Most már az MNB is az alábbiakat állítja: „2016 a bankok, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény kárrendezésének éve.”
(Legalábbis ez van abban a dokumentumban, amit Golcs Marika felolvasott 2016. március 20-án Matolcsi háza előtt)

mhe
Vannak kétkedők, akik úgy gondolják, hogy a lenti 6 oldalas ajánlást nem az MNB adta ki.
– Szerintem ezt a saját lelkiismeretük mondatja velük. Nem hiszik el, hogy tettek annyit SeVizahiteles ügyben, hogy az MNB végre odacsapjon a bankoknak.
Pedig minden normális országban úgy van, hogy az emberek által választott politikusok megvédik az embereket a kifosztóktól. Hiszen ez miatt választják őket az emberek.
Ha egy országban az emberek annak ellenére vezetőnek választank valakiket, hogy azok kifosztják, támogatják a kifosztókat, akkor az az ország nem normális, mert nem normálisak a lakói. Te tettét-e már annyit, hogy szabadulhass a kifosztás alól, és elvárhasd, hogy kártérítést fizettessenek a kifosztóiddal?

Nézzük mit olvasott fel Marika Matolcsinál:

MNB ajánlása „SeVizahitel”károsultaknak, hogyan érvényesítsék kártérítési igényüket a bankokkal, mint  adóssal, kifosztóval, károkozó pénzügyi intézménnyel szemben.
2016.03.20.
A”SeVizahitel” károsultak kiemelt célja, hogy a  már kezdetben is tisztességtelennek induló lakossági jelzáloghitel-szerződések esetében elősegítse a bankok, mint adós,kifosztó,károkozó pénzügyi intézmény kártérítés fizetési hajlandóságát.
2016 a bankok,  mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény kárrendezésének éve
A  2014. évi LXXVII.  törvény ( Forintosítási törvény) során,  mi az MNB forintosítottuk a forintot!  Ez Hungaricum! Ilyet még nem csinált senki a világtörténelemben!
Nemzeti eszközkezelő program keretében vissza kell szolgáltatni az ingatlanokat jogos tulajdonosának!
A kártérítési igény iránt nagyfokú érdeklődés mutatkozik! A súlyos, társadalmat érintő igen jelentős károkozásért,kifosztásért a bankok,mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény mielőbb kezdjék meg a kártalanítás végrehajtását!
Jelentős dátum: 2016.03.01-vel megszünt újabb kilakoltatások foganatosítása! A bankok, mint adós,kifosztó,  károkozó pénzügyi intézmény, nem lakoltathatnak ki többé károsultakat!
Végre, több százezer károsult család helyzete rendeződni látszik!
Jelen ajánlás célja, hogy bemutassa azokat a magatartási formákat (  pl. sárgapólós figyelemfelhívás , ez a bank is  évekig tisztességtelen volt  ügyfeleivel plakáttal, szüli napi gyertyával,  sátorral stb.) és jó gyakorlatokat, (pl. patkány-kereső  túra, bank plakátolás,  banki besátorozás, gyertyagyújtás bankban, stb.) amelyeket a „SeVizahitel” károsultak, akik jelzáloghitel-károsultak vagy ingatlannal fedezett követelések károsultjai,  életminőségének helyreállítása során elvárnak a banktól, mint adóstól, kifosztótól, károkozó pénzügyi intézményektől, , a jogszabályokban meghatározott követelményeknek való megfelelés mellett, a károkozók, kifosztók kártérítési kötelezettsége mellett.
A „SeVizahitel” károsultak álláspontja szerint a megoldás keresési folyamat sikerességének kulcseleme a felek konstruktív és jóhiszemű együttműködése, ezért kiemelten fontos, hogy objektív és egyértelmű kritériumok mentén legyen megítélhető, a  bank, mint adós, kifosztó,károkozó pénzügyi  intézmény kártérítési hajlandósága.  A bank, mint adós,kifosztó,károkozó pénzügyi intézmények együttműködése  a károsultakkal hosszú távon mindkét fél számára előnyös lenne, a nagyon is késedelmessé vált kárkifizetés paramétereinek betartásával az adós, mint bank, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény,  presztízse, valamelyest helyreállna, vagy ha nem: akkor le is út, fel is út! Volt bank, nincs bank! Előreláthatólag a banki pályafutás hazánkban befejeződni látszik! Ja kérem! Tetszettek volna tisztességesek lenni!
Az ajánlás esetén nem tekinti a” SeVizahitel” károsultak együttműködőnek azt a bankot, mint adóst, kifosztót, károkozó pénzügyi intézményt, a súlyos társadalomra  igen veszélyes helyzet okozásáért amely:
a)nem kísérelte meg legalább három alkalommal a kapcsolatfelvételt a„SeVizahitel”károsultakkal,több károsult esetén károsultakként kell érteni a kapcsolat felvételi kísérletet;
aa)most lehet, sőt kötelező is a „SeVizahitel” károsultakat felkeresni, és alázattal közreműködni a kártérítésük mielőbbi rendezése érdekében,
b)a sikeres kapcsolatfelvételt követő három hónapon belül nem jönne létre írásos – ide értve a szóbeli egyezség írásban történő megerősítését is – mert a”SeVizahitel” károsult időközben öngyilkos lett, vagy külföldre menekült a bank, mint adós,kifosztó, károkozó pénzügyi intézménynek felróható okból. Ez esetben egy kártérítési alapot kell létrehozni, az elhunytak árváinak, illetve családtagjainak kártalanítására.
Az ajánlásban foglaltak végrehajtása tekintetében nem minősül együttműködőnek az adós, bank, kifosztó,  károkozó pénzügyi intézmény
c)aki élő szerződés esetében legalább három,a kifosztásból eredő „SeVizahitel” károsultak követelés esetében legalább kettő alkalommal bizonyítható módon elutasítja az együttműködést   a kapcsolat felvételi kísérlet során,továbbá
–  rendőri segítséget kér, hogy a ”Sevizahitel”károsultak ne menjenek be a bűncselekmény elkövetésének színhelyére, (pl. K&H bank)
-tiltakozik a „SeVizahitel” károsultak sárga színű ruházata ellen,
– birtokvédelmi eljárást kezdeményez a „SeVizahitel” károsultak ellen, (pl.OTP bank)
-aki rendőri segítséget kér a bankban való besátorozás idejére,
-aki születés napi köszöntés esetén rendőri segítséget vesz igénybe
d)aki elutasítja a helyzetértékeléshez szükséges azon releváns információk megadását, vagyoni helyzetének valódi állapotát bemutatását,amelyek nem állnak a  „SeVizahitel”károsultak rendelkezésére;
e)aki szándékosan valótlan információt ad a  „SeVizahitel”károsultak számára a megoldás keresési folyamat időtartama alatt;
f)aki bizonyíthatóan elutasítja a  „SeVizahitel”károsultak által közölt követelések alapján reális megoldási lehetőségek mindegyikét;
g)akinek az együttműködési hajlandósága hiánya miatt a sikeres kapcsolatfelvételt követő három hónapon belül nem jön létre írásos egyezség, vagy az adós, mint bank,kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény nem kezdi meg a javaslatnak megfelelő kártérítés kifizetését,
h)aki nem teljesíti a megoldás keresési folyamat eredményeként létrejött írásos egyezségben szereplő lényeges kötelezettségeit, fizetési késedelem esetén 30 napot meghaladó késedelembe esik;
i)ha  a „SeVizahitelkárosultak esetén az adós,mint bank, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény nem működik együtt a „SeVizahitel”károsultakkal.
A „SeVizahitel” károsultaktól elvárt, hogy világos és egyértelmű módon, közérthető nyelvezetben kommunikáljon. A kommunikáció során – ahol lehetséges – indokolt kerülni a jogi szakkifejezések használatát, illetve biztosítani szükséges ezek közérthető magyarázattal történő ellátását. A kapcsolattartás nyelvezetének sugallnia szükséges a bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény együttműködési szándékát, mellyel azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy kész fenntartható megoldást kínálni a kártérítés mielőbbi kifizetése érdekében.
A „ SeVizahitel” károsultak elvárják, hogy a késedelemmel érintett, fel nem mondott, meg nem szűnt szerződések (a továbbiakban: élő szerződések) esetében a pénzügyi intézmény – az általa meghatározott ütemezésben, tértivevényes postázási móddal –  Kártérítés Felhívó levél 1-et küldjön.
A”SeVizahitel”  károsultak javasolják, hogy a  Kártérítési Felhívó levél 1 stílusa térjen el a számára a korábban megküldött valamennyi levéltől. A„SeVizahitel” károsultak fontosnak tartják, hogy a Kártérítés Felhívó levél 1 érzékeltesse a bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény együttműködési hajlandóságát. A „SeVizahitel” károsultak indokoltnak tartják, hogy a levél első bekezdése érzékeltesse, hogy –a  bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény, csalást követett el, és a tisztességtelenséget már korábban  a 2014. évi XL. törvényben ( Elszámolási törvény ) el is ismerte.
Az MNB indokoltnak tartja, hogy a levél első bekezdése érzékeltesse, hogy- amennyiben a „SeVizahitel” károsultak eljárásrendjéből adódik, úgy-ez az utolsó lehetőség arra, hogy közösen  megoldást találjanak a problémára. A probléma megoldás, már csak a kártérítés fizetésével orvosolható.
Az „SeVizahitel” károsultak jó gyakorlatnak tekintik azt, ha a telefonos kapcsolatfelvételre minden esetben a hívott fél által beazonosítható – azaz nem rejtett – hívószámról kerül sor. Ezzel az együttműködő bankok, mint adós, kifosztó,  károkozó pénzügyi intézmény számára biztosított a visszahívás lehetősége. Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a telefonhívások abank, mint adós ,kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény beleegyezése esetén rögzítésre kerülnek, továbbá megtörténik a bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézménytájékoztatása az adatkezelés céljáról, valamint ha a bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény kérésére biztosítják a „SeVizahitel”károsultak a hangfelvétel visszahallgatását. Az MNB indokoltnak  tartja, hogy a telefonos kapcsolatfelvétel esetén abank, mint adós, kifosztó, károkozó  pénzügyi intézmény úgy járjon el, hogy annak megtörténte utólag bizonyítható legyen.
Felmondott szerződésekkel kapcsolatos eljárás. Az MNB elvárja, hogy a  bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény – 2016. szeptember 30. napjáig – legalább kettő alkalommal kísérelje meg a „SeVizahitel” károsulttal, kezessel, zálogkötelezettel a kapcsolatfelvételt. Amennyiben a telefonszám nem ismert a bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény előtt, úgy a személyes megkeresés, vagy a  Kártérítés Felhívó levél 1 ismételt alkalmazása is elfogadható az MNB részére.
Az MNB elvárja, hogy a felmondott lakossági jelzáloghitel szerződések esetében a bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény – az általa meghatározott ütemezésben, tértivevényes postázási móddal –  Kártérítés Felhívó levél 2-t küldjön a  „SeVizahitel” károsultnak,kezesnek és a zálogkötelezettnek.
Az MNB javasolja, hogy a  Kártérítés Felhívó levél 2 stílusa térjen el a  bank, mint adós,kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény által a „SeVizahitel” károsultak számára korábban megküldött valamennyi levéltől. A levél érzékeltesse a  bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény együttműködési hajlandóságát és észérvekkel hasson  arra, hogy a felmondott lakossági jelzáloghitel szerződésből eredő  kártérítés megfizetésével kapcsolatban  milyen kártérítési javaslati megoldást  találtak. Célszerű, ha a levél első bekezdése érzékelteti, hogy – amennyiben a „SeVizahitel” károsultak eljárásrendjéből ez adódik, úgy – ez a  kártérítés követelését  megelőzően az utolsó lehetőség arra, hogy közösen megoldást találjanak erre a súlyos,egész társadalmat érintő problémára.
Annak érdekében, hogy a bank, mint adós, kifosztó,  károkozó pénzügyi  intézményteherviselő képességének ismeretében születhessen megfelelő döntés az adott helyzetben alkalmazható megoldásról, kiemelten fontos, hogy a „SeVizahitel” károsultak a megoldási alternatívák vizsgálata során a bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézményegyüttműködésével végezze el a bank, mint adós,kifosztó, károkozó pénzügyi intézményjövedelmi és vagyoni helyzetének felmérését.
Az MNB célszerűnek tartja, hogy a banktól, mint adós,  kifosztó, károkozó pénzügyiintézménytől begyűjtött, valamint nyilvántartásaiban rendelkezésre álló információk alapján a „SeVizahitel” károsultak egyedileg elemezzék a bank,mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény fizetőképességét. Indokolt, hogy a „SeVizahitel” károsultak számára ajánlott megoldási lehetőségek mellékleteként a „SeVihaitel” károsultaknak nem kell számításokkal és részletes szöveges elemzéssel alátámasztani  a helyzetértékelést, mert  anélkül is jól látható, hogy a bank, mint adós, kifosztó,károkozó pénzügyi intézményfelbecsülhetetlen nagy kárt okozott eddig is.
Itt jegyezzük meg, hogy már készülnek a „SeVizahitel” károsultak kártérítési igényei.
A bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény jövedelmi helyzetének felmérése
a)a „SeVizahitel” károsultak értékelik a bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény jelenlegi és a kártérítési ügylet futamideje alatt várható rendszeres és nem rendszeres jövedelmeinek meglétéről a tájékoztatást,
b)a bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény, mint gazdasági ágazatra jellemző átlagos bérdinamikát, valamint az általános munkapiaci kilátásokat, gazdasági fellendülést elő is idézheti a kártérítés megfizetésével, egy gazdaság élénkítési programmal,azzal, hogy visszaszolgáltatja az elrabolt pénzt,kamataival.
c))a „SeVizahitel” károsultak csak az egy összegben befolyó kártérítéseket veszik figyelembe, súlyos káraik enyhítésére.
A bank, mint adós, kifosztó , károkozó pénzügyi intézmény az alábbi károkozásért kell, hogy kártérítést fizessen!
A tönkretett életekért
Az elvett otthonokért
Az önként eldobott életekért
Az egészségkárosodásokért
A fagyos lakásokért
A megnehezített anyagi biztonságért
Az egészségügyi kockázatok megelőzésének meghiúsításáért
A létbiztonság elvesztéséért
Az éhező gyermekekért
Az álmatlan éjszakákért
A stresszel terhelt napjainkért
A végrehajtásoktól való rettegésekért
A mindennapos szorongásokért
A biztonságérzet kilátástalanságáért
A kiszámíthatatlan jövőért
A megtévesztésekért
Az emberi méltóságtól való megfosztásokért
A családok ellehetetlenüléséért
A családok széthullásáért
Az elmaradt nyaralásokért
A nyugalom elvesztéséért
Az olcsóbb, és rosszabb minőségű élelmiszerekkel való táplálkozás kényszere miatt
A szükséges minőségű és mennyiségű gyógyszerek megvásárlásának meghiúsításáért
A sportolás lehetőségének elvétele miatt
A kikapcsolódás ellehetetlenítése miatt
A pihenés meghiúsítása miatt
A szórakozás lehetőségeinek csökkenése miatt
A meg nem született gyermekekért
A meg nem született unokákért
A nagyszülőként megélhető élmények végleges elvesztéséért
Az elvándorolt barátokért
A teljes kifosztásért
A telefoncsörgéstől való rettegésekért
Az öregebb, és kevésbé biztonságos, nagyobb energiafelhasználású eszközök használatának kényszere miatt:
Gépkocsik
Háztartási berendezések
Gyógyászati segédeszközök
Szerszámok
Fegyverek (csak a rendvédelemnél)
A baráti kapcsolatok elvesztéséért
Az emberhez méltó élet meghiúsításáért
A sorozatos rendőri, és hatósági intézkedésekért
Az oktatásban való részvétel meghiúsításáért
Középiskolák
Főiskolák
Tanfolyamok
Szakmák
Idegen nyelv tanulása
Amiért a családdal töltött idő helyett az igazunkért kell harcolni
Az időért, amit a jog tanulásával töltenek olyanok, akiknek ez nem lenne dolga
A harcunk költségeiért
Utazás
Jogászok
Perköltségek
Kiesett bevételek
Eszközök költsége
Postai kiadások
Büntető ügyek, bírságok
Nyomtatási költségek
Telefonköltség
A kényszerű külföldi munkavállalásokért
Az elveszett gyermekkorért
Magyarország kifosztásáért
Az ingatlanok értékvesztéséért
Az ingatlanok állagromlásáért a szükséges felújítások elmaradása miatt
A tönkretett vállalkozásokért
A megszűnt munkahelyekért
A közüzemi számlák kiegyenlítésének ellehetetlenítéséért
A túlfizettetésekért
A hosszú időn át tartó jogtalanul magasabb törlesztő részletek beszedésért
A korábbi ingatlanok értékesítéséből származó önrészek elveszítéséért
A vagyonvesztésért
A kényszerből felvett, és törlesztett kölcsönök miatt, kell, hogy feleljen!
Ez a felsorolás a teljesség igénye nélkül történt!
Az MNB jelen ajánlás alkalmazását kötelező érvényűnek tekinti, és az ajánlás közzétételét várja el a „SeVizahitel” károsultaktól, a bank, mint adós, kifosztó, károkozó pénzügyi intézmény felé! Minden bankba el kell juttatni ezt az ajánlást.
A Magyar Nemzeti Bank 1/2016. (III.11.) számú ajánlása a kártérítés kifizetésének mielőbbi megkezdésére .
(Póka László)