2016. október 23., vasárnap

Az utolsó búcsú – Ezrek rótták le kegyeletüket a legendás parancsnok ravatalánál Donyeckben (+3 videó)

DONETSK, UKRAINE. MAY 9, 2015. Donetsk People's Republic (DPR) militiaman Arsen Pavlov, nicknamed "Motorola" seen ahead of a Victory Day military parade marking the 70th anniversary of the Victory over Nazi Germany in the Great Patriotic War of 1941-1945. Mikhail Sokolov/TASS Óêðàèíà. Äîíåöê. 9 ìàÿ 2015. Âåîííîñëóæàùèé àðìèè ÄÍÐ ñ ïîçûâíûì "Ìîòîðîëà" Àðñåí Ïàâëîâ ïåðåä íà÷àëîì âîåííîãî ïàðàäà, ïîñâÿùåííîãî 70-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ìèõàèë Ñîêîëîâ/ÒÀÑÑ

Вечная память! – In Memoriam Arszen Pavlov ‘Motorola’ 1983.02.02.-2016.10.16.

Ukrán terroristák október 16-án, pokolgépes merényletben megölték Arszen Pavlov ‘Motorolát’, a Donyecki Népköztársaság Népi Milíciájának egyik karizmatikus zászlóaljparancsnokát.
‘Motorola’ a ‘Szpartan/Spártai’ zászlóaljat vezette, s az elmúlt évek kemény harcai nyomán híressé, sőt legendás katonává vált a donyecki orosz nép körében, a bátorsága, áldozatkészsége, s bajtársiassága miatt.
A terroristák mivel nyílt harcban nem tudták megölni, (bár többször is megsebesült az elmúlt évek során), ezért bombát helyeztek el annak a 8 emeletes donyecki panelháznak a liftjében, ahol a parancsnok a feleségével és két kisgyermekével élt.
Arszen Pavlov 1983-ban született Észak-Oroszországban. A ‘Motorola’ becenevet csecsenföldi szolgálata során kapta bajtársaitól. Mielőtt Donyeckbe érkezett, Dél-Oroszországban élt, ám, amikor hallott a Kijevben zajló véres puccsról, (melyet “Majdannak” neveztek), s az ezt követően hatalomra került junta Kelet-Ukrajnában, Donyeckben és Luganszkban elkövetett háborús bűncselekményeiről az orosz ajkú lakosság ellen, – ‘Motorola’ úgy döntött, hogy segít kelet-ukrajnai oroszoknak az otthonuk megvédésében, s csatlakozott a Donyecki Népi Milíciához.
A donyecki nép szabadságharcának kemény ütközeteiben kitűnt bátorságával és bajtársiasságával, ezért számos kitüntetést kapott, majd hivatalosan is megkapta a Donyecki Népköztársaság Hőse címet.
Olyan népi hős volt, akit az emberek szerettek, sőt rajongtak érte. A népszerűsége mellett nagy tekintélyű parancsnok is volt. Katonai sikereit a lényeglátásán túl annak köszönhette, hogy az emberei feltétel nélkül megbíztak benne. A sokszoros katonai túlerővel szemben minden csatáját megnyerte, a donyecki szabadságharc leverésének megakadályozásában komoly része volt. A harcok során bátorsága példát mutatott embereinek.
Szemtől-szemben, férfias küzdelemben nem is tudták legyőzni, ezért az alattomos orvgyilkosság eszközével, egy pokolgéppel gyilkolták meg.
Ám ez a gyilkosság halhatatlanná tette. A szabadságharc legnagyobb hőseként ezrek példaképévé vált, és nincs olyan erő, mely ezt a kitüntetést megkérdőjelezhetné. Bármilyen furcsa is, de Arsen Pavlov ‘Motorolát’ az alattomos gyilkosai tették igazán nagy hőssé, halhatatlanná.
Milliók szívében él tovább és halála bizonyítja az ellenség aljasságát, gyávaságát. Hősi emléke legalább úgy segíti majd bajtársait és népét a győzelem útján, mint amikor élt.
Videók:
‘Motorola’, a karizmatikus parancsnok, Donbassz népi hőse, és szimbóluma volt. Most már örökké az is marad. – Orosz nyelvű, de angol feliratos kisfilm, a Komszomolszkaja Pravda videója:

Ezrek rótták le kegyeletüket a legendás parancsnok ravatalánál Donyeckben. Majd ágyútalpon vitték utolsó útjára, a hősi halált halt katonát, 2016. október 19-én:

“Dicsőség a hősnek!” kiáltozták az emberek, s virágokkal borították be az ágyútalpat, melyen az utolsó útjára vitték a kis termetű, de a nép szemében lelkiekben annál nagyobb, karizmatikus katonát.
***
Ezt védte Arszen Pavlov, s ennek védelmében halt hősi halált: A Donyecki Népköztársaság:

Szabad Riport

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése