallgatja. Nem szeretnénk az elhíresült műsorvezető jellemzésével hosszasan foglalkozni, most csupán a három utóbbi adását emeljük ki. Az sem véletlen, hogy a MH éppen most reklámozta az egyik legújabb hazugságmeséjét, Szaniszlónak. Az előző adásában teljes egészében a zsidókat dicsőítette a II. világháborúban és közben sűrűn nácizgatott és fasisztázgatott, ez volt az akkori pénteki műsorának a lényege. A következő, hétfői adásában elővette Veesenmayert, idézgetett tőle és úgy állította be a történelmi figurát, mintha ő a magyarok megveszekedett, esküdt ellensége lett volna, ami nem igaz ebben formában. Az egész 1944-es német „megszállás” nevű zsidó hazugságot elefánttá növesztette, míg a zsidók ellenséges ténykedését Magyarország ellen, még a bolha méreténél is kisebbre vette. Vagyis a zsidók ellenséges magatartását és tetteit a háború alatt rendszeresen elhallgatja! A legutóbbi pénteki adásában tovább szapulta Veesenmayert és a legvadabb összefüggéstelen szövegeket adta elő, kapkodva térben, időben és eseményekben. A zsidósajtó másik jellegzetes vonása – amit Szaniszló is követ –, hogy homlokegyest ellenkező előjelű történelmi tényeket és eseményeket összevon, összemos, hogy a néző, a hallgató ne ismerje ki magát. Hiszen a nézők többsége történelemből elégtelenre áll ismeretekből, köszönhetően Szaniszló kedvenc zsidóinak, akik a magyar oktatást irányították nálunk, közel hét évtizeden át. Úgy véljük ezek után, hogy Szaniszló a zsidók iránti odaadásáért, hűséges kiszolgálásukért igazán megérdemelne már egy Pulitzer-díjat is. Akik esetleg nem tudnák, Pulitzer találta föl Amerikában a zsidó szennysajtó mikéntjét, s sajtódíjat neveztek el róla. Persze Szaniszló – erre mérget vehetünk – ilyen nevű díjat nem fog kapni, mert ő a zsidók számára csak egy jelentéktelen bábfigura. Amit Szaniszló csinál olyan mint a zsidó lapszerkesztés, műsorszerkesztés. A lapokat, a műsorokat szemétkosárnak tekintik, belehánynak minden szemetet, gondolván azt, hogy az olvasók és a nézők majd kihámozzák belőle azt, ami szemüknek és fülüknek kedves. Szaniszló tévés munkássága igen kártékony, s ez a jelző még elég enyhe, hiszen idegen érdekek szolgálatában festi le hamisan a magyar múltat. Ez úton javasoljuk Szaniszlónak, hogy ha már ennyit foglalkozik az „ártatlan” zsidókkal, akkor műsorait szentelje annak, hogy ők miket csináltak a II. világháború során Németországban, Magyarországon és a nyugati nagyhatalmaknál?- mint hadviselő felek. Vagy pl. csinálhatna műsort a Szovjetunóból Magyarországra jött vezető zsidó kommunsitákról, akik már 1944 őszén betették mocskos lábukat hazánkba és megkezdét azonnal véres uralmukat. Egy másik idevágó példa. Szaniszló műsorában igazán foglalkozhatna a Nürnbergi vérbírósággal is (1946), ahol a vezető ügyészek, bírók, kihallgatók, verőlegények és hóhérok zsidók voltak. Az egy téves beállítás Szaniszló részéről, hogy ezen a vérbíróságon Edmund Veesenmayer enyhe büntetést kapott. Nem ő volt az egyetlen, sokan mások is. Horthy Miklós kormányzót beidézték a bíróságra, de Sztalin és az amerikai zsidóvezetők szabadon engedték, miközben az ő hivatali idejében vitték el a zsidókat Németországba munkára. Szálasi Ferenc nemzetvezető nem vitette el a maradék 250 ezer pesti zsidóságot sehová, őt pedig kivégezték, több ezer ártatlan magyarral együtt, a bosszúállók. Szaniszló figyelmen kívül hagyja és nem üti ki a szemét az a tény, hogy Magyarországon nagyobb bosszúállást csináltak a zsidók a háború után, mint a vesztes németekkel és japánokkal szemben. Persze ez döntő és lényegi kérdés. Ezért nem foglalkozik vele az öntetszelgő műsorvezető. Nem engedjük a magyar történelmet bemocskolni még Szaniszló által sem. Kép:MH, részlet


http://amagyaroldal.hu/hirek/content/az-echo-t%C3%A9v%C3%A9s-lehazudja-t%C3%B6rt%C3%A9nelm%C3%BCnket

Az Egyesült Államok lekezeli és megalázza a magyar külügyet. Tiszteletet a magyaroknak?

Kitiltott az Egyesült Államok több magyar állampolgárt az USA területéről, állítólag korrupciós ügy miatt. Az amerikai külügy azonban egyelőre a kormány felkérésére sem szolgáltatott információt arról, hogy kik a szankció célpontjai, és a konkrét üggyel kapcsolatban sem adtak tájékoztatást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek délután bekérette a külügyminisztériumba André Goodfriend ideiglenes amerikai ügyvivőt, aki a kérés ellenére sem adott bővebb információt az ügyre vonatkozóan. A miniszter így jobb híján kijelentette, a kormány sem a kitiltott személyekkel, sem a tiltás okával kapcsolatban nem rendelkezik pontos információkkal, mivel nem kaptak tájékoztatást az Egyesült Államok budapesti nagykövetségétől.
Később Szijjártó közölte, hogy "amennyiben az amerikai kormány ezt nem teszi meg, magára vonja annak a gyanúját, hogy csak befolyást akar gyakorolni bizonyos ügyekben". Mint kiderült, a magyar külgazdasági és külügyminiszternek kell Washingtonba utaznia ahhoz, hogy Magyarország pontos tájékoztatást kapjon azzal kapcsolatban, miért esünk amerikai szankciók alá. Szijjártó a jövő héten utazik Washingtonba, és miközben a kormány hangsúlyozza, "nincsenek információik arról, hogy kormánytagok is beutazási tilalom alá esnének", a Népszava pedig már felvetette annak lehetőségét, hogy Szijjártót egyáltalán beengedik-e Washingtonba, az ügynek két olyan vonatkozása is van, amivel valamilyen oknál fogva senki nem foglalkozik.
Szijjártó Péter kedden találkozik Victoria Nulanddal, az USA európai ügyekért felelős külügyi államtitkárával. Tehát Magyarország külügyminiszterét már csak államtitkári szinten fogadják Washingtonban, nem pedig külügyminiszteri szinten. A diplomáciában az azonos szintek az azonos szintekkel tárgyalnak, és ha nem így van, az a tárgyaló fél leminősítése. Vagyis Magyarországot az Egyesült Államok nem egyenlő félként, hanem gyarmati státuszú országként kezeli. Miközben az USA a hivatalos diplomáciában is kifejezésre juttatja, hogy Magyarország alacsonyabb rendű ország, a kormány nem tiltakozik ezügyben, hanem elfogadja az alacsonyabb rendű besorolást.
Hídfő.net | Szijjártó PéterMagyar külgazdasági és külügyminiszter. Elfogadja a diplomáciai lekezelést.
A kormány nem fejezte ki tiltakozását azzal kapcsolatban, hogy Washingtonban miért egy alacsonyabb rangú személy, egy külügyi államtitkár fogadja a magyar külügyminisztert.
Egy ilyen helyzetben;
1. a kormány vagy tiltakozását kellene kifejezze és egyúttal követelnie, hogy a magyar külügyminisztert az USA külügyminiszteri szinten fogadja,
2. vagy nem a külügyminisztert, hanem - ha Washington nem hajlandó külügyminiszteri szinten fogadni a magyar külügyminisztert - egy alacsonyabb rangú személyt kellene küldjön Washingtonba, hogy ott a vele egyenrangú amerikai kollégával tárgyaljon.
A kormány egyiket sem teszi, vagyis teljesen elfogadhatónak tartja, hogy az amerikai fél lekezeli a magyar külügyminisztert és így Magyarországot.
Sőt, mi több, a magyar külügyminiszter gyakorlatilag büszkén bejelentette, hogy kedden találkozik Nualanddal és információt kap tőle egy olyan üggyel kapcsolatban, amiről az Egyesült Államok budapesti nagykövete vagy a helyette kinevezett ideiglenes ügyvivő kellene információt szolgáltasson.
A kormány azonban az ideiglenes ügyvivőt sem utasítja ki az országból, és számon sem kéri amiatt, hogy az nem látja el feladatát.
Pedig a kiutasítás lehetősége fennáll, vagyis fel kellene merüljön. Ha a kormány nem fogadná el, hogy az amerikaiak alacsonyabb rangú félként kezeljék, a viszonosság elve alapján Magyarország ki kell utasítson 10 amerikai állampolgárt az országból. Az Egyesült Államok 10 magyar állampolgárt utasított ki, azonban se a nevek listáját, se a kiutasítás okát nem adták meg. A viszonosság elve alapján Magyarország ki kell utasítson 10 amerikai állampolgárt, olyan módon, hogy se a személyek nevét, se a kiutasítás okát nem kell közölje az amerikai féllel.
Amennyiben a külügy nem így jár el, az a gyarmati sor elfogadása, az amerikai fél diplomáciai feljebbvalóságának elfogadása. Ha ez a helyzet tartósan fennáll, és se a kormány nem fogalmaz meg egyenlő arányú válaszlépéseket, se az amerikai fél nem vonja vissza az intézkedést, az annak nyílt elismerését jelenti, hogy az amerikai külügy nem szövetségesként, hanem alacsonyabb rangú országként, gyarmatként tekint Magyarországra, a magyar kormány pedig ebbe beleegyezik. Elfogadhatatlan, hogy a kormány beletörődjön egy ilyen helyzetbe, és a magyar külügy elfogadja, hogy egy partnerország a diplomáciában nyíltan lekezeli.
Leszünk gyarmat?
A viszonosság elve alapján Magyarországnak is ki kell tiltania 10 amerikai állampolgárt az ország területéről.
Igen könnyű lenne 10 kitiltandó személyt találni, mivel rengeteg olyan amerikai állampolgár él a világban, akire a világ jobbik felében felforgatóként, háborús bűnösként vagy a terrorizmus támogatójaként tekintenek. Egy ilyen amerikai állampolgár például Soros György, aki Magyarországon évtizedeken keresztül támogatott felforgató tevékenységet. A rendszerváltás idején amerikai állampolgárként a magyar kormányellenes ellenzéket - beleértve Orbán Viktort - támogatta, vagyis felforgató tevékenységet végzett. Ma szintén a kormányellenes ellenzéket támogatja, vagyis a mai napig felforgató tevékenységet végez Magyarországon. Az Észak-Kaukázusban a terrorizmust támogatta, közvetlen felelős háborúk kirobbantásáért és népirtásokért. Egy ilyen másik, szankcionált személy David Petraeus tábornok kellene legyen, aki bizonyíthatóan részt vesz a Közel-Keleten a keresztény közösségek körében végzett népirtások irányításában, ugyanis az ISIS terrorszervezet szervezésében közvetlen részt vesz. Iránban egyébként beutazási tilalom és körözés alatt áll az emberi jogok sorozatos megsértéséért és Afganisztánban, Irakban végzett népirtásokért. Ugyanezen okból kifolyólag George Casey tábornok (2003-tól 2007-ig az amerikai hadsereg vezérkari főnöke) Stanley McCrystal tábornok, az Afganisztánban szolgáló amerikai csapatok volt parancsnoka, Jack Bridgez tábornok, Afganisztánban az amerikai bagrami légibázis volt parancsnoka, James Jons tábornok, a volt amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója is a szankciós listára tehető. Mindannyian közvetlen felelősek a Közel-Keleten keresztény közösségek elleni agresszióért, terrorista csoportok kiképzéséért, kábítószer-kereskedelem szervezéséért és a térségben háborúk kirobbantásáért, népirtásokat elkövető terrorista csoportok kiképzéséért, irányításáért és fegyverrel ellátásáért. Tetszőlegesen bővíthető ez a lista, a kormánynak minden bizonnyal pontos információi vannak arra vonatkozóan, hogy Soros György alapítványain kívül mely amerikai állampolgárok támogatnak anyagilag közvetlen felforgató tevékenységet Magyarországon.
Valószínűsíthető azonban, hogy a kormány nem mer semmilyen válaszlépést tenni Washingtonnal szemben, és beletörődik Magyarország lekezelésébe. "Tiszteletet a magyaroknak?" Hamarosan kiderül, mennyire lehet Orbán Viktor szavait komolyan venni.
http://www.hidfo.net/2014/10/19/az-egyesult-allamok-lekezeli-es-megalazza-magyar-kulugyet-tiszteletet-magyaroknak
John Kerry nem fogadja a magyar külügyminisztert

A Frankfurter Allgemeine Zeitung német napilap hétfői számában az amerikai beutazási tilalom ügyéről írt, és kiemelte, hogy Washington nem csak beutazási tilalmat rendelt el magyar állampolgárok ellen, de az amerikai vezetés "egy szinten kezeli Magyarországot Oroszországgal és Ugandával", mivel az amerikai külügyminiszter nem fogadja a magyar külügyminisztert washingtoni látogatása során. A nyugati lap értelmezésében az "egy szinten kezeli Oroszországgal" kifejezést lekezelésnek kell érteni. Ugyanakkor John Kerry amerikai külügyminiszter rendszerint személyesen találkozik Szergej Lavrovval, nem pedig egy alacsonyabb rangú személyt küld maga helyett. Amit az orosz külüggyel nem tehetnek meg, megtehetik viszont egy kicsi és erőtlen nyugati gyarmattal, a német napilap ugyanis megerősítette, hogy Kerry nem fogadja személyesen Szjjártó Pétert.

A cikk írója is elismeri, hogy ez egy "világos diplomáciai jelzés" Magyarországgal szemben. Szijjártó ugyanis bemutatkozó látogatásra érkezne Washingtonba, így az amerikai külügy gesztusa azt is jelenti, hogy Washington nem fogadja el a magyar külügyminiszter személyét.
Mindezt alátámasztja, hogy a választásokat megelőzően olyan sajtóorgánumok, melyek leplezetlenül amerikai propagandát folytatnak és bizonyíthatóan kapcsolatba kerültek nyugati titkosszolgálatokkal, aktív lejárató kampányt folytattak Szijjártó Péter személye ellen. Lényegtelen, hogy mindezt milyen témára hivatkozva tették, jelzésértékű azonban, hogy az amerikai külügy nem fogadja el a magyar külügyminisztert, egyes, nyugati propagandát folytató hazai sajtóorgánumok pedig ezzel összehangoltan nyílt lejárató kampányt folytatnak a külügyminiszter személye ellen.
A Szijjártó Péter elleni lejárató kampányt ugyanaz az Index.hu kezdte meg, amely a Kovács Béla jobbikos politikus elleni lejárató kampányhoz bevallottan egy amerikai ügynöktől kapott információkat. Korábban Semjén Zsolt kormányfő-helyettes is felhívta már a figyelmet arra, hogy az Index.hu együttműködik külföldi titkosszolgálatokkal. Az Index ugyanis összehangoltan cselekedett az ukrán hatóságok által folytatott művelettel, ami a kettős állampolgárság intézményének lejáratását célozza. Ahogy korábban is, az Index Szijjártó Péter lejáratása kapcsán is az amerikai külügy nézőpontjának megfelelően cselekszik, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az amerikai külügy nem fogadja el a magyar külügyminiszter személyét.


http://www.hidfo.net/2014/10/20/john-kerry-nem-fogadja-magyar-kulugyminisztert

MJB - A RENDSZERVÁLTOZÁS KURIÓZUMAI

1. Göncz Árpád köztársasági elnök (1990. jún. 1-jével) Kárpáti Ferenc "főkomisszárnak", több évtizedes eredményes munkásságáért (a marxista, leninista, sztalinista maszlag terjesztéséért), a Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje kitüntetést adományozta.

2. A Számvevőszék a Néphadsereg 11 tábornokának (köztük Kárpáti Ferencnek), a HM pénzét megcsapoló "szennyes", magáncélú vásárlási (beszerzési) akcióit vizsgálta (tételesen igazolt számlák alapján) és Für Lajos honvédelmi miniszternek adta át a vizsgálati jegyzőkönyvet további intézkedés céljából. Für Lajos eltekintett a felelősségre vonástól, és ad acta lett az ügyből. Für Lajos munkatársa volt akkoriban Hende Csaba jogász is, aki segíthette volna történész főnökét, ismernie kellett az ügyet, hiszen még az újságok is megszellőztették Für Lajos jószívűségét. Az érintettek még a Becsületbíróság elé sem kerültek, mert Für Lajos megszüntette ezt (az addig jól funkcionáló) szervezetet.

3. 1993 novemberében Göncz Árpád interjút adott az olasz, la Stampa című lapnak, amelyben a sajtószabadság szétverésével vádolta Antall József miniszterelnököt. Páratlan eljárás a világtörténelemben, hogy egy állam elnöke külföldön intrikáljon saját miniszterelnöke ellen.

4. Göncz Árpád vezérezredessé léptette elő Király Bélát, hazánk legnagyobb szélhámosát és hazugját, tábornok társai elárulóját, kivégzett tábornok kollégája beosztásának elfoglalóját és egy másik kivégzett tábornok lakásának birtokba-vevőjét.

5. Göncz Kinga külügyminiszter (Strasbourgban) helyesnek tartotta a 2006-os rendőrterrort és az áldozatokat okolta a történtekért. Az '56-osoknak címezte külügyérünk azt a megjegyzését, hogy, a "forradalomból nem lehet 50 évig megélni", de nem érintette a holokausztból 75 éve fennálló megélési lehetőséget.

6. Sólyom László (Alkotmánybíróság elnökeként) ellenezte az ügynöktörvény elfogadását. Ebben az időben költözött a kivégzett névrokona (Sólyom László altábornagy) lakásába és levetette a mártír tiszteletére Sólyom utcává átkeresztelt utcanév táblákat, visszaállítva az eredeti status quot.

7. Horn Gyula hírhedt kiszólását plagizálva, reflektált Für Lajos honvédelmi miniszter arra az észrevételezésemre, hogy a Zrínyi Akadémia új parancsnokává azt a Szabó Miklóst tervezik kinevezni, aki KISZ titkár és politikai tiszt volt, a reflektálás így hangzott: NA ÉS?!

8. Mint a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságának (TMB) tagja, levélben kértem fel 1992ben Kosáry Domokost (az MTA elnökét) és Für Lajost (honvédelmi minisztert), hogy válasszuk újra a Hadtudományi Szakbizottságot (HSZB-t), mert a megváltozott politikai helyzet is indokolja a választást. Mind ketten azonnal és egybecsengően válaszoltak, de nem tartották aktuálisnak a választást. Egy hónap múlva megköszönték addig végzett munkámat, leváltottak a TMB-ből, és nyugállományba helyeztek. Két hónap múlva újraválasztották a HSZB-t, 15 egykori pufajkás került a testületbe! Elnökük pedig az a Mórocz Lajos vezérezredes lett, aki '56-ban, harckocsiból lőtte a Soroksári úton, a forradalmárok által felállított barikádot!

9. Raffay Ernő leváltott honvédelmi miniszteri államtitkár nyilatkozta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) főigazgatóvá történt kinevezésekor a személyi állomány előtti bemutatkozásakor, a következő három szavas mondatot: NEM LESZ TISZTOGATÁS (!) az Intézetben.

10. Szabó János FKGP-s honvédelmi miniszter nyilatkozta kinevezése után két-három nappal a DEMOKRATA c. folyóiratban: NEM LESZ TISZTOGATÁS a Magyar Honvédségnél!

11. Szabó János FKGP-s honvédelmi miniszter ezredesi rendfokozatot adott annak a vitéz, lovag, Bánkuty Gézának, aki Sztalin Akadémiát végzett, pufajkás volt (az alakulatánál hadnaggyá léptették elő), majd 1957 márciusában Bécsbe utazott és ottani BM-es rezidens szolgálatába állt.

12. Szabó János FKGP-s honvédelmi miniszter, alezredessé léptette elő Szalay Róbert Sztalin Akadémiát végzett, egykori politikai tisztet, és pufajkás keretlegényt. Az előléptetését azzal magyarázta, hogy Szalay jelen volt a Sztalin szobor ledöntésénél. Az kimaradt a rendfokozat osztogatásból, hogy előléptesse mindazokat (mintegy 80 ezer embert), akik szintén ott voltak a Sztalin szobor "agonizálásánál".

13. Lányi Zsolt 1998. október 23-án, a Corvin közben lezajlott ünnepségen, feleskette hallgatóságát, hogy ne engedjék visszatérni a kommunistákat! Ő pedig, mint a Parlamenti Honvédelmi Bizottság elnöke, ezen a napon neveztette ki dandártábornokká azt a Homola Csaba ezredest, aki függetlenített MSZMP-s párttitkár volt a Soroksár úti katonai objektumban. Vita tárgyát nem képezi, hogy Lányi nem volt esküszegő, csupán eskütételt javasló...

14. Példa nélküli eseményként értékelhető a rendszerváltozás után, hogy miniszterelnök lehetett Horn Gyula (egykori pufajkás és Kádár egyik leghűségesebb támogatója), Medgyessy Péter (D-209-es, Kádár minisztere), Gyurcsány Ferenc (KISZ titkár, majd a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsának elnök) és Bajnai Gordon (a Gyurcsány kormány tagja). Ezek a miniszterelnökök eltéphetetlen szálakkal kötődtek az előző rezsimhez.

15. A rendszerváltozás utáni években menetrendszerűen "befuccsoló" bankok több milliárdos veszteségeit "kötelességtudóan" kompenzálták az éppen regnáló kormányok, és egyszer sem került szóba, hogy ki vagy kik volt(ak) a felelősök a folyamatosan duzzadó veszteségekért, hiszen a banki pénzforgalom adatait feldolgozó számítógépek még 1 (azaz egy) forintnyi hiányt (vagy eltérést) is azonnal jeleznek (rögzítenek). Ha nem ez a helyzet a bankokban, akkor ezennel elnézést kérünk az érintettektől, de egyben azt javasoljuk, hogy szerezzenek be új számítógépet (gépeket) vagy korszerűsítsék a szoftvereket.

16. A rendszerváltozást követő időtartamban számos esetben végeztek (és végeznek ma is) csapnivaló munkát az ügyészségek és a bíróságok. A vádemelések és az ítéletek gyakran váltják ki a közvélemény ellenszenvét, gyakran tükrözik a hozzá nem értést, az elfogultságot vagy a politikai befolyásolás gyanúját. Számtalan példa ismertetése helyett, csupán a Biszku ügyet említjük meg, hangsúlyozva, hogy az ügyészség egyrészt fatális mulasztásban van, hiszen hivatalból is azonnal el kell járni, ha tudomásukra jut a bűnelkövetés (és az elkövető). Ezt az ügyet már min. 23-évvel ezelőtt le kellett volna zárni! E helyett, az ügyészség most (is) szembe köpte a közvéleményt, miután 2 hónappal meghosszabbította a vizsgálatot. A londoni fogadóirodákban nagy összeget nyerhetne az, aki arra fogadna, hogy két hónap elteltével rács mögé kerülne a szép nyugdíjas kort megért (és kiemelt nyugdíjat élvező) tömeggyilkosunk...

17. Nem akarunk ünneprontók, lenni, de az "USA-t" naponta szidalmazók szíves figyelmét felhívjuk arra, hogy az USA-nál rafináltabb Orosz Föderáció évtizedek óta tapossa és írtja a csecseneket és az ingusokat. Néha-néha ezt sem ártana szóvá tenni azoknak, akik figyelemmel kísérik az USA tevékenységét, mert a kettős mérce alkalmazása nem korrekt viselkedési forma. Hajdanában mi is közel voltunk ahhoz, hogy a csecsenek és ingusok sorsára jussunk. Nem lehet kizárni sem USA nagyhatalmi státuszának a csökkenését, sem a hagyományos orosz (szovjet) terjeszkedés bekövetkeztét.

18. A rendszerváltozás kuriózumába tartozik a NÉPSZABADSÁG túlélése, a Thürmer párt léte, az MSZMP utódpártjának számító MSZP virágzása és hervadozása, hazánk kiemelkedő akasztgatójának, hazugjának és a Szovjetunió hőse kitüntetést elnyerőjének, Kádár Jánosnak a dicsőítése, Berecz János és Moldova György Kádárról írt könyveinek megjelentetése, a Kádár bandájába tartozó Horn Gyula emlékszobáinak kijelölése.

19. További kuriózumokként könyvelhető el Gyurcsány és bandájának, Demszkynek és Gergényinek zárkán kívüli mozgási lehetősége, valamint Farkasházy, Gálvölgyi és társaik permanens (röhögéssel tálalt) gúnyolódása, a Vidám Színpad primitív műsora, valamint Hajós és Alföldi "művészi" produkciói, nemzetünk nagy költője (Petőfi Sándor) egyes verseinek büntetlen kigúnyolásával.

20. Stb., stb., stb. A valós (tényleges) rendszerváltozástól idegen tények, események, nyilatkozatok, viselkedések és eljárások gyakori "felbukkanása".

Lejegyezte:
Prof. Dr. Bokor Imre
MJB elnök

Jellemző, hogy a hazai hírekben Morales bolíviai elnök harmadszori újraválasztását teljesen elhallgatták.


http://amagyaroldal.hu/hirek/content/k%C3%BClf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek-k%C3%A9pekben-160

Hodorkovszkij - a bűnöző visszatérne

A pénzmosás, sikkasztás, csalás és lopás miatt 2005-ben és 2010-ben is elítélt Mihail Hodorkovszkij 2013-ban elnöki kegyelemmel szabadult, és azonnal Németországba repült. 2014 májusáig több nyilatkozatban is határozottan kijelentette, hogy nem kíván politikával foglalkozni.

Hodorkovszkij, szabadulása után
Szeptember óta azonban Hodorkovszkij - az orosz politikai vezetésnek tett ígéretével ellentétben - aktív politikai tevékenységbe kezdett. Újra beindította az Open Russia liberális politikai szervezetet, amely a Soros György által grundolt Open Society Foundation ”fiókvállalatának” tekinthető. A szervezet megfogalmazott céljai között a ”független” liberális média propagálása és a liberális politikai nevelés szerepelnek, és vezetőségi tanácsában ott ül Jacob Rotchild és Henry Kissinger is. Hodorkovszkij az orosz politikai vezetésnek tett ígéretével ellenében aktív politikai tevékenységbe kezdett, mindezt persze biztonságban, külföldről. Az atlantista politikai akarat által kikényszerített színes forradalmak forgatókönyveit levezénylő Freedom House konferenciáján liberális-konzervatív húrokat pengetve az euroatlantista érték-érdekrend melletti abszolút kiállást hangsúlyozta. Pár napra rá a Külkapcsolatok Tanácsa elnevezésű, amerikai külpolitikai tanácsadó szervezet ülésén nyilatkozik - a szervezet tagjai között találjuk Oroszország dezintegrálásának fő stratégáját, Zbignijew Brzezinszkit.
Október 10.-én Hodorkovszkij az egyik legolvasottabb amerikai liberális napilapnak a The Daily Beast-nek adott interjújában Putyin orosz elnök és a jelenlegi orosz kormány szerinte elkerülhetetlen bukásáról beszélt. Hodorkovszkij elmondása szerint az általa vezetett Open Russia célja, hogy ez után a bukás után, különösen ha az véres és kaotikus, azok kerüljenek hatalomra, akik a liberális demokrácia hívei. A kegyelemből frissen szabadult bűnöző azt a véleményét is elmondja, miszerint nyilvánvaló, Oroszország kész elfogadni Ukrajnát és az ott történt változásokat modellként.
Az orosz társadalomban az ukrán modell, vagy a Hodorkovszkijt kitartó nyugati érdekkörök liberális elvei elenyészően alacsony támogatottsággal rendelkeznek - ez az orosz belföldi liberális csoportok által szervezett legutóbbi tüntetések elenyésző számú résztvevőjén felmérhető. A dolognak az adja a súlyát, hogy az USA Hodorkovszkij felkarolásával, és politikai szerepvállalásra való készségének propagálásával leplezetlenül nyílt politikai háborút indított Oroszország ellen. Egy utolsó, politikai felforgatással próbálkozás a nyílt katonai offenzíva megkezdése előtt.


http://www.hidfo.net/2014/10/19/hodorkovszkij-bunozo-visszaterne

Több mint elgondolkodtató akció vette ma kezdetét Donbasszban.

A “Народной памяти” – talán így lehetne magyarítani – “Népi emlékezés” mozgalom aktivistái köztisztasági akcióba kezdtek azokon a nem lakott területeken, ahol nincsenek harcok – de voltak. Ma reggel kilenc órától délig (ottani idő szerint) 150 latorhullát “gyűjtöttek be” erdőkből – mezőkről. Beszámolók szerint rettenetes állapotban vannak, legtöbbjüket már “kikezdték a vadak és a kóbor kutyák”!
Nyalókakirály zsoldosai ugyanis a legtöbb esetben már nem is foglalkoznak elpusztult cimboráik holttesteivel. Egyszerűen hátrahagyják őket – a természet vagy a helyi lakosság gondjaira bízva őket.
Ma reggel Szlavjanoszerbszk határában Nyalókakirály pribékjei megtámadták a luhanszki kozák népfelkelők egyk blokkposztját. A blokkposzt parancsnoka “Huligán” arról tájékoztatta tíz órakor az LNR Honvédelmi Minisztériumát, hogy a támadó latorerőt szétzúzták, “számos ellenséges páncélost megsemmisítettek, mintegy száz ellenséges hódítót megöltek, a támadó zászlóalj parancsnokát pedig elfogták”.
kép
A donyecki repülőteret folyamatosan lövi Valcman bűnbandájának tüzérsége – zömmel Avgyejevka irányából. A népköztársaságiak közlése szerint magának a repülőtérnek a területén pillanatnyilag ellenség nem tartózkodik.
Donyeck ma egyelőre “megúszta” tüzérségi tűz nélkül a délelőttöt. A tegnapi terrornak összesen 17 civil halottja lett Kirov Kujbisev és Kijev kerületekben. Az “AZOTNIJ” vegyiüzemet ért támadás következtében keletkezett tüzet reggelre sikerült lokalizálni, és továbbterjedését meggátolni. Nagyon súlyosan megsérült és életveszélyessé vált az a donyecki templom is, amit két latorgránát talált el tegnap.

Nyikisinonál folyamatosan próbálkozik a bérgyilkoshorda az abroncs szétpattintásával. Ma délelőtt is tettek két alkalommal is kisérletet, ám mindkettő kudarccal végződött.
Szmelnál is lövöldözés volt. Két civil megsebesült, két lakóház elpusztult.
Petropavlovkában három helyi lakos sebesült meg.
Dokucsajevszkben a reggeli misére tartók közé lőtt egy sorozatot egy latortank. Egy civil meghalt, három megsebesült.
Mariupolban ma reggel spontán tiltakozó akció kezdődött. Az utóbbi napokban több fiatal lányt is kórházba kellett szállitani. Nyalókakirály martalócai megerőszakolták, és súlyosan bántalmazták őket. A város lakosságának kezd “tele lenni a hócipője” a brutális horda garázdálkodásaival.
http://balrad.wordpress.com/2014/10/19/vasarnap-delelott-donbasszban/


A Bal-Rad számára eddig megfejthetetlen rejtélynek számít, hogy az utóbbi napokban Donbassz fő harci tevékenysége áttevődött az északi frontszakaszra.

A ma (moszkvai idő szerint délután 16 – óra) délutáni donbasszi események összefoglalója kiemeli, hogy Bahmutovkánál a népköztársasági erők megsemmisítették Nyalókakirály 80. ejtőernyős brigádját. Mintegy kétórás tüzérségi tűzcsapásban ma ismét megsemmisítettek egy valcmanista harckocsikonvojt. A jelentés tizenöt tank elpusztításáról számol be. Néhány latornak sikerült kereket oldaniuk, és most a környező erdőségekben bujdosnak. Lehallgatott rádióforgalomból kiderült, hogy egyenesen rettegnek, és hisztérikus állapotba kerültek.
pakkpikk
Nyizsnyetyeploje térségében dél tájban teljesen váratlasnul és meglepetésként érte a népfelkelők rajtaütése egy latortábor zsoldosait. Álmukban sem merték volna gondolni, hogy Luhanszktól ilyen távol gondjaik lehetnek. Lettek gondjaik. Bár hat lator már túl van minden gondon.
Délelőtt tíz órától már Szcsasztyjéban – bent a városban, annak egész területén – zajlanak a harcok. A valcmanisták kisebb csoportosításai Novoajdar, Sztarobjelszk és Bjeloukrajino térségében vannak, és most attól vacognak, hogy ők is mindahányan katlanba kerülnek.
A népköztársaságiak az utóbbi hónapokban csendes területre, Szeverodonyeck és Liszicsanszk térségére is megkezdték a katonai előnyomulásukat. Ma délben már tüzérségi csapást mértek a Popasznaja környéki latorerőkre. Ebben a Popasznaja – Liszicsanszk – Szeverodonyeck háromszögben szemmel láthatóan egy újabb “kazánba” kívánják a népfelkelők beszorítani a valcmanista bérgyilkosokat. Amennyiben ez sikerül, egész Luhansz – régió felett át tudják venni az ellenőrzést, és nem mellesleg – egy újabb orosz határszakaszt fognak birtokba venni.
Délután egy órakor ismét tett egy erőtlen kísérletet a gyjebalcsevoi kazánba rekedt horda Nyikisinonál az út visszaszerzésére. Már természetes dolognak tűnik a sikertelenségük.
Donyeck lakott területeit ma délelőttől a tudósítás közzétételéig folyamatosan lövi a valcmanista horda tüzérsége. Eleddig ma újabb négy helyi lakos halt meg a gránátbecsapódások következtében.
A donyecki repülőtérre ma délelőtt ismét betört három harckocsi és három BTR. Egy latortank és két BTR Motoroláék áldozatává vált. Két másik tank és a harmadik BTR viszont “felszívódott”!
“Giviék” a repülőtér romjai között rengeteg – szemmel láthatóan majdanista – hullájába botlottak. Mind civil ruhát viselt.
Peszkinél és Avgyejevkánál ma elég nagy volt a csend. Illetve volt lövöldözés Avgyejevkából – ágyúkkal – Donyeck irányába.
Marinyka – Krasznogorovka térségében délelőtt összecsapások robbantak ki. A vége az lett, hogy 93 valcmanista zsoldos egyszerűen megadta magát! Nem akarnak tovább harcolni.
Volnovahába viszont bevonultak Nyalókakirály zsoldosai. A DNR erői most megpróbálják őket izolálni. Beszámolók szerint komoly népköztársasági erőátcsoportosítás vette kezdetét, hogy Volnovahából kiszorítsák a zsoldosfalkát.
Dokucsajevszknél kisebb csetepaté bontakozott ki délelőtt, ám fél óra elteltével elcsendesedett a környék.
Mariupolban csak a lakosság háborog, de harci tevékenység nincs.
macskahttp://balrad.wordpress.com/2014/10/19/eszak-donbassban-nincs-hetvegi-hangulat/

A VITÉZI ÉS HAZAFIAS KÖLTÉSZETAz ország politikai és háborús eseményeivel kapcsolatos költészet a 16. század utolsó évtizedében, az ún. tizenötéves háború hatásaként erősen fellendült, és egyúttal műfajilag is differenciálódott. Tinódinak és társainak históriás énekköltése még összetett funkciót töltött be: egyként feladata volt a közönség tájékoztatása, a harcoló vitézek buzdítása és figyelmeztetés az ország súlyos helyzetére. A század végére e feladatok mindegyikét már külön énekműfajok töltik be, kivéve a tájékoztatásét, mivel az írásbeliség kiterjedése, a jelentések, levelezés stb. megszaporodása következtében erre – énekszó közvetítésével – már nem volt igény. A tudósító jellegű históriás ének ezért nem kelt új életre az új háború viszonyai között, hanem fokozatosan átalakult az eseményeket célzatosan beállító politikai propaganda verssé. Ennek első termékei ugyan az 1590-es évekből valók, a politikai költészet igazi kifejlődése azonban már a századforduló utáni időre esik, s ezért az efféle énektípusokkal a következő periódus tárgyalása során foglalkozunk. Az önállósult vitézi buzdítóvers és az ország sanyarú sorsán panaszkodó ének műfaja viszont ebben az évtizedben éli virágzását, ezekről az alábbiakban számolunk be.

A vitézlő nép buzdítása az ellenséggel folytatott harcra a lírai katonaének verstípusának funkciója lett. Balassi e műfajt már a magas művészet szférájába emelte, a népszerű énekszerzők – feltehetőleg maguk is vitézek – azonban még az ő hatásától függetlenül, a hagyományos ének-modorban szerezték enemű verseiket. A 16. század fordulójáról három ilyen jellegű ének maradt fenn. Közülük kettőnek a szerzője Sárközi Máté, akinek kilétét nem sikerült teljes bizonyossággal tisztázni, valószínű, hogy ő maga is katona volt. Vallásos hangon, istenhez való lelkes és bizakodó könyörgéssel kezdődik egyik éneke:
Segétségül az nagy Istent ki híja,
Az oly embert nagy sok jókkal megáldja,
Szívét bátorítja, lelkét vigasztalja,
Ez az erővel teli könyörgés vonul végig az egész éneken, közben egy olyan versszakkal, mely néhány tömör képben az ellenséggel való véres csata leírását tartalmazza:
Kopja törik, szablya fénlik, fő esik,
Szű irtózik, szín változik, seb esik,
Sas holttestben hízik, vérrel részegedik.
Csataleírással, mégpedig az idézetthez hasonló szűkszavú, a tényeket minden kommentár vagy hasonlat nélkül pusztán konstatáló leírással kezdődik Sárközi Máté másik szép éneke is (Cantio de militibus, 1597):
Sok szép hadak majd indulnak,
Köztek szép zászlók lobognak,
Dobok, trombiták harsognak,
Mikor Jézust kiáltanak.
A további strófákban az istentől való segítségkérés mellett a vitézek biztatására és okulására szánt sorok is vannak: "Szégyent vallnak, kik elfutnak, Azok nyernek, kik próbálnak."

A harmadik – ismeretlen szerzőtől való – katonaének formailag csiszolatlanabb, viszont kevesebb benne a vallásos hang, felvillan benne a magyar végvidéki táj Balassi által is megénekelt néhány vonása, egyes sorai, kifejezései pedig majd a 17. század végének kuruc katonaénekeiben fognak visszatérni. Két első versszaka:
Az vitézek kardjainak
Megjött ereje karjoknak,
Az jó fringia szablyáknak,
Majd böcsi lesz katonáknak.
{540.} Az nagy kiterjedt sík mező,
Ligetes, fás, cseres erdő,
Majd megzöldül minden szép fű,
Majd kelletik az hamar ló.
A vitézi buzdító versek annak reményében keletkeztek, hogy a magyarság a tizenötéves háború során felszabadulhat a török megszállás alól. Mint ismeretes, ez a remény szertefoszlott, és a harcok során rengeteg szenvedés, pusztulás érte a magyarságot. Ennek hatására keletkeztek az ország sorsát panaszoló énekek, melyekből jóval több maradt fenn – a szomorú események tanújaként –, mint az optimizmust árasztó katonaénekekből. A kesergő énekek hagyományos elemeket tartalmaznak, egyrészt a históriás énekek, másrészt a protestáns vallásos költészet, különösen a jeremiádok hangját folytatják. A históriás ének hatása nyilvánul meg például abban, hogy az énekek kezdősorai emelkedett hangvételűek és szépen ütik meg azt a hangot, mely a versekben végig uralkodik. "Sírva vesziköl mast szegín Magyarország..." így kezdte egyik énekét Tinódi, s ehhez hasonló kezdősorokat találunk a századvégi kesergő énekekben is: "Pusztaság, kárvallás egész Magyarországon.."; "Gyászban öltözék szegény Magyarország ... "A keserves panasz hangja mellett az énekek többsége elmélkedő részt is tartalmaz. E részekben a 16. században kialakult protestáns szemléletnek megfelelően a szenvedéseket isten jogos büntetéseként tüntetik fel. Az istenhez való könyörgés a pogányok eltávoztatásáért összevegyül a reformáció során kialakult zsoltáros hanggal; megjelenik az istennel való szembenállás és alku:
Miért uram, hogy ily igen elhagyál minket,
Hogy nem fordítád ránk az te szent szemeidet ...
Mert ha a pogányság innen elűz bennünket,
Nem lészen itt helye az te áldott igédnek.
E jeremiádok szerzői kivétel nélkül prédikátorok, némelyiknek név szerint is ismerjük szerzőjét: Egri Miklós nagyszőllősi prédikátort (Az magyarországi ekklézsiának keserves panasza, melyet tött az tatár ellen, 1594); Gyarmati Imre tiszántúli prédikátort (Gyászban öltözék szegény Magyarország ..., 1596); a gyülekezeti énekei kapcsán már említett Debreceni Szőr Gáspárt (Dorgálásodnak súlsága ..., 1596) és Hegyi Pált (Magyarországnak panasza és siralmas könyörgése az Úristenhöz).
A panaszversek közül a legsikerültebb egy Lőrinc keresztnevű erdélyi "ifjú" éneke (Cantio az Erdély veszedelméről), melyet 1602 áprilisában szerzett "Zsigmond király városában", vagyis Nagyváradon. A költemény Básta György erdélyi vérengzéseinek egyik visszhangja. Nem általánosságban kesereg a magyarság romlásán, hanem személyes élményt önt versbe: az ellenség elől bujdosnia kellett. Szép líraiságú énekében kevesebb a sablon, és sikerültebben fejezi ki saját sorsának és élményeinek leírásán keresztül az ország hangulatát, mint egy egész község vagy akár az egész Magyarország {541.} nevében beszélő prédikátorok. Néhány sora különösen szép zeneiségű, nyolcasaiban még bizonyos jambikus lejtés is bujkál:
Lefüggesztettem fejemet,
Bánatnak hajtám szívemet,
Nagy szomorúság testemet
Elepesztette lelkemet ...
Úristen tőlem színödet
Elfordítád szemeidet ...
Az ének hangja a végefelé emelkedik a legmagasabbra, akkor, amikor az ellenség pusztításainak részletezése után szeretett szülőföldjét siratja vissza:
Jaj meggyek és hová legyek,
Jaj mert bujdosnia megyek ...
Jaj szép hazám, mikor látlak,
Jaj bő földő édes hazám,
Jaj szép Erdély mint megromlál,
Jaj ím mely pusztán hagyatál.

Várhegyi Kálmán gyűjtése

A 2015-ös költségvetés miatt lázas az ország

Ami kiszivárgott a konszolidációról
Ezek között szerepelt a gyermeknevelés terheinek csökkentése, az iskolák javítása, a kórházi működés javítása, az oktatás átalakításának javítása és a háziorvosok jövedelmének emelése. Mindezekből már kiolvasható néhány irány: a kormány az egészségügyben és az oktatásban készül valamire.

A konkrét számokat (a hiányra, a kiadási és bevételi főösszegre, a makroadatokra) egyelőre még nem ismerjük, a főbb irányvonalak azonban már körvonalazódnak:
 • A bürokráciára költött pénz csökkentése (dereguláció, állami rezsicsökkentési program), a jelenlegi GDP-arányos 10%-os összeg felére vágása. Ezzel kapcsolatban olyan információk szivárogtak ki, miszerint a kormány csökkenteni fogja a kormányablakok és okmányirodák számát.
 • A közigazgatási reform folytatása: itt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet szokták megemlíteni.
 • Jelentős többletforrásokhoz juthat az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Zombor Gábor egészségügyi államtitkár a hírek szerint 200 milliárd forintnyi plusz pénzt kért az egészségügynek. Ebből finanszíroznák a kórházi adósságok konszolidációját, az alapellátást fejlesztenék (a több forráshoz több feladat és felelősség is járna), a béremelést folytatnánk, a maradék összeg pedig a kórházak állandóan hiányzó forrásait pótolná.
 • A szociális segélyek átalakítása, új otthonteremtési támogatás, családtámogatás növelése.
 • A NATO felé vállalt kötelezettség teljesítése: 10 év alatt a jelenlegi 0,75%-os GDP-arányos szintről 2%-ra kell emelni a honvédelmi kiadásokat.
Mindezek mellett a tavasszal bemutatott konvergenciaprogram adhat némi fogódzót a kérdésben. Ebből kiolvasható, hogy a kormány általában véve fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra készül:
 • nem lesz általános béremelés a közszférában
 • nem terjesztik ki a közfoglalkoztatást (ez időközben a nyár elején felülíródott)
 • a költségvetési szervek árubeszerzései nem emelkedhetnek érdemben és az önkormányzatoknál is inflációtól elmaradó növekedés lehet csak
 • nyugdíjkiadások reálértéküket őrzik meg, ahogyan a kormány eddig is tervezte (azonban végül rendre alacsonyabb lett az infláció a tervnél, így a nyugdíjasok jól jártak)
 • a családi és szociális támogatások befagyasztva maradnak
 • gyógyszertámogatások kiadásainak növekedése elmarad az inflációtól
 • utazási költségvetési támogatásokat befagyasztják
 • állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkennek
 • kulturális és sport beruházások csak többletbevétel függvényében valósulhatnak meg

Hírfigyelő Szolgálat

Plasztik-technika: Újjlenyomat-olvasó bankkártya

A norvég Zwipe olyan bankkártyákat gyárt, amelyek egyrészt alkalmasak az érintésmentes fizetésre, másrészt beépített ujjlenyomat-olvasóval is rendelkeznek. A hírek szerint nem kisebb cég, mint a MasterCard állt be most az innováció mögé egy partnerségi megállapodáson keresztül.


Az ujjlenyomat-olvasó révén biztonságosabbá válnak a kártyás fizetések, ráadásul az érintésmentes kis összegű vásárlásoknál is azonosítaná magát az ügyfél (más nem fizethet a plasztikkal), és még PIN-kódra vagy fizetési limitekre sem lenne többé szükség. A kártyába saját áramforrást nem kell telepíteni, ugyanis a kártyaolvasó által sugározott rádiójellel működik az ujjlenyomat-olvasó.

A fő kérdés az, hogy mennyivel lesznek drágábbak az ilyen típusú kártyák a hagyományosaknál, vagyis megéri-e majd a kibocsátó bankoknak, hogy ezt a kényelmi funkciót is biztosítsák az ügyfeleknek.

Hírfigyelő Szolgálat