2015. szeptember 9., szerda

Invázió

Az elmúlt években folyamatosan rajzanak hazánkba a magyarságon élősködők. Kollaboránsaik segítségével kitúrják az állásaikból a magyarok jó részét, követelőznek, elveszik a javainkat, gyermekeink jövőjét, fenyegetik létünket, biztonságunkat és egészségüket. Mindeközben folyamatosan követelőznek, de cserében semmit sem tesznek le a nemzet asztalára, ahonnan csak elvenni akarnak, – mondván az nekik jár.
Ezt az amúgy is tarthatatlan állapotot az utóbbi hónapokban tovább súlyosbította az Afrikából, az arab világból beözönlők hordái által okozott káosz, mely mostanra szinte kezelhetetlen, katasztrofális méreteket öltött.
A kialakult állapotot a védelmi potenciájától megfosztott, nemzeti vagyonából kiforgatott, eladósított nemzet és a elszegényített magyar lakosság nem képes (és nem is akar) vállalni, az impotens politikai vezetés pedig képtelen kezelni.
Pillantsuk vissza a múltra…
Letelepítés
Évszázadokkal korábban, a háborúk nyomán megtizedelt őshonos magyar lakosságot pótolták királyaink idegen népek behívásával és letelepítésével.
Ezek a népek egy-két kivételtől eltekintve beilleszkedtek, integrálódtak, meggyökeresedtek itt, nemzeti vallási szokásaik, megőrzése vagy elhagyása mellett, a magyarság részévé váltak. Hősöket adtak, dolgos közösségeket alkottak, családot alapítottak
A későbbi történelem során szabadkőművesség, majd a a cionizmus megerősödött aknamunkája nyomán azonban új – gyakorta hívatlan – betelepültként, vagy már itt élő beszervezettként kiszakadva a nemzet testéből, a magyar nemzet elárulóivá váltak, szabadkőműves eszméket terjesztettek, idegen hatalmak érdekeit szolgálva.
Befurakodtak az állam vezetésébe, szervezeteik tagjait elhelyezték az ország vezetésének, stratégiailag fontos állásaiba, közhivatalaiba, döntéshozó testületeibe, rejtőzködve, szinte észrevétlenül magukhoz ragadták a hatalmat, az ország pénzügyi-, gazdasági- és politikai irányítását.
Ez a folyamat máig is tart és befolyásolja mindennapi életünket és országunk haladási irányát.
Ma a magukat „liberálisnak” nevezők, pontosabban szabadosságot hirdetők a legeklatánsabb képviselőiként tömörülnek úgynevezett „bal oldali” és beépülnek a jobboldalinak nevezett pártokba és szervezetekbe, természetesen az irányítást mindenütt kézbe kaparintva, az „Amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére, térítsd el!” elv alapján.
Migráció, betelepülés és kivándorlás
Nagyot téved azonban, aki azt hiszi, hogy ezek a bomlasztó hazaáruló egyedek, csupán a mindenkori vezetésben és annak kiszolgáló ágazataiban, pártjaiban és szervezeteiben ragadták magukhoz az irányítást. Nem! Ezek adják a mindenkori ellenzék derékhadát is. Látszatra a nép és az ország érdekében működnek, valójában azonban az idegen érdekeket szem előtt tartva a haza elárulóival kifosztóival fújnak egy követ, természetesen előnyöket és búsás hasznot húzva.
Ők azok akik, a hazánkat elözönlő idegenek folyamatos beáramlását segítették/segítik és készítették/készítik elő, a számukra kedvező, – és a magyarság számára kifejezetten hátrányos- jogszabályi keretek, anyagi feltételek megteremtésével.
(Ennek jól tetten érhető példáit látjuk a tömegesen épített úgynevezett „lakóparkok” vagy az (állami) földek-, és vagyonok, a minden népgazdasági ágazatra kiterjedő tömeges privatizációk, a vissza nem térítendő hitelek, adókedvezmények, a kárpótlások, a földfeladás, a pénzügyi- és banktörvények, sőt még az alkotmányozás esetében is. Az érintett területek, ágazatok felsorolását sajnos a végtelenségig folytathatnánk.
A titkos paktumokban megfogalmazott tervek és végrehajtásuk természetesen sosem a magyar nép érdekeit szolgálta, szolgálja, legfeljebb megpróbálják így eladni nekünk, vagy egyszerűen csak lenyomni a torkunkon.
A tervezett betelepítés tehát most is folyik, hol bicskanyitogatóbb, hol pedig leplezettebb formában identitástól függően.
Az éppen most eszkalálódó vészhelyzet, az úgynevezett „migráció”,- mely ténylegesen invázió-, sem csak úgy véletlenül, vagy váratlanul történik. A valódi célok elkendőzése és a tényleges kiagyalóik és pénzelőik kilétének teljes elhallgatása mellett. (ettől még azért tudható kik ők, csak nehezen bizonyítható)
Több tanulmány, stratégiai terv is készült migráció tárgyában.
A korábbi titkos tervek és tanulmányok s az ezek nyomán kiagyalt törvények a magyar népesség érdekeivel szembemennek. Sőt számolnak a jól képzett magyarok kiprovokált elmenekülésének (migrációjának) meredek növekedésével, valamint egy tervezett drasztikus népességcsökkenéssel és a maradék lakosság elöregedésével is.
Az előbbi okok együttes hatását ellensúlyozandó a idegenek betelepítésének, migrációjának felerősítését tűzték ki célul.
E tervek elsősorban az idegen vallású és kultúrájú és a magyarokétól igen csak eltérő szokásokkal rendelkező idegenek nagyszámú folyamatos beáramoltatását tartották kívánatosnak. Főként az Ázsiából, de kisebb számban a Közel- és Távol-Keletről, valamint Afrika országaiból (Kína, Vietnam, Afganisztán, és a háborús övezetek, diktatúrák, stb.), érkezőkre, valamint a trianoni határokon kívülre taszított magyarságra számítottak. (Bár nem e terv és törvény keretében, de gőzerővel folyt az izraeli állampolgárok beengedése, honosítása, valamint ezzel együtt kárpótlással és sok-sok egyéb machinációval megvalósított anyagi támogatása is)
Ám a dilettáns tervezés és kivitelezés megbosszulta magát – mint rendszerint.
A mikor a tervezők is és a kivitelezők egyaránt nem értenek ahhoz, amit csinálnak, ráadásul a józan ész hiánya és a hazafiság helyett a pénzértékrendűség jellemzi létüket és tevékenységüket, akkor az általuk alkotott szabályok természetesen – egy fabatkát sem érnek s ilyenkor következik a gányolás.
A 2007-es titkos előterjesztésen alapuló 2013-as migrációs törvény egy fogatlan viperához hasonlatos, s mint tudjuk minden szabály annyit ér, amennyit meg tudnak valósítani, be tudnak tartatni, vagy tartatni belőle. Ez esetben semmit.
200905102480Nos, a kínaiak valóban sikeresen és igen nagy létszámban jöttek országunkba, tönkre is téve egyebek között a maradék hazai textil- és cipőgyártást és kereskedelmet. Mint várható is volt, ők helységenként is zárt közösséget alkotnak, megtartva saját szokásaikat, kultúrájukat; jellemzően belső törvényeik szerint élnek. Ritkán vegyülnek a helyi lakossággal, a nyelvet többségük nem beszéli a kereskedőket kivéve), törvényeinket sokan közülük vagy nem ismerik, vagy meg- illetve elkerülik, különösen, ha rájuk nézve nem kedvező, (pl az adók és járulékok fizetése tekintetében) nem vállalnak részt a helyi közösségek életében, csak annyira amennyire ez kötelező vagy hasznos a számukra, pl a gyerekeik iskolába járatása.
Még jó néhány generációnak kell felnőnie, mire valamelyest nyitnak a befogadó nemzet felé. Mint külföldön, nálunk is – ha nem is deklarált –, de jól körülhatárolható területeken tömörülnek és élnek (pl. Kínai negyed)
Igaz, ők legalább nem próbálják ránk erőltetni vallásukat, szokásaikat, kultúrájukat, vagy nyelvüket, nem tüntetnek segélyt, ellátást követelve. Ők megteremtik, amire szükségük van, anélkül hogy embereket késelnének meg vagy fosztanának ki az utcán, ráadásul környezetüket és magukat is rendben tartják. Valójában okosan kihasználják azokat a lehetőségeket és „kiskapukat”, melyeket a dilettánsok, vagy a korruptak nyitva hagytak számukra.
Nem mintha nem létezne köztük bűnözés, de azon túl, hogy sokkal ritkábban fordul elő, ezek az esetek jellemzően a saját közösségeiken belül maradnak.
Mindezen jellemzők már nem mondhatók el más ázsiai, a közel-keleti és az afrikai (legális vagy éppenséggel illegális) itt tartózkodók zöméről, akik szokásaikat, életvitelüket, erkölcseiket tekintve jócskán távol állnak a magyar normáktól.
A mostani ki tudja milyen nációjú iratok nélkül beözönlőkről pedig végképpen nem. Koszosak, ismeretlen betegségeket hordoznak, időnként agresszívek, lusták, gyávák és követelőzőek is.
A befelé irányuló mozgással együtt pedig meredeken növekszik a kivándorlók, aránya, főként a jól képzett, de alulfizetett vagy eladósított szakemberek és a fiatalok aránya, akik, ha külföldön alapítanak majd családot, talán vállalkozást is, s könnyen előfordulhat, hogy vissza se települnek többé.
Keresetüket zömmel nem is küldik haza, esetleg szüleikről se tudnak gondoskodni majd.
Az ő elvesztésük hazánknak olyan óriási hátrány okoz, amely nem pótolható.
A helyükön keletkezett űrt minden tekintetben (nemzeti identitás, vallás, kultúra, szokások stb.) idegen migránsokkal pótolnák, terveik szerint. Ez az illúzió azonban sohasem fogja beváltani a hozzáfűzött reményeket, és helyrehozhatatlan kárt okoz az ország maradék magyar lakosságának. Az ország eddigi kormányai, a korlátolt agyú „liberális” politikusok karöltve a globalizáció elkötelezett híveivel az ilyen tervek kiagyalásával nem tesznek mást, mint szétverik a családokat, elüldözik fiataljainkat, elveszik a jövőjüket, szüleikről való gondoskodás lehetőségét, ahelyett, hogy létbiztonságot, jövőképet teremtenének számukra, támogatnák a gyermekvállalásukat, a gyermekeik felelős felnevelését. Így a magyarok népességfogyása ellen semmit sem tesznek, épp ellenkezőleg. Sőt pozitív diszkriminációval még támogatják is az itthonról elüldözötteket nem helyettesítő dologtalan, élősködő és felelőtlen pusztán biológiai reprodukcióra hajlandó, nem pedig gyermeket felelősséggel nevelő cigány családok ezreit. Vagyis ezek az erők titokban tervezetten, közvetett eszközökkel, gőzerővel irtják és kihalásra ítélik a magyarságot, az őshonos lakosság, a fehér ember életterét átadva a beözönlő idegeneknek és a honi élősködőknek.

Megdöbbentő és felháborító az a gyávaság és felelőtlen aljasság, amit látunk. Noha az illegális beözönlők elsöprő többsége fiatal jó erőben lévő férfi, akiknek jó része ahelyett, hogy otthon küzdene a jogaiért, vagy hazája megszállása ellen, esetleg fegyverrel védené hazáját otthonát, családját, ehelyett idegen országokban követeli a vélt jogait, az ott lakók költségére és kárára, pici gyereket, vagy asszonyt tartva maga előtt pajzsként miközben hőzöng, provokálja a helyi lakosságot és azok rendőreit. Érthetetlen, hogy eme „bátor” férfiak miért Magyarországon és más külföldi országban követelőznek. Eközben, amit kapnak, nem becsülik semmire, bár akitől kapnak azt se.
A legtöbb ereje teljében lévő „bátor” férfi családját, gyermekeit sorsukra hagyva a bajban, itt követeli jogait, és elvárja, hogy nem csak eltartsák, de jól is tartsák.

Megszállás
Hazánkat a történelem során sokan megszállták már hosszú évekre, ittlétük alatt lehetőség szerint egész lakosságát vagy annak egy bizonyos részét, kifosztották, becsapták, akár meg is ölték, vagy elhurcolták.
Önkényesen csak párat említünk meg ezek közül.
A törökök 150 éves megszállása, vagy a szovjetek „ideiglenes itt állomásozása” sok áldozatot követelt. A törökökkel ráadásul egy teljesen idegen kultúra, és vallás képviselői nyomultak be, és szállták meg Magyarországot. Azonban tény, a törökök vagy oroszok hosszas ittlétük alatt nem csupán romboltak, hanem építettek is.
Érdekes analógia, de nem meglepő, hogy a keresztény Európa akkor is tétlenül nézte megszállásunkat és heroikus küzdelmünket, közben tőlünk várta el, hogy megoldjuk a problémát, és akár saját magunk feláldozásával, de megvédjük őket és Európa határait.
Az idegen elnyomás kapcsán épp csak megemlítjük a Habsburgokat. Az általuk megvalósított elnyomásról, mely magában is egy hatalmas ellentmondásokkal teli kérdéskör és jócskán tartalmaz átfedéseket a többi megszálló tetteivel nem szólunk részletesebben. Mindezekkel együtt, még Mária Terézia is azt vallotta, hogy a birkát etetni kell, ha nyírni akarjuk.
Anno a szovjet megszállás alatt is fosztogatták a lakosság egy részét, és alaposan megsarcolták magát az országot is, sőt még az ország vezetését is befolyásolták, de legalább nem tették teljesen élhetetlenné az általuk felügyelt rendszert, és a jövőnket sem rabolták el heted íziglen. (Ez ugyan nem menti az atlanti érdekeket lelkiismeretlenül kiszolgáló zsidó- és cion-bolsevikok (komiszárok) által közvetlenül, vagy általuk irányítottan elkövetett bűnöket! )
A szerencsénk talán az volt, hogy abban a tervben is elszámították magukat a tervezők, és hogy nem csak cionista bolsevikokból álló élősködők tartózkodtak itt, nekik köszönhető, hogy nem csak elvettek, hanem adtak is olykor.
Ám az újkori fosztogatást a cionisták, és „liberálisok” fejlesztették tökélyre. Ők nem csupán az értékeitől, nemzeti vagyonától fosztották meg az országot, de annak lakóit is kifosztották, s fosztogatják a mai napig is, hanem elvették még gyermekeink és unokáink jövőjét is, sőt a magánéletünket is irányítás alá vonják, saját devianciáikat kollaboránsaikkal karöltve ránk erőltetik, mi több, azt is megmondják, miről, mi lehet a véleményünk, saját értékrendünkkel és hagyományainkkal ellentétben; mi normális és mi üldözendő.
Nem mellesleg fegyveres megszállóként is jelen vannak az általuk irányított reguláris haderők, és a rejtett, vagy illegitim, de felfegyverzett zsoldosok képében, méghozzá sokkal nagyobb számban, mint amelyet médiájuk bevall, vagy a közvélemény orrára kötne. (gondoljunk a szinte kivitel nélkül izraeli érdekeltségű, tulajdonú őrző-védő cégekre, a fegyveresen s a kíváncsi szemek elől elzárva, külön terminálra érkeztetett izraeli „családokra”, „visszatelepülőkre”
Invázió
A rövid történeti áttekintés után lássuk az utóbbi hónapokban zajló elözönlésünket.
Tudható, hogy ez is a cionista szervezetek által eltervezett irányított és pénzelt invázió, nem is példa vagy előzmények nélkül álló, akárcsak az, hogy Brüsszel most is végeredményben tétlen, tőlünk várja el a megoldást. Bár az Unió egységes döntésre képtelen, mégis néhány tagországa, amikor épp nem tördeli a kezét és tehetetlenül áll, még arra is veszi a bátorságot, hogy rajtunk kérje számon azon törvényei betartását, melyet alapító és társult tagjai szokás szerint maguk nem tartanak be!
Az, hogy Magyarország, noha 2013-ban hozott egy szakmaiatlan, erősen „liberális” szemléletű, átgondolatlan, azaz, konkrét megoldásokat vagy a logikusan bekövetkező problémák kezelésére alkalmas részletes intézkedéseket nem tartalmazó ún. migrációs törvényt, most visszaüt. Noha természetesen előre tudható, sőt várható volt az is, hogy Európa ismét kihátrál és velünk, pontosabban a magyar lakossággal és adófizetőkkel fogja a fekete levest megetetni. Annál is inkább, mert nem számolt olyan tömeges méretű illegális beözönléssel, mint a mostani, de nem számolt a beözönlők faji-, vallási hovatartozásából adódó különleges problémákkal, sem az együttműködés teljes hiányával, azzal meg végképp nem, hogy hogyan kezelhető hatékonyan az invázió egészségügyi-, nemzetbiztonsági-, pénzügyi-, és politikai szempontból. Sőt a lakosság ilyen méretű, egyre fokozódó felháborodásával sem kalkuláltak. Ez utóbbira a cionisták természetesen nem csak számítottak, de be is kalkulálták saját terveikbe, olyannyira, hogy az agymosottak és a pénzelt „liberális” kollaboránsaik felhasználásával lehetőleg ki is provokálják az épeszű, a pofázás helyett, tettekre is kész magyar lakosság önvédelmi reakcióit.

Most, hogy az EU-ban különböző eszközzel igyekeznek hátrányba hozni, és megtámadni minket, csak arra várnak, hogy kirobbanjon végre valamilyen esemény, ami ürügyet szolgáltat az ellenünk való közvetlen, akár fegyveres beavatkozás legalizálására, – amit eddig nem sikerült kiprovokálniuk, pedig nagyon próbálkoztak. S mint az ukránoknál, rengeteg pénzt is beletoltak. Már elhelyezték a kellő számú fegyveres erőiket, szimpatizánsaikat, de bevetésükhöz megfelelő ürügyet kell találniuk.
Nem elégtétel, hogy a fekete levesből marad nekik is jócskán, hiszen felelőtlen kijelentéseikkel, korlátolt „liberalizmusukkal”, és álságos humánummal csupán olajat öntöttek a NATO és az USA által gyújtott tűzre.
Amikor Amerika „demokráciát” exportál, akkor valójában országokat rohan le, bombáz porig méghozzá nem is az amerikai nép, vagy bármely nép, hanem a jövendő világkormány multijainak és bankárainak önző érdekeit szolgálva. Naiv elgondolás azt hangoztatni, hogy Amerikát a segítő, vagy a jó szándék vezérli.
Akik tehát a mostani illegális „bevándorlókat” támogatják, nem csupán nem látnak tovább az orruknál, vagy kollaboránsok, de még árulók is.
Jelen pillanatban is havonta mintegy 50-60 ezer illegális határátlépőről tudnak, ez azonban nem a teljes, valós szám, ez csupán azoknak a száma, akiket valamilyen módon sikerült elkapni. Ráadásul beazonosítani még ezek töredékét sem tudták. Az illetékesek azokat az ellenőrizhetetlen adataikat jegyezték csupán fel, amit magukról szóban állítottak, meg esetleg ujjlenyomatokat vettek tőlük. A bediktált adatok ellenőrzése hónapokat is igénybe vehet, ha egyáltalán sikerrel járnak a magyar hatóságok. Azonban ilyen tömeges méretekre itt senki sem számított. Az illegális határátlépők közül nagyon sokan mennek/mentek már tovább az országból. Az eddigi határsértők száma már a 200.000főt veri, legalábbis azok száma, amennyiről tudjuk, hogy belépett.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, több műsorban is elmondta, egyebek között, hogy bizonyítékok vannak arra, hogy Európa partjaihoz érve széttépik, elégetik minden azonosító okmányukat, és irataikat, épp azért, hogy ne lehessen ellenőrizni, kik ők, honnan jöttek, van-e bármilyen betegségük, szakképzettségük stb. (Líbiában és más arab országokban tűzparancs van érvényben azok ellen, akik papírok nélkül vagy illegálisan próbálnák elhagyni az országot). Továbbá bizonyíték van arra is, hogy már a második hullámban érkezőket még otthon Afrikában az embercsempészek azzal az ígérettel csábítják, hogy Európa tárt karokkal, lakással, jó autókkal és nem utolsó sorban jól fizető munkával várja őket. Az embercsempészek a kapott pénzek egy részén lefizetik a helyi hatóságokat, akik szemet hunynak távozásukkor. Európába érve pedig a háttérerők ellátják őket okos telefonokkal illetve pénzzel.
Eközben elrejtőznek köztük a terroristák is, biztos adat, hogy már több mint ezer beazonosított terrorista van az EU-ban.
Az ennél is nagyobb baj a járványveszély, a behurcolt betegségeikről, melyek jó része ellen az európai illetve a fehér emberrel ellentétben védettek, a hazai egészségügyi hatóságoknak fogalmuk sincsen. Ez egyfelől abból adódik, hogy kórházba már csak akkor kerülnek, amikor látható jelek utalnak valamilyen betegségre, addig azonban országszerte, városról városra hurcolhatják és terjeszthetik a kórságaikat, élősködőiket.
Másfelől az egészségügyi szűréseknek nem hajlandók alávetni magukat, ha elvétve mégis, akkor viszont eltűnnek, mire elkészül az eredmény. Miféle rend az, ahol a tévében már a tiszti főorvos is erről panaszkodik?
Mindez az EU „liberális” törvényeinek köszönhető, merthogy elméletileg nem kötelesek a menekült táborokban (sic) maradni, tartózkodni. Érvényes úti okmányok, illetve bármiféle azonosító irat nélkül is oda mehetnek, ahová akarnak. Egyáltalán miféle felelőtlen politikus az, aki nem tudja, vagy úgy tesz, mintha nem tudná, hogy az általuk hordozott betegségekkel szemben a fehér emberek többsége kiszolgáltatott?! S mindeközben hallgat, mint szar a fűben, és úgy tesz, mintha ilyen veszély nem létezne, ahelyett, hogy a harangokat kongatná, és minden létező fórumon próbálná a lakosság figyelmét felhívni a veszélye, szorgalmazni a védekezést ellene, no meg őszintén bevallani, hogy egy tömeges járvány kezelésére, se Európa, de különösen hazánk nincsen felkészülve, mi több kiszolgáltatottak vagyunk.
Elmondhatjuk tehát a „liberálisok” által szorgalmazott törvények és eljárások, a vészhelyzetet és a lakosság ellenállását egyaránt növelik. Ahogy hírlik, a szigorú karantén és egészségügyi ellenőrzésük helyett a lakosságot tervezik beoltani.
Az eddig talált betegségek között, a malária, kolera, a tífusz, az ebola, a HÍV épp úgy megtalálható, mint a vérhas, vagy a hepatitis, vagy a vérbaj, rühesség, tetvesség.
Az ÁNTSZ és Tiszti Orvos Szolgálat honlapján az alábbi olvasható: „Az alapvető higiénés szabályok betartása segíthet elkerülni a fertőzéseket” címmel ezt írják:
„Az illegális határátlépők által hátrahagyott, adott esetben vérrel, testváladékkal szennyezett ruhadarabokat, eszközöket, tárgyakat csak gumikesztyűben szabad megfogni, majd lehetőség szerint el kell égetni. A civil, önkéntes segítők számára különösen fontos, hogy betartsák az általános higiénés szabályokat, melyek közül a legfontosabb az alapos szappanos kézmosás, illetve az alkoholos kézbedörzsölők használata. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat értékelése alapján a hazánkat elérő bevándorlási hullám ugyan egyelőre nem jelent járványveszélyt, de járványügyi kockázatot hordoz magában.”

buszokkal szállították őket a határra, na így nézett ki a busz leszállás után

invázio_az_utakmenten_1Mélységes felháborodással figyeljük az invázió kísérőjelenségeit, konkrétan, hogy köztereinket, közútjainkat soha nem látott mocsok és szeméttenger lepi el. Város és ország szerte az eldobált szemetüktől, a kapott ruhaneműk, sátrak, élelmiszerek maradékaitól, valamint fertőző ürüléküktől bűzlenek a tereink, utcáink, ahová csak beteszik a lábukat. Vándorló, követelőző bűnöző hordáikba botlunk az utak mentén, sok helyütt az úttestet, vonatsíneket, pályaudvarokat is ellepik.
Illusztrációként álljon itt egy rövid részlet a nyomaban.blogger.hu-ról
„…Szinte mindegyiktől vesznek el különböző fegyvereket, legtöbbször kések szúró-vágó eszközök, de van aki nunchakoval „menekül”. Rengeteg a fertőző beteg is, különböző betegségekkel. Volt rá példa, hogy visszaküldött ember érkezett osztrák zárójelentésén szerepelt, hogy hepatitises ennek ellenére az orvosi vizsgálat és a kinti zárójelentés után átesett ugyanúgy a ruházat átvizsgáláson, majd be kellett rakni a többi közé.
A táborban már többször volt rá példa, hogy kitöréssel fenyegetőztek, háborognak az élelmiszer ellátás miatt, holott 4-5 óránként kaptak enni-inni, rendőrök hordják nekik mindet, a forró vizet ha épp az kell a gyerekeseknek még külön bébi tápot is. Az élelmiszer nagy része aztán a földön végzi az ágyak között a többi szeméttel együtt, mert a kukába nem szeretik dobni azt. A bébi tápot például mikor megkapta az egyik család kibontották megszagolta a menekült majd a rendőr szeme előtt aki vitte neki földhöz vágta, hogy ilyet nem etetnek meg a gyerekükkel.
Palackozott ásványvizet is kapnak, holott minden szektornál van iható víz ellátás, a szolgálatot teljesítők pihenőidejükben kapnak ellátmányt szolgálatban a migránsokat kell kiszolgálniuk…”
…és még ők panaszkodnak az ellátásra
Bár ez a no comment kategória, azért fontos adalék azoknak, akiknek még mindig illúzióik vannak.
Nekünk nincsenek, láttuk hogy néz ki a Kőbányai Kínai piac környéke, amit szintén megszálltak, eme „kultúrájukat” magukkal hozva, a szemben lévő oldal meg teli van az ürülékükkel.
Egy-egy tömegdemonstrációjuk során, terrorista és „liberális” felbujtóik, vagy pénzelőik tüzelik őket, hogy eljátszott jogaikat, ellátásukat követeljék, arról elfelejtkeznek, hogy közben ők a mi jogainkat semmibe veszik. Az Európában már jelenlévő „liberalizmus” azaz szabadosság – ami egyébként állítólagos iszlám hitükkel is összeegyeztethetetlen – úgy tűnik nagyon is hasznosnak bizonyul számukra, a hit és erkölcs ilyenkor szertefoszlik.
Noha törvényeinket semmibe veszik, amikor – bűncselekményeket, amikor illegális határátlépést követnek el, amikor elfoglalják köztereinket, amikor nem működtek együtt, sőt rátámadnak rendvédelmi hatóságainkra, amikor a helyi lakosságot bántalmazzák, amikor terroristákat bujtatnak, mindez nem akadályozza őket a saját vélt, illetve a „liberálisok” által sugallt jogok maguknak követelésében.
invázio_sinen_bicskenMivel semmi sem az. aminek látszik, és az áldozatról kiderül, hogy valójában egy aljas féreg, aki a kamerák előtt szerepet játszik, mint a bántalmazott menekült.
Íme a kép, aminek alapján mindenki szegény „menekültet” kezdte sajnálni, majd álljon itt a videó is a megelőző eseményről.
Megdöbbentő és felháborító az a gyávaság és felelőtlen aljasság, amit látunk. Noha az illegális beözönlők elsöprő többsége fiatal, jó erőben lévő férfi, akiknek jó része ahelyett, hogy otthon küzdene a jogaiért, vagy hazája megszállása ellen, esetleg fegyverrel védené hazáját otthonát, családját, ehelyett idegen országokban követeli a vélt jogait, az ott lakók költségére és kárára, pici gyereket, vagy asszonyt tartva maga előtt pajzsként miközben hőzöng, provokálja a helyi lakosságot és azok rendőreit. Érthetetlen, hogy eme „bátor” férfiak miért Magyarországon és más külföldi országban követelőznek. Eközben, amit kapnak, nem becsülik semmire, bár akitől kapnak azt se.
A legtöbb ereje teljében lévő „bátor” férfi családját, gyermekeit sorsukra hagyva a bajban, itt követeli jogait, és elvárja, hogy nem csak eltartsák, de jól is tartsák.
Az is érthetetlen, hogy éhségsztrájkkal vagy épp agresszív viselkedéssel akarják felülírni Magyarország és az EU törvényeit, illetve ránk kényszeríteni saját akaratukat, a mellettük tüntető, őket hergelő szájkaratés „liberális” csőcselék aktív asszisztálása mellett.
Megoldások
A szájtépő „liberális” horda, meg, ha már ennyire osztja az észt, rajta! Minden szimpatizáns, aki bírálja a vele egyet nem értőket, fogadjon be közülük legalább kettőt-hármat, vagy egy családot, lássa el őket hónapokon át, míg tart az azonosításuk, tartsa el, etesse, itassa, ruházza őket, takarítson utánuk, no meg vállaljon értük felelősséget, gondoskodjon az egészségügyi ellátásukról, de persze saját költségén és legfőképp élje velük a mindennapjait. Azon kevés, a magyarság érdekeit szem előtt tartó politikustól eltekintve a többi politikusnak is javasoljuk a fentieket.
Ahelyett, hogy a mi adóforintjainkból, finanszírozzák az idestova tízezrével, azonosítatlanul beözönlő határsértő számára a menekülttáborokat, a teljes és ingyenes ellátást, még kiszolgálást is biztosítsanak számukra, mi több napi díjat is.
Azokkal szemben, akik már betolakodtak és megtagadják a hatósággal való együttműködést, alkalmazzanak kényszerítő intézkedéseket.
Ahelyett, hogy közmunkásokkal takaríttatnak utánuk, és rendőrökkel szolgáltatják ki őket, követeljék meg tőlük, hogy a táborokban tartsák tisztán és rendben a saját környezetüket, szervezzék meg maguknak az adomány elosztást, kiszolgálást valamint tartsák be a higiénés alapelveket! A magyar államtól pedig ne kapjanak egy fillért sem!
Akik okmányaikat megsemmisítették, ne is hagyhassák el a tábor területét kíséret nélkül, ezt akár erővel akadályozzák meg. A táborokból senkit se engedjenek ki az utcára, amíg nincsenek meg a szükséges papírjai, és nincsen érvényes egészségügyi igazolása az orvosi vizsgálatok negatív eredményéről, melynek költségeit nekik kell fedezni. Megjegyezzük, az EU-ban történő szabad mozgás csak az EU polgárait illeti meg, harmadik országbélieket nem! Ettől függetlenül az azonosságot igazoló iratainkat még nekünk is magunknál kell tartani, nem csak az uniós- de magyarországi határokon belül is!
De még jobb, ha már a határon sem léphetnek be papírok nélkül, akik pedig nem a kijelölt határátkelőn jönnek, azokat kérdés nélkül toloncolják vissza, ha ellenállnak, akkor fegyverrel akadályozzák meg őket. Sőt később semmilyen indokkal se engedjék be az országba az illegális határátlépőket. Figyelmeztessék őket, hogy a saját irataikat, úti okmányaikat maguk kérjék ki és küldessék meg a követségeiken keresztül magyar hatóságoknak a kibocsájtó országtól, ahonnan valóban érkeztek, és hivatalosan kérjék a menedékjogot. (Nógrádi szerint gyanúsan sokan születtek január elsején, és meglepő módon legtöbbjük szírnek, vagy líbiainak vallja magát.)
Amikor pedig lehetőség van a továbbhaladásra, akkor a hatósággal együttműködve kulturált ember módjára vegyék igénybe a felkínált közlekedési eszközöket.
Emlékeztetünk egy korábbi esetre, amikor „Az árvízi menekült nem felelt meg a beutazási feltételeknek” és ebbe a hazai bürokrácia asszisztálásával belehalt. Az egyenlő mérce alkalmazása jegyében ergo senkit se engedjenek be, aki nem rendelkezik az itt tartózkodása idejére szükséges euróval no meg azonosító okmányokkal, netán befogadó nyilatkozattal.
Azoknak az iratokkal rendelkező egészséges egyéneknek engedélyezzék a busz, vagy vonatjegy vásárlását, aki igazolni tudja, hogy az általa választott befogadó ország valóban be is fogadja, és nem toloncolja ki.
A fejetlenséget tesze-toszaságot látva úgy tűnik, az ország vezetése jól tenné, ha elfogadná a felajánlott orosz segítséget, mert néhány, a menekült áradat kezelésében gyakorlott szakértő bevonása, tanácsa hasznos lenne számunkra is.
Az EU magunkra hagyott a bajban, a magyarok többsége pedig nem akar ilyen inváziót, mert nem érzi magát biztonságban, mert nem akarja, hogy adóforintjait érdemtelenekre pazarolják, adományai az utak mentén szemétként végezzék. Épp ellenkezőleg ezt a kidobott pénzt a határaink megvédésére akarja költeni, különösen, hogy hamarosan várható a következő még rosszabb hullám, melyet már a kapukon kívül akar tartani, Ezért sürgős intézkedéseket kell foganatosítani, és a felajánlott orosz segítő kezet el kell fogadni.
Ha ma nem, tesszük, akkor lehet, hogy holnap már késő lesz és túl nagy árat kell fizetnünk a tétlenkedésért.

mert így is lehet rendet és fegyelmet tartani

igaz ezek nem a “liberálisok”, hanem oroszok. (arról, hogy kiket kísérnek, – illegális határátlépőket, vagy rabokat -, vita van a videó alatt, azonban nem ez a lényeg.)

Be kell látni brüsszeli „szövetségeseink” hatékony segítségére semmilyen téren nem számíthatunk, a NATO, az Európai csendőrség de akár zsoldosok általi megszállás fenyegetettsége is egyre nő.
Ezért számunkra az EU nem megoldás semmilyen szempontból sem, mi magunk pedig a kifosztottságunk, és jelenlegi védelmi képességeink hiánya okán képtelenek vagyunk a probléma az ún. „menekült” katasztrófa hatékony kezelésére. Megoldást az ún. keleti-, Oroszország és az Eurázsiai Unió felé való nyitás jelent, melyre ráadásul ők készen is állnak.
És mi?

Szabad Riport – Szász Gerda

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése