2015. szeptember 22., kedd

2015.09. SZÁMÚ KORMÁNYZÓI TÁJÉKOZTATÓ az iszlám titokzatos belső világáról és valóságos céljairól egyházi és egyes világi személyiségek és a Rendünk tagjai kezeihez

Indokolás: Nincs veszélyesebb annál, mintha valakik egyházi vagy világi megbízatásukat veszélyhelyzetben a tények elhallgatására illetve megerőszakolására használják fel és ezzel szétrombolják az emberek maradék bizalmát is. A mesterségesen előidézett feszültségek szoktak polgárháborúba torkollni. Az internet világában egyébként sem lehet semmit sem meg nem történné tenni. Ez a szerencséje és kapaszkodója a ma emberének.

Ezt a Tájékoztatót az egységes szemlélet elősegítésére adtuk ki mindenféle "maszatolás" és mellébeszélés nélkül.
Ezzel Krisztus urunk "korbácsának" az igazsága előtt is tisztelegtünk!


KERESZT A HŰSÉGÜNK- KARD A BECSÜLETÜNK
Jegyzi:
Dr. Nagy László
Rendi kormányzó


Bevezető ismeretek az iszlám titokzatos világába

A valláskutató történészek által hitelesített alanti szakmai anyagnak a hozzáférhetővé tétele a nagyközönség számára akár a sajtó,akár más eszközök révén nélkülözhetetlenné vált! Ami napjainkban történik Görögországtól Finnországig, Angliától Olaszországig, a Balkántól Magyarországon át Dániáig stb. annak a fele sem tréfa.
Eddig sokan azt hitték, hogy csak az úgynevezett "szervezett pénzügyi világhatalom" a legfőbb ellenfelünk. A kegyetlen valóság ezt hamar felülírta.
És itt felmerül a világegyházak vezetőinek az alanti tényeket elhallgató mulasztásos felelőssége is! Ennek a mulasztásnak a tövises útjait keresztény hitvallók levágott fejei szegélyezik. Eközben Szent Péter utódai is hamiskásan keverik a kereszténység "kártyáit" még ma is. Pedig az iszlám támadása a Korán parancsa szerint a keresztény Európa ellen hihetetlen erővel megindult! Hatalmas tömegeket egyszerre mozgató, logisztikailag is kidolgozott szervezett beözönlésük az európai keresztény kultúrkörbe végveszélybe sodorhatja az itt élő népeket, nemzeteket, egyházakat egyaránt!

Ütött a közös cselekvés órája! Most már teljes európai lázadásra, összefogásra és egységre van szükség az iszlámisták szervezett beözönlése ellen, mert közvetlen végveszélybe kerülhetnek az utódaink is!

Szomorú tény, hogy a mi európai sorainkban szép számmal vannak - jó előre megvett - árulók is, akiknek a hatósági lefogása még mindig várat magára. Holott be lehet és be is kell őket azonosítani még Magyarországon is e sötét célokat menedzselő holdudvaraikkal együtt! Csak a számláikra és a megbízásaikra kell nézni!

Ki kell azt is mondani: Nekik többé nem jár kegyelem! 1990-ben ezt megkapták. De utódaik révén nem változtak egy jottányit sem.
Pont. Vége!

1./ A Korán legfőbb, aktualis parancsa a bevándorlással való hódítás!

Bevándorlással hódítsátok meg a területeket. Az iszlám jogot a shariját (sariát) vezessétek be mindenütt. Ha háborút viselnek ellenetek akkor ezt a háborút a bevándorlás által helyezzétek át az ő (vagyis zsidók és keresztények, mások) területeikre. Szaporodjatok gyorsabban náluk, így uralmatok alá hajtjátok majd őket.

A szent dzsihádot csak az iszlám képes megnyerni és ez egy világban zajló hosszú küzdelem, amely az iszlám teljes győzelmével érhet csak véget.Minden más vallást irtsatok ki és szüntessetek meg.

A hitetleneket (ateisták, mások) egyszerűen ki kell irtani.
Ideiglenesen csak a könyvek népeihez (keresztények, zsidók) legyetek irgalmasok. A végén őket is ki kell irtani, amikor már mások nem maradnak.Ez a mai iszlám cél és útmutatás a világ meghódítására,amely veszélyesebb a nácizmusnál és kommunizmusnál. A paniszlámizmus tehát a világ meghódítására készül.
A paniszlámizmus tehát a bevándorláson /!/ keresztül valósítja meg kitűzött céljait. A türelemnek tehát semmi értelme a mohamedán fenevaddal szemben.
Mivel egyre világosabbá válik, hogy maradék hazánkat és tágabb értelemben vett életterünket, Európát a mohamedánok szemelték ki a maguk számára, így egyre fontosabb napjainkban,hogy a mohamedán beözönlés ellen is felvértezzük magunkat. Egy percre sem feledhetjük ezért Zrínyi Miklóst. Az török áfium ellen való orvosságban ránk hagyott szellemi útravalójának értékálló esszenciáját, miszerint az engedelmességnek és a türelemnek semmi értelme a "török" fenevaddal szemben, a hősiességnek viszont annál inkább.
Ez maga a Szent László-i látomás!

E mondatok aktuális figyelmeztetéssé váltak számunkra. Ezt a magyarországi (debreceni) helyzet is megerősítette. Mindenki láthatta, hogy ugyanaz játszódik le Debrecenben, a Sámsoni úton, mint ami nagy mértékben, nap mint nap zajlik például a norvégiai Oslóban, a svédországi Malmőben, a franciaországi Marseille-ben, a németországi Berlinben, a dániai Koppenhágában, az angliai Londonban, az USA-beli Michigan állam Dearborn nevű városában, vagy az ausztráliai Sydney-ben: bevándorló vagy menekült muszlimok belekötnek a helyi emberekbe, zaklatják a helyi kereskedőket, és molesztálják a helyi nőket és lányokat. A debreceni Sámsoni út "NO-GO ZONE" lett, azaz olyan zóna, ahova a helyi magyar emberek nem szívesen mennek be, nem is mernek, jobban mondva nem is engedik be őket. Aki mégis bemer közzéjük menni, az a személy az életével játszik.

2./ Ez pedig Allah (Isten) szent akarata!

A Korán, azaz a muszlimok szent könyve nem egy egyszerű könyv, hanem maga Allah (Isten) szava tökéletes formában, ahogyan azt Dzsibril (Gábriel) arkangyal elvitte Mohamed prófétának, az iszlám alapítójának, látomások formájában. (A budapesti Hősök terén Gábriel emeli magasba a Magyar Szent Koronát és a kettős keresztet.)
Éppen ezért a Koránt megváltoztatni vagy átértékelni nem lehet - ami abban áll, az Allah (Isten) szava, tehát úgy helyes, ahogy van.

A Korán 3.5 szerint az iszlám a tökéletes vallás. A Korán 33.21 szerint Allah küldötte (Mohamed próféta) példakép. Amit ő tett, az helyes, és a muszlimoknak követniük kell az ő példamutató cselekedeteit. Ezeket az ismérveket kell szem előtt tartani, mielőtt bárki megpróbálna ideologizálni, hogy a VII. században keletkezett előírásokat már nem kell figyelembe venni, mert azok az idők elmúltak. Szó sincs erről - ezek az előírások ugyanannyira hatályosak és kötelezőek ma, mint ezernégyszáz éve. A muszlimok a legjobbak; a nem muszlimok hitványak A Korán 3.11 szerint a muszlimok, azaz Mohamed próféta követői a legjobbak a népek közül.

A Korán 98.6 szerint azok, akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, ide értve még a Könyv népeit is (azaz a zsidókat és a keresztényeket is), a pokol tüzére jutnak.
Akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, azok a leghitványabb teremtmények.

A Korán 48.29 szerint Mohamed próféta Allah követe, és azok, akik vele vannak, keményen bánnak a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), viszont irgalmasak egymással (a muszlimokkal) szemben. Azért nem alkalmazkodnak, mert meg vannak győződve arról, hogy ők a felsőbbrendűek, mindenki más pedig alsóbbrendű.
Soha nem is fognak alkalmazkodni, amint azt számos nyugat-európai, kanadai, amerikai és ausztráliai példa is alátámasztja.
Dzsihád kombinált, azaz nyílt és fedett háború az iszlám győzelméért. A dzsihád szó eredeti jelentése küzdelem. A Koránban a jelentése harc, háború azért, hogy a világ minden országa muszlim országgá váljon.A Korán 9.29 szerint a hívőknek (a muszlimoknak) harcolniuk kell azok ellen, akik nem hisznek Allahban, vagy a Végítélet Napjában; vagy akik nem tiltják azt, amit Allah vagy Mohamed próféta megtiltott; vagy akik nem hisznek az igaz vallásban (az iszlámban), még a Könyv népei (azaz a zsidók és a keresztények) ellen is, egészen addig, amíg azok alávetettségbe nem esnek, alázatosan nem fizetik a dzsizját (a hűségadót a muszlimok részére), és át nem érzik alávetett helyzetüket.

A muszlimok szerint, egy keresztény vagy zsidó az alábbi három lehetőség közül választhat:
a./. áttér az iszlámra
b./. fizeti a dzsizját, (hűségadót) és alávetett, másodrendű állampol-
gárként ként él
c./meghal

Ha valaki azonban nem a Könyv népei közül való (azaz nem zsidó és nem keresztény), akkor csak két választása van:
a./ felveszi az iszlám vallást
b./meghal

Ha a muszlimok erősek, akkor a dzsihádot erővel, nyílt módon kell végrehajtaniuk. Ha a muszlimok gyengék,akkor megtévesztéssel, szaporodással, és egyéb fedett módon kell küzdeniük addig, amíg eléggé meg nem erősödnek ahhoz, hogy nyílt harcban győzzenek. Éppen ezért értelmezhetetlen az a nyugatiak körében elterjedt, hímező-hámozó liberális kifejezés, hogy van "szélsőséges" muszlim, meg van "mérsékelt" muszlim. Szó sincs erről. Mindkettő ugyanazt a cél akarja elérni, csak más eszközökkel: az egyik ordítva és fegyvert rázva, a másik mosolyogva és alattomosan.

Dzsizja a nem muszlimok hűségadója a muszlimok részére.: A nem muszlimok által, a muszlimok részére fizetett hűségadó, mellyel a nem muszlimok elismerik alávetettségüket (lásd Korán 9.29). Amikor egy muszlim elveszi egy debreceni kereskedő áruját, vagy felveszi a segélyt, miközben a szabadságjogok ellen kampányol, és szidja a befogadó országot, akkor tulajdonképpen beszedi a dzsizját.

Dhimmi , az alávetett, másodrendű személy. A dhimmi olyan nem muszlim személy, aki addig, amíg nem kritizálja a muszlimokat, elfogadja alávetettségét, és fizeti a hűségadót, életben maradhat. Ha ezeket megszegi, bármi megtehető vele. A muszlim és a dhimmi viszonya hasonló, mint a maffia és a boltos viszonya. Ameddig ez utóbbi hallgat, engedelmeskedik, és fizet az előbbinek, addig éldegélhet. Ellenben ha makacskodik, baja lesz.

Takija (megtévesztés) alkalmazása. A Korán 3.28 szerint a hívők (a muszlimok) ne keressék a barátságot a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), kivéve, ha veszély fenyegeti őket azok által.
Abu Darda, Mohamed próféta harcostársa ezt így fogalmazta meg:
"A hitetlenek (nem muszlimok) arcába mosolygunk, miközben a szívünk átkozza őket".

A nők másodrendűek és ostobák. A Korán 2.223 szerint a feleség egy szántóföld, akit a férj akkor és úgy "szánthat fel", ahogyan akar. A gyengébbek kedvéért ez azt jelenti, hogy nem kell a feleség beleegyezése a szexhez.
A Korán 3.43 szerint a feleség feladata az engedelmesség mind a férjnek, mind Allahnak. Azokat a nőket, akik lázadoznak, először megfeddéssel, majd az ágyból való kivetéssel, végül - ha még mindig makacskodnak - veréssel kell a helyes irányba állítani.

A Korán 2.282 szerint két női tanú egyenlő egy férfi tanúval.
Ezt egészíti ki Bukhari 1.6.301, mely szerint Mohamed próféta azt mondta nők egy csoportjának, hogy adakozzanak, különben a pokol tüzére kerülnek. Amikor a nők megkérdezték, hogy miért, a próféta azt felelte, hogy azért, mert a nők szellemileg fogyatékosak (ostobák), hiszen csak két nő vallomása egyenlő egy férfi vallomásával; vallásilag pedig azért fogyatékosak, mert egy nő se nem imádkozhat, se nem böjtölhet menzesz idején.

A nemi erőszak akkor az, ha négy tanú bizonyítja. A Korán 24.13 szerint az, aki nemi erőszakot állít, de nem hoz magával négy tanút, az hazudik. Ha tehát nincs négy tanú, akkor nem erőszak történt, hanem paráznaság, vagy házasságtörés. A parázna büntetése a Korán 24.2 alapján száz ostorcsapás. A házasságtörő büntetése halálra kövezés, ami nem a Koránban szerepel, hanem Mohamed próféta példamutatása alapján (pl. Hadith Muslim 17:4192 vagy Bukhari 9.83.37) végrehajtott halálbüntetés. Ezért mernek a muszlimok debreceni lányokat és asszonyokat molesztálni, mert hozzá vannak szokva, hogy négy tanú hiányában, a nőt fogják megbüntetni.

A szexrabszolgaság törvényes. A Korán 4.24 szerint egy muszlim férfi számára tilos egy férjezett nőhöz való közeledés, kivéve azokat, akiket a jobb keze birtokol. Ez utóbbi esetben olyan nőkről van szó, akiket portyázás vagy csata során zsákmányolt, vagy rabszolgavásáron vett. Ha például egy muszlim férfi egy zsidó, keresztény, hindu, pogány stb. nőt zsákmányol, akkor annak a nőnek a házassága automatikusan megszűnik, és a muszlim férfi rabszolganője lesz.

A pedofília törvényes. A Korán 65.4 szerint, válás előtt, három hónapi szexmentesség vonatkozik azokra a nőkre, akik már menstruálnak, valamint ugyancsak három hónap azokra a lányokra, akiknek még nem jött meg a menzeszük. Az első eset még logikusnak is tűnik, hiszen egy gyors válás és újra férjhez menetel esetén nem lenne egyértelmű, hogy ki az apa.De mi van azokkal a lányokkal, akiknek még nem volt menzeszük? Náluk miért kell ugyanúgy három hónapot várni? Azért, mert velük is lehet nemi életet élni, és hát lehet, hogy egyik-másik előbb érik.A Mohamed próféta cselekedeteiről szóló Bukhari 7.62.88-ban az áll, hogy a próféta (aki egyébként akkor kb. 50 éves volt) házasságra lépett a 6 éves Aishával, majd amikor a lány 9 éves lett, elhálták a házasságot. Ez a gyengébbek kedvéért azt jelenti, hogy a javakorabeli Mohamed egy kislánnyal közösült.

A rágalmazás nem az, mint nálunk. Nálunk a rágalmazás azt jelenti, amikor valaki egy személyről hazugságot állít. Ezzel ellentétben, "Az utazó támasza, és a hit követőjének eszközei" (Umdat as-Salik wa 'Uddat an-Nasik) c. iszlám jogi útmutatás r2.2 bekezdése szerint a rágalmazás az, amikor valaki olyasmit mond egy személyről, ami annak a személynek nem tetszene (vagyis az a személy nem akarná, hogy kitudódjon). Például igaz, hogy a Korán a muszlimokat a nem muszlimok elleni harcra buzdítja, egészen addig, amíg a muszlimok győznek, és a nem muszlimok áttérnek, megalázkodnak és fizetnek, vagy meghalnak? Igen. Például igaz, hogy a Korán tiltja a muszlimok barátkozását a nem muszlimokkal, kivéve, ha azt megtévesztésből teszik? Igen.
Például igaz, hogy a felnőtt Mohamed próféta egy kislánnyal közösült? Igen. Mindez azonban az iszlám felfogás szerint rágalmazás, mert ezek az állítások ugyan igazak, de ezeket hitetleneknek (nem muszlimoknak) kimondaniuk nem szabad.

Lerontás; felülírás!!!! A Korán 2.106 szerint egy korábbi kinyilatkozást egy későbbi kinyilatkozás leronthat, azaz felülírhat.
A muszlimok szeretik a tudatlan nyugatiak elé tárni a Korán 2.256-ot, mely szerint a vallásban nincs kényszerítés, azt sugallva, hogy az iszlám a türelem vallása. Ez nem más, mint takija (megtévesztés), ugyanis azt "elfelejtik" elmondani, hogy a 2.256-ot más részek, pl. a Korán 9.5, vagy a dzsihádra felhívó Korán 9.29 lerontotta, azaz felülírta!!!

3./ ZÁRSZÓ FIGYELMEZTETÉSEKKEL!

Köszönet a debreceni szakembereknek a tények összefoglalásáért. A T. Olvasó az ő jó voltukból most, két út közül választhat.
Az egyik út az, hogy behunyja a szemét, bedugja a fülét, és azt kántálja, hogy "lalalalala", esetleg politikailag felkiált, hogy ez az összefoglaló egy "
rasszistafasisztanácigárdista" termék.
A másik út az, hogy ha kételkedik abban, amit olvasott, akkor utánanéz a dolgoknak, bár arra számítson, hogy a legtöbb szakirodalom angol nyelven érhető el. A javasolt művek a következők: Korán (Quran) Bukhari (Sahih al-Bukhari) hadisz (hadith), pontosabban hadiszok Az utazó támasza, és a hit követőjének eszközei (Umdat as-Salik wa 'Uddat an-Nasik), azaz Reliance of the Traveller and the Tools of the Worshipper.
Ha pedig ennyi olvasásra nincs sem ideje, sem energiája, akkor az interneten számos, hasonló összefoglalót találhat akár írott, akár képi formában, melyek levezetik, hogy az iszlám miért nem egyeztethető össze az európai társadalommal, tehát a magyar társadalommal sem.
Ha viszont Ön az ismerősével megosztja a fentieket és ezáltal minél több egyszerű magyar ember érti meg a kialakulóban levő valós helyzetünket, akkor talán csökken az esélye annak, hogy magyar városok és városrészek számos nyugat-európai, kanadai, amerikai és ausztrál város és városrészek tragikus sorsára jussanak.

Ha pedig Ön közömbös /!/ a dolgok ilyetén való alakulása miatt, kényelmesen dőljön hátra az Ön csudálni való, becsületes magyar emberektől egykor elkobzott pompás hintaszékében, hogy gúnyos mosollyal és kárörömmel szemlélhesse a honvédő magyarjaink, rendőreink, katonáink emberpróbáló erőfeszítéseit egészen addig, amíg a mi magyar hazánk templomaiban- zsinagógáiban fel nem hangzik az Ön ükunokái legnagyobb rémületérre is a jól ismert kiáltás:

ALLAH AKBAR!

Ez lesz az Ön "szebb jövője" is magyar gyűlölő, hazaáruló, taknyos orrú köpönyegforgató rózsadombi tolvaj elvtárs!
Vége.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése